Скачать:

 doc - файл    pdf - для смартфона

 

4 октября́ 2020 го́да. Неде́ля 17 по Пятидеся́тнице, по Воздви́жении.

Отда́ние пра́здника Воздви́жения Животворя́щего Креста́ Госпо́дня.
Глас 8.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон:  Воста́ните!

Хор:  Благослови́.

Иере́й:  Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Священнослужители в алтаре:

 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:  Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор:  Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

 

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

 

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 8:

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

 Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 8:

На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира: Вече́рнюю песнь, и слове́сную слу́жбу,/ Тебе́, Христе́, прино́сим,/ я́ко благоволи́л еси́// поми́ловати нас Воскресе́нием.

\Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира: Го́споди, Го́споди,/ не отве́ржи нас от Твоего́ лица́,// но благоволи́ поми́ловати нас Воскресе́нием.

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира: Ра́дуйся, Сио́не Святы́й,/ ма́ти церкве́й, Бо́жие жили́ще,/ Ты бо прия́л еси́ пе́рвый,// оставле́ние грехо́в, Воскресе́нием.

Стих:  Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира: Е́же от Бо́га Отца́ Сло́во,/ пре́жде век Ро́ждшееся, в после́дняя же времена́,/ То́ежде от Неискусобра́чныя вопло́щшееся во́лею,/ распя́тие сме́ртное претерпе́:/ и дре́вле умерщвле́ннаго челове́ка спасе́// Свои́м Воскресе́нием.

 Стихиры праздника:

 Глас 6, подо́бен: «Все отло́жше…»:

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира: Крест воздвиза́емь/ на нем Вознесе́ннаго Страсть пречи́стую/ пе́ти повелева́ет тва́ри всей./ На том бо уби́в нас уби́вшаго,/ умерщвлéнныя оживи́л eсть,/ и удобри́, и на Небесе́х жи́ти сподо́би, я́ко Милосе́рд,/ премно́жеством бла́гости./ Тем, ра́дующеся, вознесе́м и́мя Eго́// и Того́ возвели́чим кра́йнее снизхожде́ние.

 

Стих:  И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира: Крест воздвиза́емь/ на нем Вознесе́ннаго Страсть пречи́стую/ пе́ти повелева́ет тва́ри всей./ На том бо уби́в нас уби́вшаго,/ умерщвлéнныя оживи́л eсть,/ и удобри́, и на Небесе́х жи́ти сподо́би, я́ко Милосе́рд,/ премно́жеством бла́гости./ Тем, ра́дующеся, вознесе́м и́мя Eго́// и Того́ возвели́чим кра́йнее снизхожде́ние.

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихира: Моисе́й предобрази́ тя,/ ру́ки просте́р на высоту́,/ и побежда́ше Амали́ка мучи́теля,/ Кре́сте честны́й,/ ве́рных похвало́,/ страда́льцев утвержде́ние,/ апо́столов удобре́ние,/ пра́ведных побо́рниче,/ всех преподо́бных спаси́телю. Тем, тя воздвиза́ема зря́щи, тварь весели́тся/ и торжеству́ет, сла́вящи Христа́,// тобо́ю разстоя́щая собра́вшаго кра́йнею бла́гостию.

 

Стих:  Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихира: Моисе́й предобрази́ тя,/ ру́ки просте́р на высоту́,/ и побежда́ше Амали́ка мучи́теля,/ Кре́сте честны́й,/ ве́рных похвало́,/ страда́льцев утвержде́ние,/ апо́столов удобре́ние,/ пра́ведных побо́рниче,/ всех преподо́бных спаси́телю. Тем, тя воздвиза́ема зря́щи, тварь весели́тся/ и торжеству́ет, сла́вящи Христа́,// тобо́ю разстоя́щая собра́вшаго кра́йнею бла́гостию.

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира: Кре́сте пречестны́й,/ eго́же обстоя́т чи́ни а́нгельстии, веселя́щеся,/ днесь воздвиза́емь,/ Боже́ственным манове́нием возно́сиши вся/ окраде́нием сне́ди отгна́нныя/ и в смерть попо́лзшияся./ Те́мже тя сердцы́ и устна́ми, ве́рнии, лобыза́юще,/ свяще́ние почерпа́ем,/ возноси́те, вопию́ще, Христа́, Преблага́го Бо́га,// и Того́ покланя́йтеся Боже́ственному подно́жию.

Стих:  Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира: Кре́сте пречестны́й,/ eго́же обстоя́т чи́ни а́нгельстии, веселя́щеся,/ днесь воздвиза́емь,/ Боже́ственным манове́нием возно́сиши вся/ окраде́нием сне́ди отгна́нныя/ и в смерть попо́лзшияся./ Те́мже тя сердцы́ и устна́ми, ве́рнии, лобыза́юще,/ свяще́ние почерпа́ем,/ возноси́те, вопию́ще, Христа́, Преблага́го Бо́га,// и Того́ покланя́йтеся Боже́ственному подно́жию.

 Глас 2:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Прииди́те, вси язы́цы,/ благослове́нному Дре́ву поклони́мся,/ и́мже бысть ве́чная пра́вда:/ пра́oтца бо Ада́ма прельсти́вый дре́вом/ Кресто́м прельща́ется/ и па́дает, низве́ржен, паде́нием стра́нным,/ мучи́тельством одержа́вый ца́рское зда́ние;/ Кро́вию Бо́жиею яд зми́ев отмыва́ется,/ и кля́тва разруши́ся осужде́ния пра́веднаго,/ непра́ведным судо́м Пра́веднику осужде́ну бы́вшу;/ Дре́вом бо подоба́ше дре́во исцели́ти/ и Стра́стию Безстра́стнаго, я́же на Дре́ве,/ разреши́ти стра́сти осужде́ннаго./ Но сла́ва, Христе́ Царю́,/ éже о нас Твоему́ му́дрому смотре́нию,/ и́мже спасл eси́ всех,// я́ко Благ и человеколю́бец.

 Догма́тик, глас 8:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догматик: Царь Небе́сный за человеколю́бие на земли́ яви́ся,/ и с челове́ки поживе́:/ от Де́вы бо Чи́стыя плоть прие́мый,/ и из Нея́ проше́дый с восприя́тием./ Еди́н есть Сын, сугу́б естество́м,/ но не Ипоста́сию./ Те́мже соверше́нна Того́ Бо́га/ и соверше́нна Челове́ка вои́стину пропове́дающе,/ испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего:/ Его́же моли́, Ма́ти Безневе́стная,// поми́ловатися душа́м на́шим.

Вход с кади́лом:

Диа́кон:  Прему́дрость, про́сти.

Све́те Тихи́й:

Хор:  Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Диа́кон:  Во́нмем.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Проки́мен воскре́сный:

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шесты́й:

 Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор:  Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Диа́кон:  Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Хор:  Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Стих 2.  И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих 3.  До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Диа́кон:  Госпо́дь воцари́ся.

