Скачать

 doc - файл  pdf - файл для смартфонов 
   

25 октября́ 2020 го́да. Неде́ля 20 по Пятидеся́тнице.

Па́мять святы́х отцо́в VII Вселе́нского Собо́ра. Глас 3.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон:   Воста́ните!

Хор:   Благослови́.

Иере́й:   Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Священнослужи́тели в алтаре́:

  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор:  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

  О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

  О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор:   Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 3:

Хор:  Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

  Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 3:

На 10. Стих:  Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира:  Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се,/ сме́рти держа́ва разруши́ся,/ и диа́воля пре́лесть упраздни́ся,/ род же челове́ческий, ве́рою спаса́емый,// песнь Тебе́ всегда́ прино́сит.

Стих:  Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира:  Просвети́шася вся́ческая/ Воскресе́нием Твои́м, Го́споди,/ и рай па́ки отве́рзеся,/ вся же тварь восхваля́ющи Тя,// песнь Тебе́ всегда́ прино́сит.

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира:  Сла́влю Отца́ и Сы́на си́лу,/ и Свята́го Ду́ха пою́ власть,/ неразде́льное, несозда́нное Божество́,/ Тро́ицу Единосу́щную,// ца́рствующую в век ве́ка.

Стих:   Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира:  Кресту́ Твоему́ честно́му покланя́емся, Христе́,/ и Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим.// Ра́ною бо Твое́ю мы вси исцеле́хом.

  Стихи́ры отцо́в, глас 6, подо́бен: «Отча́янная…»:

На 6. Стих:  А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихи́ра:  Честны́я Собо́ры отце́в/ в ра́зная времена́ соста́вив,/ во еди́но собра́ еди́нем и те́мже пра́вилом/ зело́ до́бре Патриа́рх Ге́рман Но́вый,/ пиша́ ку́пно же и держа́ догма́ты сих,/ и́же и моли́твенники бо́дрственныя сия́ спасе́ния// Го́споду предлага́ет, и па́стве с па́стыри.

 

Стих:   И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихи́ра:  Зако́на писа́ние де́тем евре́йским положи́ честну́ю седми́цу,/ се́ни придержа́щимся и служа́щим сей,/ ю́же отцы́, сте́кшеся на Седмо́м Собо́ре ма́нием Бо́жиим,/ в шести́ днех все сие́ соверши́вшаго,/ и седмы́й благослови́вшаго,// честне́йшую соде́лаша, преде́л ве́ры изложи́вше.

 

На 4. Стих:  От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихи́ра:  Тро́ицу, всем от веще́й/ мiробы́тия су́щую вину́,/ я́сно преда́сте, треблаже́ннии отцы́:/ Три бо и Четы́ре Собо́ры, та́инственнейшим сло́вом положи́вше,/ и отмсти́телие я́вльшеся Правосла́внаго сло́ва,/ стихи́а четы́ре су́ща,/ и Тро́ицу изъясни́сте,// созда́вшую сия́ и мiр сотво́ршую.

 

Стих:   Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихи́ра:  Довля́ше и еди́ною жизнь вдохну́ти/ лежа́щему сы́ну служа́щия,/ проро́ка Елиссе́я сляче́ние зе́льно;/ оба́че обрати́ся седми́жды и прекланя́шеся сему́,/ провозвеща́я я́ко прови́дец ва́ша Собо́ры,/ и́миже умерщвле́ние Боже́ственнаго Сло́ва водуши́сте,// А́рия умертви́вше, и его́ све́рстники.

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихи́ра:  Кто Твою́, Спа́се, ри́зу раздра́;/ А́рий, Ты рекл еси́,/ и́же Тро́ицы пресече́ Единоче́стное Начало в разделения;/ сей отве́рже Тя быти Единаго от Тро́ицы,/ сей и Несто́рия у́чит Богоро́дицу не глаго́лати./ Но Собо́р, и́же в Нике́и,/ Сы́на Бо́жия Тя пропове́да, Го́споди,// Отцу́ и Ду́ху Сопресто́льна.