Хор:  В ле́поту облече́ся.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:  Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:  Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Сподо́би, Го́споди:

 Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

 Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:  Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:  Пода́й, Го́споди. (На ка́ждое проше́ние)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Иере́й:  Мир всем.

Хор:  И ду́хови твоему́.

Диа́кон:  Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Лития́:

 Стихи́ры пра́здника:

 Глас 1, самогла́сны:

 Днесь я́ко вои́стину/ святовеща́нный глаго́л Дави́дов коне́ц прия́т:/ се бо я́ве пречи́стых ног Твои́х покланя́емся подно́жию/ и, на сень крилу́ Твоéю наде́ющеся,/ Всеще́дрый, вопие́м Ти:/ да зна́менуется на нас свет Лица́ Твоего́./ Правосла́вных люде́й Твои́х рог вознеси́/ честна́го Креста́ Твоего́ воздви́жением,// Христе́ Многоми́лостиве.

 Насажде́нное в кра́ниеве ме́сте Дре́во су́щаго живота́,/ на не́мже соде́ла спасе́ние Преве́чный Царь посреде́ земли́,/ возноси́мо днесь, освяща́ет ми́ра концы́,/ и обновля́ется Воскресе́ния дом./ Ра́дуются А́нгели на Небеси́,/ и веселя́тся челове́цы на земли́,/ Дави́дски вопию́ще и глаго́люще:/ возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и поклоня́йтеся подно́жию но́гу Eго́,/ я́ко свя́то eсть,// подая́й ми́ру ве́лию ми́лость.

 Прообразу́я Крест Твой, Христе́,/ патриа́рх Иа́ков, вну́ком благослове́ние да́руя,/ на глава́х пременéны ру́ки сотвори́./ Eго́же, Спа́се, мы днесь вознося́ще, взыва́ем:/ да́руй христолюби́вому во́инству побе́ды,// я́ко Константи́ну одоле́ние.

 Глас 2:

 Боже́ственное сокро́вище, в земли́ скрыва́емо,/ Жизнода́вца Крест,/ на небесе́х показа́ся царю́ благочести́вому/ и побе́ды на враги́ подписа́ние явля́ет разу́мно;/ eго́же, ра́дуяся, ве́рою и любо́вию, боже́ственно восте́к к высоте́ зре́ния,/ тща́нием же того́ от земны́х недр изнесе́,// во избавле́ние ми́ра и спасе́ние душ на́ших.

 Рук премене́ние патриа́рха Иа́кова/ на благослове́ние чад/ держа́вное Креста́ Твоего́ предъявля́ше зна́мение;/ его́же мы держа́ще тве́рда храни́теля,/ де́монския всемо́щно отго́ним полки́/ и велиа́рову горды́ню в нем низлага́ем,/ вражде́бнейшаго Амали́ка побежда́ем всегуби́тельную си́лу./ Того́ и ны́не возноси́ма/ благочестивому́дренно, ве́рнии, во очищение́ грехо́в,/ Твое́й бла́гости, во многомножа́йшем гла́се вопию́ще, прино́сим:/ Го́споди, поми́луй,/ из Де́вы воплоти́выйся,// уще́дри рук Твои́х, Бла́же, му́дрое созда́ние.

 Ты мой покро́в держа́вен еси́,/ трича́стный Кре́сте Христо́в,/ освяти́ мя си́лою твое́ю,// да ве́рою и любо́вию покланя́юся и сла́влю тя.

Глас 4:

 Воспле́щем днесь пе́сненное торжество́/ и све́тлым лице́м и язы́ком я́сно возопии́м:/ нас ра́ди, Христе́, суд прие́мый,/ и оплева́ния, и ра́ны, и червлени́цею оде́явыйся,/ и на Крест возше́д,/ его́же ви́девше, со́лнце и луна́ свет скры́ша,/ и стра́хом земля́ колеба́шеся,/ и заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е./ Ты и ны́не да́руй Крест Твой честны́й нам блюсти́теля и храни́теля/ и прогони́теля де́монов,/ я́ко да вси, облобыза́юще, вопие́м ему́:/ спаси́ ны, Кре́сте, си́лою твое́ю,/ освяти́ ны све́тлостию твое́ю, честны́й Кре́сте,/ и укрепи́ ны воздви́жением твои́м,/ я́ко свет нам дарова́н еси́// и спасе́ние душ на́ших.

 Светосия́нен звезда́ми о́браз/ предпоказа́, Кре́сте, побе́ду одоле́ния/ благочести́вому царю́ вели́кому,/ его́же ма́ти Еле́на изобре́тши,/ мироявле́нна сотвори́,/ и, тя днесь воздви́жуще, ве́рных ли́цы, зове́м:/ просвети́ ны све́тлостию твое́ю,/ Кре́сте живоно́сный,/ освяти́ ны кре́постию твое́ю,/ всечестны́й Кре́сте,/ и утверди́ ны воздви́жением твои́м,// воздвиза́емый ко ополче́нию враго́в.

 Глас 4:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Честна́го Креста́, Христе́, де́йство прообрази́в, Моисе́й,/ победи́ проти́внаго Амали́ка в пусты́ни Сина́йстей:/ eгда́ бо простира́ше ру́це, Креста́ о́браз творя́,/ укрепля́хуся лю́дие;/ ны́не же веще́й сбытие́ в нас испо́лнися,/ днесь Крест воздвиза́ется,/ и де́мони бе́гают,/ днесь тварь вся от тли свободи́ся,/ вся бо Креста́ ра́ди возсия́ша нам дарова́ния./ Те́мже, ра́дующеся, вси/ припа́даем Тебе́, глаго́люще:// я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй. (50 раз)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор: Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор: Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне:

 Стихи́ры воскре́сные, глас 8:

Стихира: Возше́л еси́ на Крест, Иису́се,/ снизше́дый с Небесе́,/ прише́л еси́ на смерть, Животе́ Безсме́ртный,/ к су́щим во тьме Свет и́стинный,/ к па́дшым всех Воскресе́ние,// просвеще́ние, и Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Стих:  Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

 Христа́ славосло́вим, воскре́сшаго от ме́ртвых:/ ду́шу бо и те́ло прие́м,/ стра́сти отъобою́ду отсече́,/ пречи́стей у́бо души́ во ад соше́дшей,/ его́же и плени́:/ во гро́бе же истле́ния не ви́де свято́е те́ло,// Изба́вителя душ на́ших.

Стих:  И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

 Псалмы́ и пе́сньми славосло́вим, Христе́,/ от ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние:/ и́мже нас свободи́л еси́ мучи́тельства а́дова,/ и я́ко Бог дарова́л еси́ жизнь ве́чную,// и ве́лию ми́лость.

Стих:  До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

 О Влады́ко всех Непостижи́ме,/ Тво́рче небесе́ и земли́,/ кресто́м пострада́вый, мне безстра́стие источи́л еси́:/ погребе́ние же прие́м, и воскре́с во сла́ве,/ совоскреси́л еси́ Ада́ма руко́ю всеси́льною./ Сла́ва Твоему́ тридне́вному воста́нию,/ и́мже дарова́л еси́ нам ве́чную жизнь,/ и очище́ние грехо́в,/ я́ко Еди́н Благоутро́бен.

 Стихира Воздви́жения, глас 8:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Его́же дре́вле Моисе́й прообразова́в собо́ю,/ Амали́ка низложи́в, победи́,/ и Дави́д песнопе́вец/ подно́жию Твоему́, вопия́, кла́нятися повелева́ше,/ честно́му Кресту́ Твоему́, Христе́ Бо́же,/ днесь, гре́шнии, кла́няемся,/ устна́ми недосто́йными/ Тя, изво́лившаго пригвозди́тися на нем, воспева́юще, мо́лимся:// Го́споди, с разбо́йником Ца́рствия Твоего́ сподо́би нас.

Моли́тва свята́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:  Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Дважды)

 

Тропа́рь Креста́, глас 1:

 Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:  Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

 

Хор:  Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й:  Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

 

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец:  Псалом 3:

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:  Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Бог Госпо́дь, глас 8:

Диа́кон:  Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1:  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор:  Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2:  Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3:  Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4:  Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Тропа́рь воскре́сный, глас 8:

Хор: С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши страсте́й,// Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́! (Дважды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропа́рь Креста́, глас 1:

 Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кафи́змы:

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

 На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

 Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псало́м 12:

 Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

 Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псало́м 15:

 Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

 Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 8:

 Воскре́сл еси́ из ме́ртвых, Животе́ всех,/ и а́нгел све́тел жена́м вопия́ше: преста́ните от слез,/ апо́столом благовести́те, возопи́йте пою́ща:/ я́ко воскре́се Христо́с Госпо́дь,// благоволи́вый спасти́, я́ко Бог, род челове́ческий.

Стих:  Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

 Воскресы́й из гро́ба я́ко вои́стинну,/ преподо́бным повеле́л еси́ жена́м/ пропове́дати воста́ние апо́столом, я́коже пи́сано есть:/ и ско́рый Петр предста́ гро́бу, и свет зря во гро́бе, ужаса́шеся./ Те́мже и уви́дев плащани́цы, кроме́ Боже́ственнаго те́ла в нем лежа́щия, со стра́хом возопи́:/ сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же, я́ко спаса́еши вся Спа́се наш:// О́тчее бо еси́ сия́ние.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию смерть,/ и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю;/ яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны,// и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Хор: Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

 Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псало́м 23:

 Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные глас 8:

 Челове́цы, Спа́се, гроб Твой запеча́таша:/ А́нгел ка́мень от двере́й отвали́:/ жены́ ви́деша воста́вша от ме́ртвых,/ и ты́я благовести́ша ученико́м Твои́м в Сио́не,/ я́ко воскре́сл еси́, Животе́ всех, и разреши́шася у́зы сме́ртныя:// Го́споди сла́ва Тебе́.

Стих:  Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

 Ми́ра погреба́тельная жены́ прине́сша,/ глас а́нгельский из гро́ба слы́шаху: преста́ните от слез,/ и вме́сто печа́ли ра́дость приими́те, возопи́йте пою́ща:/ я́ко воскре́се Христо́с Госпо́дь,// благоволи́вый спасти́, я́ко Бог, род челове́ческий.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ а́нгельский собо́р, и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме, и раю́ слове́сный: де́вственная похвало́,/ из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть,/ пре́жде век сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́,/ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла.// О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Полиеле́й [1]:

Хор:  Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

 Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:// Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

 Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Ипакои́, глас 8:

 Мироно́сицы Жизнода́вца предстоя́ща гро́бу,/ Влады́ку иска́ху в ме́ртвых, Безсме́ртнаго,/ и ра́дость благове́щения от А́нгела прие́мша, апо́столом возвеща́ху:/ я́ко воскре́се Христо́с Бог,// подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Степе́нна, глас 8:

1 Антифо́н:

Хор:  От ю́ности моея́ враг мя искуша́ет, сластьми́ пали́т мя:// аз же наде́яся на Тя, Го́споди, побежда́ю сего́. (Дважды)

 Ненави́дящии Сио́на,/ да бу́дут у́бо пре́жде исторже́ния я́ко трава́:// ссе́чет бо Христо́с вы́я их, усече́нием мук. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Святы́м Ду́хом, Е́же жи́ти вся́ческим:/ Свет от Све́та, Бог Вели́к:// со Отце́м пое́м Ему́, и с Сло́вом.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Святы́м Ду́хом, Е́же жи́ти вся́ческим:/ Свет от Све́та, Бог Вели́к:// со Отце́м пое́м Ему́, и с Сло́вом.

2 Антифо́н:

Хор:  Се́рдце мое́ стра́хом Твои́м да покры́ется смиренному́дрствующее:// да не возне́сшееся отпаде́т от Тебе́, Всеще́дре. (Дважды)

 На Го́спода име́вый наде́жду, не устраши́тся тогда́,// егда́ огне́м вся суди́ти и́мать, и му́кою. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Святы́м Ду́хом, всяк кто боже́ственный ви́дит, и предглаго́лет,/ чудоде́йствует вы́шняя, в Трие́х Еди́наго Бо́га поя́:// а́ще бо и трисия́ет, единонача́льствует Божество́.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Святы́м Ду́хом, всяк кто боже́ственный ви́дит, и предглаго́лет,/ чудоде́йствует вы́шняя, в Трие́х Еди́наго Бо́га поя́:// а́ще бо и трисия́ет, единонача́льствует Божество́.

3 Антифо́н:

Хор:  Воззва́х Тебе́, Го́споди, вонми́,/ приклони́ ми у́хо Твое́ вопию́щу, и очи́сти,// пре́жде да́же не во́змеши мене́ отсю́ду. (Дважды)

 В ма́тери свое́й земли́ отходя́й всяк, па́ки разреша́ется,// прия́ти му́ки, или́ по́чести пожи́вших. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

 Святы́м Ду́хом богосло́вие, Еди́ница Трисвята́я:/ Оте́ц бо Безнача́лен: от Него́же роди́ся Сын безле́тно,// и Дух Сопресто́лен, Сообра́зен, от Отца́ спросия́вший.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Святы́м Ду́хом богосло́вие, Еди́ница Трисвята́я:/ Оте́ц бо Безнача́лен: от Него́же роди́ся Сын безле́тно,// и Дух Сопресто́лен, Сообра́зен, от Отца́ спросия́вший.