 

Стих:   Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихи́ра:  А́рий безу́мный/ Пресвяте́й раздели́ Тро́ицы Единовла́стие/ в три неподо́бная же и чу́ждая существа́./ Те́мже отцы́ Богоно́снии соше́дшеся,/ усе́рдно ре́вностию распаля́еми, я́коже Фесви́тянин Илия́,/ духо́вным отсека́ют мече́м, и́же студу́ научи́вшаго ху́льному,// я́коже Дух изре́кл еси́.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Та́инственныя днесь Ду́ха трубы́/ Богоно́сныя отцы́ восхва́лим,/ песнопе́вшия посреде́ Це́ркве песнь сли́чную Богосло́вия:/ Тро́ицу Еди́ну Непреме́нную,/ Существо́ же и Божество́,/ низложи́тели А́риевы и правосла́вных побо́рники,/ моля́щияся всегда Го́споду// поми́ловатися душа́м на́шим.

  Глас 3:

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догма́тик: Ка́ко не диви́мся/ Богому́жному Рождеству́ Твоему́, Пречестна́я?/ Искуше́ния бо му́жескаго не прие́мши, Всенепоро́чная,/ родила́ бо еси́ без Отца́ Сы́на пло́тию./ Пре́жде век от Отца́ рожде́ннаго без ма́тере,/ ника́коже претерпе́вшаго измене́ния,/ или́ смеше́ния, или́ разделе́ния,/ но обою́ существу́ сво́йство це́ло сохра́ншаго./ Те́мже, Ма́ти Де́во Влады́чице,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м,// правосла́вно Богоро́дицу испове́дающих Тя.

Вход с кади́лом:

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти.

 

Све́те Тихи́й:

Хор:   Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Диа́кон:   Во́нмем.

Иере́й:  Мир всем.

Хор:  И ду́хови твоему́.

Проки́мен воскре́сный:

Диа́кон:  Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас 6-й:

  Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор:   Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Диа́кон:   Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Хор:   Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Стих 2.   И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих 3.   До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Диа́кон:   Госпо́дь воцари́ся.

Хор:   В ле́поту облече́ся.

Пареми́и отцо́в:

Диа́кон:  Прему́дрость.

Чтец:  Бытия́ чте́ние.

Диа́кон:  Во́нмем.

  (Из главы 14)

Чтец:  Слы́шав Авра́м, я́ко плене́н бысть Лот, брата́нич его́, сочте́ свои́х си домоча́дец три́ста и осмна́десять и погна́ во след их да́же до Да́на. И нападе́ на ня но́щию сам и о́троцы его́ с ним; и порази́ их, и гони́ их до Хова́ла, е́же есть ошу́юю Дама́ска. И возврати́ вся́каго коня́ Содо́мскаго, и Ло́та, брата́нича своего́, возврати́, и вся име́ния его́, и жены́, и лю́ди. Изы́де же царь Содо́мский в сре́тение ему́, повнегда́ возврати́тися ему́ от се́ча ходоллогомо́рскаго и с царьми́, и́же с ним, во удо́ль Сави́ну, сие́ же бя́ше по́ле царе́во. И Мелхиседе́к, царь Сали́мский, изнесе́ хле́бы и вино́, бя́ше же свяще́нник Бо́га Вы́шняго. И благослови́ Авра́ма, и рече́: благослове́н Авра́м Бо́гу Вы́шнему, И́же созда́ Не́бо и зе́млю, и благослове́н Бог Вы́шний, И́же предаде́ враги́ твоя́ под ру́ки тебе́.

Диа́кон:  Прему́дрость.

Чтец:  Втора́го зако́на чте́ние.

Диа́кон:  Во́нмем.

  (Из главы 1)

Чтец:  Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: ви́дите, преда́х пред лице́м ва́шим зе́млю, вше́дше, насле́дуйте ю, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шим, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, да́ти им и се́мени их по них. И реко́х к вам во вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́н води́ти вас. Госпо́дь Бог ваш умно́жил вы есть, и се есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя, мно́жеством. Госпо́дь Бог оте́ц на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́т вас, я́коже глаго́ла вам. И взях от вас му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны, и поста́вих их владе́ти над ва́ми, тысященача́льники, и стонача́льники, и пятьдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмоводи́тели судия́м ва́шим. И запове́дах судия́м ва́шим во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посреде́ бра́тий ва́ших и суди́те пра́ведно посреде́ му́жа, и посреде́ бра́та его́, и посреде́ прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому су́диши и не устыди́шися лица́ челове́ческа, я́ко суд Бо́жий есть.

 

Диа́кон:  Прему́дрость.

Чтец:  Втора́го зако́на чте́ние.

Диа́кон:  Во́нмем.