4 Антифо́н:

Хор:  Се ны́не что добро́, или́ что красно́; но е́же жи́ти бра́тии вку́пе:// в сем бо Госпо́дь обеща́ живо́т ве́чный. (Дважды)

 О ри́зе свое́й, И́же кри́ны се́льныя украша́яй,// повелева́ет, я́ко не подоба́ет пещи́ся. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Святы́м Ду́хом, Единови́дною вино́ю,/ вся содержа́тся миропода́тельне:// Бог бо Сей есть, Отцу́ же и Сы́нови Единосу́щен Госпо́дственне.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Святы́м Ду́хом, Единови́дною вино́ю,/ вся содержа́тся миропода́тельне:// Бог бо Сей есть, Отцу́ же и Сы́нови Единосу́щен Госпо́дственне.

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон: Во́нмем. Прему́дрость во́нмем, проки́мен, глас осьмы́й:

 Воцари́тся Госпо́дь во век,/ Бог твой Сио́не, в род и род.

Хор: Воцари́тся Госпо́дь во век,/ Бог твой Сио́не, в род и род.

Диа́кон: Хвали́ душе́ моя́ Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м.

Хор: Воцари́тся Госпо́дь во век,/ Бог твой Сио́не, в род и род.

Диа́кон: Воцари́тся Госпо́дь во век,

Хор: Бог твой Сио́не, в род и род.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:  Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:  Вся́кое дыха́ние.

Хор:  Да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:  И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иере́й: От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Евангелие воскресное 6-е, Лк., зач. 114:)

Иере́й: Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с от ме́ртвых, ста посреде́ учени́к свои́х, и глаго́ла им: мир вам. Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху дух ви́дети. И рече́ им: что смуще́ни есте́? И почто́ помышле́ния вхо́дят в сердца́ ва́ша? Ви́дите ру́це Мои́ и но́зе Мои́, я́ко Сам Аз есмь: осяжи́те Мя и ви́дите: я́ко дух пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе. Еще́ же не ве́рующым им от ра́дости и чудя́щымся, рече́ им: и́мате ли что сне́дно зде? Они же да́ша Ему ры́бы печены́ часть и от пчел сот. И взем пред ни́ми яде́. Рече́ же им: сия́ суть словеса́, я́же глаго́лах к вам еще́ сый с ва́ми, я́ко подоба́ет сконча́тися всем напи́санным в зако́не Моисе́ове и проро́цех и псалме́х о Мне. Тогда́ отве́рзе им ум разуме́ти Писа́ния. И рече́ им, я́ко та́ко пи́сано есть, и та́ко подоба́ше пострада́ти Христу́, и воскре́снути от ме́ртвых в тре́тий день, и пропове́датися во и́мя Его́ покая́нию и отпуще́нию грехо́в во всех язы́цех, наче́нше от Иерусали́ма. Вы же есте́ свиде́телие сим. И се Аз послю́ обетова́ние Отца́ Моего́ на вы: вы же седи́те во гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше. Изве́д же их вон до Вифа́нии, и воздви́г ру́це Свои́, и благослови́ их. И бысть егда́ благословля́ше их, отступи́ от них, и возноша́шеся на не́бо. И ти́и поклони́шася Ему́, и возврати́шася во Иерусали́м с ра́достию вели́кою: и бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

 Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 Глас 6:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

 Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

 

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:  Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Кано́н:

Песнь 1:

Кано́н Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в,/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Всеси́льну Христо́ву Божеству́ ка́ко не диви́мся;/ от страсте́й у́бо всем ве́рным, безстра́стие и нетле́ние точа́щу,/ от ребра́ же Свята́го исто́чник безсме́ртия иска́пающу,// и Живо́т из гро́ба Присносу́щный.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Я́ко благоле́пен жена́м А́нгел ны́не яви́ся,/ све́тлыя нося́ о́бразы есте́ственныя невеще́ственныя чистоты́,// зра́ком же возвеща́я свет воскресе́ния, зовы́й: воскре́се Госпо́дь.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Пресла́вная возглаго́лашася о Тебе́ в роде́х родо́в,/ Бо́га Сло́ва во чре́ве вме́щшая,/ чиста́ же пребы́вши Богоро́дице Мари́е.// Те́мже Тя вси почита́ем, су́щее по Бо́зе заступле́ние на́ше.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Пречи́стая Богоро́дице,/ вопло́щшееся Присносу́щное и Пребоже́ственное Сло́во,// па́че естества́ ро́ждши, пое́м Тя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Грозд Тя Живоно́сен,/ всеми́рнаго иска́пающ сла́дость спасе́ния,// Де́ва, Христе́, роди́.

Кано́н Креста́, глас 8.

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: О́браз дре́вле Моисе́й пречи́стыя Стра́сти в себе́ само́м прообрази́,/ свяще́нных среде́ стоя́:/ Крест же вообрази́в,/ просте́ртыми побе́ду дла́ньми воздви́же,/ держа́ву погуби́в Амали́ка всегуби́теля.// Тем Христу́ поим, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися. (Трижды)

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Возложи́ Моисе́й на столпе́ врачевство́,/ тлетвори́ваго избавле́ние и ядови́таго угрызе́ния,/ и дре́ву о́бразом Креста́/ по земли́ пресмыка́ющагося зми́я привяза́,/ лука́вный в сем обличи́в вред.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися. (Трижды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Показа́ не́бо Креста́ побе́ду благоче́стия держа́телю и царю́ богому́дру,/ враго́в в не́мже злосе́рдных низложи́ся свире́пство,/ лесть же преврати́ся,/ и ве́ра распростре́ся земны́м конце́м Боже́ственная.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 Показа́ не́бо Креста́ побе́ду благоче́стия держа́телю и царю́ богому́дру,/ враго́в в не́мже злосе́рдных низложи́ся свире́пство,/ лесть же преврати́ся,/ и ве́ра распростре́ся земны́м конце́м Боже́ственная.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Крест начерта́в, Моисе́й/ впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́,/ Изра́илю пешеходя́щу;/ то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам, уда́рив, совокупи́,/ вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Песнь 3:

Кано́н воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом,/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́// Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Осужде́на бы́вша Ада́ма вкуше́нием греха́,/ пло́ти Твоея́ спаси́тельною стра́стию оправда́л еси́, Христе́:// Сам бо непови́нен сме́ртнаго иску́са был еси́, Безгре́шне.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Воскресе́ния свет возсия́/ су́щим во тьме, и се́ни сме́ртней седя́щим,/ Бог мой Иису́с,/ и Свои́м Божество́м кре́пкаго связа́в,// сего́ сосу́ды расхи́тил есть.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Херуви́мов и серафи́мов превы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице:/ Ты бо Еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га в Твое́м чре́ве, Нескве́рная:// те́мже Тя ве́рнии вси пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Даждь нам по́мощь Твои́ми моли́твами, Всечи́стая,// прило́ги отража́ющи лю́тых обстоя́ний.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Е́ве прама́тери Ты исправле́ние бы́ла еси́,// Нача́льника жи́зни ми́рови, Христа́ Богоро́дице, ро́ждши.

 

Кано́н Креста́, глас 8.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Я́ко испусти́, ударя́емь, во́ду краесеко́мый/ непокори́вым лю́дем и жестосе́рдым,/ богозва́нныя проявля́ше Це́ркве та́инство,// ея́же Крест держа́ва и утвержде́ние. (4 раза)

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Ре́бром пречи́стым, копие́м прободе́нным,/ вода́ с Кро́вию истече́,/ обновля́ющая Заве́т и омыва́тельная греха́:// ве́рных бо Крест похвала́ и царе́й держа́ва и утвержде́ние. (Дважды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Ре́бром пречи́стым, копие́м прободе́нным,/ вода́ с Кро́вию истече́,/ обновля́ющая Заве́т и омыва́тельная греха́:// ве́рных бо Крест похвала́ и царе́й держа́ва и утвержде́ние.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тропарь: Ре́бром пречи́стым, копие́м прободе́нным,/ вода́ с Кро́вию истече́,/ обновля́ющая Заве́т и омыва́тельная греха́:// ве́рных бо Крест похвала́ и царе́й держа́ва и утвержде́ние.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Жезл во о́браз та́йны прие́млется,/ прозябе́нием бо предразсужда́ет свяще́нника;/ неплодя́щей же пре́жде Це́ркви/ ны́не процвете́ Дре́во Креста́// в держа́ву и утвержде́ние.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Конда́к Креста́, глас 4, самоподо́бен:

 Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на супоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра// непобеди́мую побе́ду.

И́кос:

 И́же до тре́тияго Небесе́ восхище́н бысть в рай,/ и глаго́лы слы́шав неизрече́нныя и Боже́ственныя,/ и́хже не леть язы́ки челове́ческими глаго́лати,/ что гала́том пи́шет, я́ко рачи́телие писа́ний прочто́сте и позна́сте:/ мне, глаго́лет, хвали́тися да не бу́дет,/ то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни, на не́мже страда́в, уби́ стра́сти./ Того́ у́бо и мы изве́стно да держи́м, Крест Госпо́день, хвалу́ вси:/ есть бо нам спаси́тельное сие́ Дре́во// ору́жие, ми́ра непобеди́мая побе́да.

Седа́лен пра́здника, глас 4, подо́бен: «Ско́ро предвари́»:

 В тебе́, треблаже́нне и жизнода́вче Кре́сте,/ лю́дие учрежда́ющеся, спра́зднуют с невеще́ственными ли́ки,/ чи́ни архиере́йстии благогове́йно воспева́ют,/ мно́жества же мона́шествующих и по́стников покланя́ются,// Христа́ же распе́ншагося вси сла́вим.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 В тебе́, треблаже́нне и жизнода́вче Кре́сте,/ лю́дие учрежда́ющеся, спра́зднуют с невеще́ственными ли́ки,/ чи́ни архиере́йстии благогове́йно воспева́ют,/ мно́жества же мона́шествующих и по́стников покланя́ются,// Христа́ же распе́ншагося вси сла́вим.

 

Песнь 4:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос: Ты моя́ кре́пость Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ты врага́ су́ща мя зело́ возлюби́л еси́:/ Ты истоща́нием стра́нным соше́л еси́ на зе́млю, Благоутро́бне Спа́се,/ после́дняго моего́ досажде́ния не отве́ргся,/ и пребы́в на высоте́ пречи́стыя Твоея́ сла́вы,// пре́жде безче́ствованнаго просла́вил еси́.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Кто зря, Влады́ко, ны́не не ужаса́ется,/ стра́стию смерть разруша́ему;/ Кресто́м бежа́щее тле́ние,/ и сме́ртию ад бога́тства истощава́емый,/ Боже́ственною си́лою Тебе́ распя́таго;// чу́дно де́ло, Человеколю́бче!

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ты ве́рным похвала́ еси́, Безневе́стная, Ты Предста́тельнице,/ Ты и прибе́жище христиа́н, стена́ и приста́нище:/ к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная, и спаса́еши от бед,// ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ зна́ющих.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Клас возрасти́вшая животво́рный, неора́нная Ни́во,/ подаю́щаго ми́рови жизнь, Богоро́дице,// спаса́й пою́щия Тя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Богоро́дицу Тя, Всечи́стая, просве́щшиися вси пропове́дуем:// Со́лнце бо пра́вды родила́ еси́, Присноде́во.

 

Кано́н Креста́, глас 8.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Горькоро́дныя преложи́ дре́вом Моисе́й/ источники в пусты́ни дре́вле,/ Кресто́м ко благоче́стию язы́ков// проявля́я преложе́ние. (Дважды)

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Глубине́ вне́дривый секу́щую/ издаде́ Иорда́н дре́ву,/ Кресто́м и креще́нием// сече́ние ле́сти зна́менуя. (Дважды)

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Свяще́нно ополча́ются/ четвероча́стнии лю́дие, предходя́ще/ о́бразом свиде́тельства ски́нии,// крестообра́зными чи́нми прославля́еми. (Дважды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Чу́дно простира́емь,/ со́лнечныя лучи́ испуща́ше Крест,/ и пове́даша небеса́// сла́ву Бо́га на́шего.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 Чу́дно простира́емь,/ со́лнечныя лучи́ испуща́ше Крест,/ и пове́даша небеса́// сла́ву Бо́га на́шего.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

 

Песнь 5:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́-мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго;/ но обрати́ мя,/ и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Оде́ятися претерпе́л еси́ в багряни́цу/ пре́жде стра́сти Твоея́, Спа́се, поруга́емь,/ первозда́ннаго покрыва́я безобра́зное обнаже́ние:/ и наг пригвозди́лся еси́ на Кресте́ пло́тию,// совлача́я, Христе́, ри́зу умерщвле́ния.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: От пе́рсти сме́ртныя,/ Ты па́дшее мое́ па́ки назда́л еси́ существо́, воскре́с:/ и нестаре́ющееся, Христе́ устро́ил еси́,/ яви́в па́ки я́коже ца́рский о́браз,// нетле́ния жизнь блиста́ющ.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ма́тернее дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́ иму́щи, Всечи́стая,/ сро́днаго промышле́ния, е́же о нас, не пре́зри, мо́лимся:// я́ко Тебе́ и Еди́ну христиа́не ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Утоли́ нестерпи́мую бу́рю страсте́й мои́х,// Я́же Бо́га ро́ждшая, Окорми́теля и Го́спода.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Слу́жат рождеству́ Твоему́, Пречи́стая Богоро́дице,// а́нгельстии чи́нове, и челове́ков собра́ние.

 

Кано́н Креста́, глас 8.