  (Из главы 10)

Чтец:  Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: се Го́спода Бо́га твоего́ не́бо и не́бо небесе́, земля́ и вся, ели́ка суть на ней. Оба́че отцы́ ва́ша произво́ли Госпо́дь люби́ти их и избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех язы́к, в день сей. И обре́жите жестокосе́рдие ва́ше, и вы́я ва́ша не ожесточи́те ктому́. И́бо Госпо́дь Бог ваш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й, Бог вели́кий, и кре́пкий, и стра́шный, И́же не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млет дар. Творя́й суд прише́льцу, и си́ру, и вдови́це и лю́бит прише́льца, да́ти ему́ хлеб и ри́зу. И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́ Еги́петстей. Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися, и Тому́ еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и И́менем Его́ клене́шися. Той хвала́ твоя́, и Той Бог твой, и́же сотвори́л ти есть вели́кая и сла́вная сия́, я́же ви́десте о́чи твои́.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:   Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:    Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:    Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:   Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь. 

Сподо́би, Го́споди:

 Хор:  Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

  Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:   Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На ка́ждое проше́ние)

Диа́кон:  А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Иере́й:   Мир всем.

Хор:   И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Лития́:

Поется стихира храма[1], зате́м:

  Стихи́ра отцо́в, глас 3:

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Апо́стольских преда́ний/ изве́стнии храни́телие бы́сте, святи́и отцы́,/ Святы́я бо Тро́ицы единосу́щное, правосла́вно научи́вше,/ А́риево хуле́ние собо́рне низложи́сте,/ с ни́мже и Македо́ния духобо́рца обличи́вше,/ осуди́сте Несто́рия, Евти́хия и Диоско́ра,/ Саве́ллия же и Севи́ра безгла́внаго./ И́хже пре́лести испроси́те изба́витися нам// и нескве́рну на́шему житию́ в ве́ре сохрани́тися, мо́лимся.

  Богоро́дичен воскре́сный, глас 3:

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха/ во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/ нас же ра́ди, из Тебе́ без отца́ бы́вша, пло́тию родила́ еси́/ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́./ Те́мже не преста́й моли́ти// изба́витися от бед душа́м на́шим.

Диа́кон:  Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:  Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор:  Го́споди, поми́луй. (50 раз)

Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Диа́кон:  Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Иере́й:  Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Иере́й:  Мир всем.

Хор:  И ду́хови твоему́.

Диа́кон:  Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:  Тебе́, Го́споди.

Иере́й:  Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор:  Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 3:

Стихира:  Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ омрачи́вый со́лнце/ и све́том Твоего́ Воскресе́ния,/ просвети́вый вся́ческая,// приими́ на́шу вече́рнюю песнь, Человеколю́бче.

 

Стих:   Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

  Живоприе́мное Твое́ воста́ние, Го́споди,/ вселе́нную всю просвети́,/ и Твое́ созда́ние истле́вшее призва́./ Те́мже кля́твы Ада́мовы изме́ншеся, вопие́м:// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих:   И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

  Бог сый неизме́нен,/ пло́тию стражда́ измени́лся еси́,/ Его́же тварь не терпя́щи ви́сяща зре́ти,/ стра́хом прекланя́шеся,/ и стеня́щи пое́т Твое́ долготерпе́ние:/ соше́д же во ад, тридне́вен воскре́сл еси́,// жизнь да́руя ми́рови, и ве́лию ми́лость.

Стих:   До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

  Да род наш от сме́рти, Христе́, изба́виши,/ смерть претепе́л еси́:/ и тридне́вен из ме́ртвых воскре́с,/ с Собо́ю воскреси́л еси́,/ и́же Тя Бо́га позна́вших:/ и мир просвети́л еси́.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

  Стихи́ра отцо́в, глас 4:

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Моле́бную па́мять днесь Богоно́сных отце́в,/ от всея́ вселе́нныя собра́вшихся/ во све́тлем гра́де Нике́йстем,/ правосла́вных собра́ния, благоче́ствующе ве́рно, пра́зднуем:/ си́и бо лю́таго А́рия безбо́жное веле́ние благочестному́дренне низложи́ша,/ и от Кафоли́ческия Це́ркве собо́рне того́ изгна́ша,/ и я́сно Сы́на Бо́жия Единосу́щна и Соприсносу́щна, пре́жде век Су́ща,/ всех научи́ша испове́дати во изображе́нии ве́ры,/ изве́стно и благоче́стно сие́ изложи́вше./ Те́мже и мы, Боже́ственным их повеле́нием после́дствующе,/ изве́стно ве́рующе, слу́жим со Отце́м Сы́ну и Ду́ху Всесвято́му// во Еди́ном Божестве́, Тро́ице Единосу́щней.