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Тебе́, приснопе́тое Дре́во, на не́мже простре́ся Христо́с,/ Еде́м храня́щее обраща́ющееся ору́жие, Кре́сте, устыде́ся:/ стра́шный же Херуви́м уступи́ на тебе́ пригвожде́нному Христу́,// подаю́щему мир душа́м на́шим. (Трижды)

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Подзе́мных си́лы проти́вныя Креста́ страша́тся/ начерта́ема зна́мения на возду́се,/ по нему́же хо́дят Небе́сных и земноро́дных ро́ди,/ коле́на приклоня́юще Христу́,// подаю́щему мир душа́м на́шим. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Заря́ми нетле́нными я́влься Боже́ственный Крест/ омраче́нным язы́ком, заблужде́нным в пре́лести,/ Боже́ственный свет облиста́в,/ усвоя́ет на нем пригвожде́нному Христу́,// подаю́щему мир душа́м на́шим.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 Заря́ми нетле́нными я́влься Боже́ственный Крест/ омраче́нным язы́ком, заблужде́нным в пре́лести,/ Боже́ственный свет облиста́в,/ усвоя́ет на нем пригвожде́нному Христу́,// подаю́щему мир душа́м на́шим.

Катава́сия, глас 8:

Хор: О треблаже́нное Дре́во,/ на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь!/ И́мже паде́ дре́вом прельсти́вый,/ тобо́ю прельсти́вся,/ Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию,// подаю́щему мир душа́м на́шим.

Песнь 6:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х,/ и услы́ши мя,// Бо́же спасе́ния моего́.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Дре́вом кре́пко низложи́ мя началозло́бный:/ Ты же, Христе́, возне́сся на Кресте́,/ крепча́е низложи́л еси́, посрами́в сего́,// па́дшаго же воскреси́л еси́.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ты уще́дрил еси́ Сио́на, возсия́вый от гро́ба,/ но́ваго вме́сто ве́тхаго соверши́в, я́ко Благоутро́бен, Боже́ственною Твое́ю кро́вию:// и ны́не ца́рствуеши в нем во ве́ки, Христе́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Да изба́вимся от лю́тых прегреше́ний,/ мольба́ми Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая,/ и да улучи́м, Пречи́стая, Боже́ственное сия́ние,// из Тебе́ неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Храм Тя Бо́жий и Ковче́г,/ и черто́г одушевле́нный, и дверь Небе́сную,// Богоро́дице, ве́рнии возвеща́ем.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Тре́бищ разруши́тель, я́ко Бог,/ бы́вшее рождество́ Твое́, Мари́е Богоневе́сто,// покланя́емо есть со Отце́м и Ду́хом.

Кано́н Креста́, глас 8.

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Ста́ростию преклони́вся и неду́гом отягче́н, испра́вися Иа́ков, ру́це премени́в,/ де́йствие явля́я жизноно́снаго Креста́:/ и́бо ве́тхость зако́ннаго сено́внаго писа́ния новописа́ на сем Пло́тию пригвозди́выйся Бог// и душегуби́тельный неду́г ле́сти отгна́. (4 раза)

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: На ю́ныя возложи́в дла́ни боже́ственный Изра́иль, крестови́дно главы́ явля́ше,/ я́ко старе́йшая сла́ва, законослужи́тели лю́дие./ Те́мже, подмне́вся та́ко испрельсти́тися, не измени́ жизноно́снаго о́браза:/ превзы́дут бо лю́дие Христо́вы Бо́жии новоутвержде́ннии,// вопия́ху, Кресто́м огражда́еми. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: На ю́ныя возложи́в дла́ни боже́ственный Изра́иль, крестови́дно главы́ явля́ше,/ я́ко старе́йшая сла́ва, законослужи́тели лю́дие./ Те́мже, подмне́вся та́ко испрельсти́тися, не измени́ жизноно́снаго о́браза:/ превзы́дут бо лю́дие Христо́вы Бо́жии новоутвержде́ннии,// вопия́ху, Кресто́м огражда́еми.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 На ю́ныя возложи́в дла́ни боже́ственный Изра́иль, крестови́дно главы́ явля́ше,/ я́ко старе́йшая сла́ва, законослужи́тели лю́дие./ Те́мже, подмне́вся та́ко испрельсти́тися, не измени́ жизноно́снаго о́браза:/ превзы́дут бо лю́дие Христо́вы Бо́жии новоутвержде́ннии,// вопия́ху, Кресто́м огражда́еми.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Во́днаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р,/ спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве./ Тем, тридне́вен изше́д,/ преми́рное Воскресе́ние прописа́ше/ Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га// и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 8, подо́бен: «Я́ко нача́тки…»:

 Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воздви́гл еси́,/ и Ада́ма воскреси́л еси́,/ и Е́ва лику́ет во Твое́м Воскресе́нии,/ и мирсти́и концы́ торжеству́ют// е́же из ме́ртвых воста́нием Твои́м, Многоми́лостиве.

И́кос:

 А́дова ца́рствия плени́вый, и ме́ртвыя воскреси́вый, Долготерпели́ве,/ жены́ мироно́сицы сре́тил еси́, вме́сто печа́ли ра́дость принесы́й:/ и апо́столом Твои́м возвести́л еси́ победи́тельная Спа́се мой зна́мения Живода́телю,/ и тварь просвеща́еши, Человеколю́бче.// Сего́ ра́ди и ми́р сра́дуется, е́же из ме́ртвых воста́нию Твоему́, Многоми́лостиве.

Песнь 7:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице лику́юще поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Сла́вное истоща́ние,/ Боже́ственное бога́тство Твоея́ нищеты́, Христе́, удивля́ет а́нгелы,/ на Кресте́ зря́щия Тя пригвожда́ема,/ за е́же спасти́ ве́рою зову́щия:// благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Боже́ственным Твои́м соше́ствием све́та испо́лнил еси́ преиспо́дняя,/ и тьма прогна́на бысть пре́жде гоня́щая./ Отню́дуже воскресо́ша и́же от ве́ка ю́зницы, зову́ще:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: Всем у́бо Го́спода,/ Еди́наго же еди́ному Единоро́дному Сы́ну правосла́вно Отца́,/ богосло́вяще Тя возвеща́ем,/ и Еди́наго ве́дяще от Тебе́ исходя́ща Ду́ха Пра́ваго,// Соесте́ственна и Соприсносу́щна.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: От Де́вственных ложе́сн вопло́щься,/ яви́лся еси́ на Спасе́ние на́ше./ Те́мже Твою́ Ма́терь ве́дяще Богоро́дицу, правосла́вно зове́м:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Жезл прорасти́ла еси́, Де́во,/ от ко́рене Иессе́ова, Всеблаже́нная,/ Плод цветонося́щи спаси́тельный,/ ве́рою Сы́ну Твоему́ зову́щим:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

 

Кано́н Креста́, глас 8.

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: От дре́ва вкуси́в, пе́рвый в челове́цех в тле́ние всели́ся:/ отверже́нием бо жи́зни безче́стнейшим осуди́вся,/ всему́ ро́ду телотле́нен не́кий я́ко вред неду́га преподаде́;/ но, обре́тше, земноро́днии, воззва́ние кре́стным Дре́вом, зове́м:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́. (Трижды)

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Разруши́ повеле́ние Бо́жие преслуша́ние,/ и дре́во принесе́ смерть челове́ком,/ еже неблаговре́менно прича́стно бы́вшее;/ во утвержде́ние же зело́ честна́го/ отту́ду жи́зни дре́во возбраня́емо бе,/ е́же разбо́йнику злоуме́ршу отве́рзе, благоразу́мно зову́щу:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Жезла́ объе́млет край Ио́сифова,/ бу́дущая зря, Изра́иль,/ Ца́рствия держа́вное,/ яко возыму́ществит пресла́вный Крест, проявля́я:/ сей бо царе́й победоно́сная похвала́ и свет ве́рою зову́щим:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 Жезла́ объе́млет край Ио́сифова,/ бу́дущая зря, Изра́иль,/ Ца́рствия держа́вное,/ яко возыму́ществит пресла́вный Крест, проявля́я:/ сей бо царе́й победоно́сная похвала́ и свет ве́рою зову́щим:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́,/ ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое,/ оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ ни огнь снеда́яй,/ но противоды́шущу росоно́сному Ду́ху,/ со огне́м су́ще, поя́ху:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Иису́сова Божества́ Пребоже́ственная си́ла,/ в нас боголе́пно возсия́ла есть:/ пло́тию бо вкуш за всех смерть кре́стную,/ разруши́ а́дову кре́пость./ Его́же непреста́нно де́ти благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Распны́йся воста́, великовы́йный паде́,/ пады́й и сокруше́нный испра́вися,/ тля отве́ржена бысть, и нетле́ние процвете́:// Жи́знию бо ме́ртвенное поже́рто бысть. Де́ти благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: Трисве́тлое Божество́,/ Еди́ну сия́ющее зарю́ от Еди́наго Триипоста́снаго Естества́, Роди́теля Безнача́льна:/ Единоесте́ственно же Сло́во Отцу́, и Сца́рствующаго Единосу́щнаго Ду́ха,/ де́ти благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Сопроти́вных разжже́нныя и пламенови́дныя на нас угаси́ стре́лы:// я́ко да пое́м Тя во вся ве́ки.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Преесте́ственне Соде́теля и Спа́са,/ Бо́га Сло́ва родила́ еси́, Де́во:// те́мже Тя пое́м, и превозно́сим во вся ве́ки.

Кано́н Креста́, глас 8.

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Воздвиза́ему Дре́ву,/ окропле́ну Кро́вию вопло́щшагося Сло́ва Бо́га,/ по́йте, Небе́сныя Си́лы;/ земны́х воззва́ние пра́зднующе, лю́дие,/ поклони́теся Христо́ву Кресту́,// и́мже ми́ру воста́ние во ве́ки. (Трижды)

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Земноро́днии, дла́ньми, строи́телие благода́ти,/ Крест, на не́мже стоя́ше Христо́с Бог, возноси́те священноле́пно/ и копие, Бо́жия Сло́ва Те́ло пробо́дшее,/ да ви́дят язы́цы вси спасе́ние Бо́жие,// сла́вяще Его́ во ве́ки. (Трижды)

 

 Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропарь: Боже́ственным судо́м предызбра́ннии, весели́теся,/ христиа́нстии ве́рнии ца́рие,/ хвали́теся победоно́сным ору́жием,/ прие́мше от Бо́га Крест честны́й:/ в сем бо коле́на бра́ней, де́рзости и́щуще,// разсыпа́ются во ве́ки.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 Боже́ственным судо́м предызбра́ннии, весели́теся,/ христиа́нстии ве́рнии ца́рие,/ хвали́теся победоно́сным ору́жием,/ прие́мше от Бо́га Крест честны́й:/ в сем бо коле́на бра́ней, де́рзости и́щуще,// разсыпа́ются во ве́ки.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

 Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во/ и огнь в ро́су претво́ршее/ и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго// Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

 

Диакон:  Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски,/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Боже́ственным и Безнача́льным Естество́м прост сый,/ сложи́лся еси́ прия́тием пло́ти, в Тебе́ Само́м Сию́ соста́вив, Сло́ве Бо́жий,/ и пострада́в я́ко челове́к, пребы́л еси́ кроме́ страсте́й, я́ко Бог.// Те́мже Тя во Двою́ Существу́ неразде́льно и неслия́нно велича́ем.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Отца́ по Существу́ Боже́ственному,/ я́коже естество́м быв челове́к,/ рекл еси́ Бо́га Вы́шний, рабо́м снизходя́,/ воскре́с от гро́ба, благода́тию Отца́/ земноро́дным поло́ж, и́же по естеству́ Бо́га же и Влады́ку,// с Ни́мже Тя вси велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Яви́лася еси́, о Де́во Ма́ти Бо́жия,/ па́че естества́ ро́ждши пло́тию Бо́га Сло́ва,/ Его́же Оте́ц отры́гну от се́рдца Своего́ пре́жде всех век, я́ко Благ,// Его́же ны́не и теле́с превы́шша разуме́ем, а́ще и в те́ло облече́ся.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дости и весе́лия испо́лнь есть па́мять Твоя́,/ приступа́ющим исцеле́ния точа́щи,// и благоче́стно Богоро́дицу Тя возвеща́ющим.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Псалмы́ Тя воспева́ем Благода́тная,/ и немо́лчно, е́же ра́дуйся, прино́сим:// Ты бо источи́ла еси́ всем ра́дость.

 

Кано́н Креста́, глас 8.

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Да возра́дуются древа́ дубра́вная вся, освяти́вшуся естеству́ их,/ от Него́же изнача́ла насади́шася,/ Христу́ распросте́ршуся на Дре́ве;/ тем, ны́не возноси́му,// покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем. (Дважды)

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Свяще́нный воста́ рог/ и глава́ всем богому́дрым, Крест,/ и́мже гре́шных мы́сленно стира́ются ро́зи вси;// тем, ны́не возноси́му, покланя́ющеся ему́, Тя велича́ем. (Дважды)

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Тропарь: Го́рести уби́йственныя, я́же от дре́ва, не оста́вив, Го́споди,/ Кресто́м бо сию́ соверше́нно истреби́л еси́./ Сего́ ра́ди и дре́вом услади́ иногда́ го́ресть вод Ме́рры:/ прообразу́ющее Креста́ де́йство,// е́же вся Си́лы Небе́сныя велича́ют. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Непреста́нно гружа́емыя мра́ком пра́отца, Го́споди,/ Кресто́м возвы́сил еси́ днесь,/ я́ко бо ле́стию весьма́ неудержа́нно естество́ преднизведе́ся,/ всеро́дне ны па́ки испра́ви свет Креста́ Твоего́,// его́же, ве́рнии, велича́ем.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 Да о́браз пока́жеши ми́ру покланя́емый, Го́споди, Креста́,/ во всех я́ко пресла́вный, на небесе́х изобрази́л еси,/ све́том безме́рным озаре́н,/ царю́ всеору́жие непобеди́мое.// Тем Тя вся Си́лы Небе́сныя велича́ют.

Катава́сия, глас 8:

Ирмос: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во./ Тем, ны́не возноси́му,// покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:  Го́споди, помилуй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Диа́кон:  Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:  Свят Госпо́дь Бог наш

Диа́кон:  Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:  Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон:  Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор:  Свят Госпо́дь Бог наш.

Ексапостила́рий воскре́сный шесто́й:

 Показу́я, я́ко челове́к еси́ Спа́се, по существу́,/ посреде́ став воскре́с от гро́ба,/ и бра́шна сопричасти́лся еси́,/ учи́л еси́ креще́нию покая́ния./ А́бие же к Небе́сному возне́слся еси́ Отцу́,/ и ученико́м Уте́шителя посла́ти обеща́л еси́, Пребоже́ственный Богочелове́че.// Сла́ва Твоему́ воста́нию

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свети́лен Креста́, подо́бен: «Ученико́м»:

 Крест – храни́тель всея́ вселе́нныя,/ Крест – красота́ Це́ркве,/ Крест – на́ша держа́ва,/ Крест – ве́рных утвержде́ние,// Крест – А́нгелов сла́ва и де́монов я́зва.

Хвали́тны псалмы́, глас 8:

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 8:

На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира: Го́споди, а́ще и суди́лищу предста́л еси́ от Пила́та суди́мый,/ но не отступи́л еси́ от престо́ла со Отце́м седя́:/ и воскре́с из ме́ртвых,/ мир свободи́л еси́ от рабо́ты чужда́го,// я́ко Щедр и Человеколю́бец.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира: Го́споди, ору́жие на диа́вола/ Крест Твой дал еси́ нам:/ трепе́щет бо и трясе́тся, не терпя́ взира́ти на си́лу Его́:/ я́ко ме́ртвыя возставля́ет, и смерть упраздни́./ Сего́ ра́ди покланя́емся// погребе́нию Твоему́ и воста́нию.

На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира: Го́споди, а́ще и я́ко ме́ртва/ во гро́бе иуде́и положи́ша,/ но я́ко Царя́ спя́ща во́ини Тя стрежа́ху,/ и я́ко живота́ сокро́вище, печа́тию печа́таша,/ но воскре́сл еси́,// и по́дал еси́ нетле́ние душа́м на́шым.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира: А́нгел Твой, Го́споди,/ Воскресе́ние пропове́давый,/ стра́жи у́бо устраши́,/ жена́м же возгласи́, глаго́ля:/ что и́щете Жива́го с ме́ртвыми;/ воскре́се Бог сый,// и вселе́нней жизнь дарова́.

 Стихиры Креста, глас 8, самоподо́бны:

На 4. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира: О, пресла́внаго чудесе́,/ живоно́сный сад,/ Крест пресвяты́й/ на высоту́ возноси́мь явля́ется днесь./ Славосло́вят вси концы́ земни́и,/ устраша́ются де́монския полки́./ О, каковы́й дар земны́м дарова́ся!/ И́мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко Eди́н Благоутро́бен.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира: О, пресла́внаго чудесе́,/ я́ко грозд, испо́лнен живота́,/ понесы́й Вы́шняго,/ от земли́ воздвиза́емь Крест ви́дится днесь,/ и́мже вси к Бо́гу привлеко́хомся,/ и поже́рта бысть до конца́ смерть./ О, Дре́во пречестно́е,/ и́мже восприя́хом во Eде́ме безсме́ртную пи́щу,// Христа́ сла́вяще!

Стих:  Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жию но́гу Eго́, я́ко свя́то eсть.

Стихира: О, пресла́внаго чудесе́,/ широта́ Креста́ и долгота́/ Небеси́ равна́ eсть,/ я́ко Боже́ственною благода́тию освяща́ет вся́чeская./ О сем язы́цы ва́рварстии побежда́ются,/ о сем ски́птры царе́й утвержда́ются./ О, боже́ственныя ле́ствицы,/ éюже восхо́дим на Небеса́,// вознося́ще в пе́снех Христа́ Го́спода.

 Глас 6:

Стих:  Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка,/ соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Стихира: Днесь происхо́дит Крест Госпо́день,/ и ве́рнии прие́млют того́ жела́нием,/ и взе́млют исцелéния души́ же и те́ла/ и вся́кия боле́зни./ Сего́ целу́им ра́достию и стра́хом:/ стра́хом, греха́ ра́ди, я́ко недосто́йни су́ще;/ ра́достию же, спасе́ния ра́ди,/ éже подае́т ми́ру на том пригвозди́выйся Христо́с Бог,// име́яй ве́лию ми́лость.

 Стихи́ра ева́нгельская шеста́я, глас 6:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 И́стинный мир Ты, Христе́, к челове́ком Бо́жий,/ мир Твой дая́, по воста́нии ученико́м,/ пристра́шны показа́л еси́ я́,/ мня́щия дух ви́дети:/ но ути́шил еси́ мяте́ж души́ их,/ показа́вый ру́це и но́зе Твои́./ Оба́че не ве́рующим еще́,/ бра́шен причаще́нием, и уче́ний воспомина́нием,/ отве́рзл еси́ их ум, е́же разуме́ти Писа́ния:/ и́мже и О́тческое обетова́ние обеща́в, и благослови́в я́,/ отступи́л еси́ на не́бо./ Те́мже с ни́ми покланя́емся Тебе́,// Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

  Глас 2:

 И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Иере́й:  Слава Тебе, показавшему нам свет.

 

Славосло́вие вели́кое:

Хор:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Хор: Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

 Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:  Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:  Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:  Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:  Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Иере́й:  Мир всем.

Хор:  И ду́хови твоему́.

Диа́кон:  Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:  Тебе́, Господи.

Иере́й:  Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Диа́кон:  Прему́дрость.

Хор:  Благослови́.

Иере́й:  Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Иере́й:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор:  Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иере́й:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:  Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й:  Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере , силою Честна́го и Животворя́щаго Креста…

Многоле́тие:

Хор: Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

 

               [1] По уставу должны петься Непоро́чны (118-й псалом (17-я кафизма)) на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу после него тропари «Ангельский собор...». В приходской же практике вместо Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей. В Неделю Крестопоклонную Полиелей совершается в алтаре, величание не поется.

Буклет

Храм строим не мы а сам Господь

Copyright © 2013 - 2020 . PAW.