 

  Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы:»), глас 4:

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная,/ утоля́ющи лю́тая на ны воста́ния,/ вся́кия ско́рби нас изменя́ющи./ Тя бо, Еди́ну, тве́рдое и изве́стное Утвержде́ние и́мамы,/ и Твое́ предста́тельство стяжа́хом./ Да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии,/ потщи́ся на умоле́ние, Тебе́ ве́рно вопию́щих:/ ра́дуйся, Влады́чице, всех По́моще,// Ра́досте и Покро́ве, и Спасе́ние душ на́ших.

Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор:  Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:   Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:   Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор:  Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Два́жды)

 

Тропа́рь отцо́в, глас 8:

  Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Иере́й:   Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор:  Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й:   Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)

  Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)

Чтец:   Псалом 3:

  Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

  Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

  Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

  Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

  Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

  На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

  Го́споди поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

  На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

  Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

  Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

  Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

  Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

  О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

  О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Бог Госпо́дь, глас 3:

Диа́кон:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1:   Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2:   Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3:   Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4:   Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Тропа́рь воскре́сный, глас 3:

Хор:  Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость. (Дважды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь отцо́в, глас 8:

  Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный (по гласу «Славы:»), глас 8:

  И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию смерть/ и воскресе́ние явле́й я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю./ Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве./ Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны.// И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Кафи́змы:

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

  Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

  На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

  Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псало́м 12:

  Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

  Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

  Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псало́м 15:

  Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

  Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 2:

  Благообра́зный Ио́сиф,/ с дре́ва снем Пречи́стое Твое́ те́ло,/ плащани́цею чи́стою обви́в,/ и благоуха́ньми во гро́бе но́ве закры́в положи́,/ но тридне́вен воскре́сл еси́, Го́споди,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих:   Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

  Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в А́нгел вопия́ше:/ ми́ра ме́ртвым суть прили́чна,/ Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь./ Но возопи́йте: воскре́се Госпо́дь,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вся па́че смы́сла,/ вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства,/ чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му,/ Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна,/ Бо́га ро́ждши И́стиннаго;// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Хор:  Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

  Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

  Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

  Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

  Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

  Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

  Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псало́м 23:

  Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 2:

  Ка́мень гро́бный запеча́тати не возбрани́в,/ ка́мень ве́ры воскре́с по́дал еси́ всем,// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих:   Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

  Ученико́в Твои́х лик с мироно́сицами жена́ми ра́дуется согла́сно:/ о́бщий бо пра́здник с ни́ми пра́зднуют,/ в сла́ву и честь Твоего́ Воскресе́ния./ И те́ми вопие́м Ти, Человеколю́бче Го́споди:// лю́дем Твои́м пода́ждь ве́лию ми́лость.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ смерть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:// благослове́н Христо́с Бог,/ благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Полиеле́й:

Хор:    Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

   Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

   Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:   Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

  Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

  Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

  Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

  Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

  Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

  Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Ипакои́, глас 3:

  Удивля́я виде́нием,/ ороша́я глаго́лании,/ блиста́яйся А́нгел мироно́сицам глаго́лаше:/ что жива́го и́щете во гро́бе;/ воста́ истощи́вый гро́бы./ Тли Премени́теля разуме́йте Непреме́ннаго./ Рцы́те Бо́гови: коль стра́шна дела́ Твоя́,// я́ко род спасл еси́ челове́ческий.

Степе́нна, глас 3:

1 Антифо́н:

Хор:   Плен Сио́нь Ты изъя́л еси́ от Вавило́на:// и мене́ от страсте́й к животу́ привлецы́, Сло́ве. (Дважды)
 В юг се́ющии слеза́ми Боже́ственными,// жнут кла́сы ра́достию присноживо́тия. (Дважды)
 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Свято́му Ду́ху вся́кое благода́рие,/ я́коже Отцу́ и Сы́ну сооблиста́ет,// в Не́мже вся живу́т и дви́жутся.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 С
вято́му Ду́ху вся́кое благода́рие,/ я́коже Отцу́ и Сы́ну сооблиста́ет,// в Не́мже вся живу́т и дви́жутся.

2 Антифо́н:

  А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом доброде́телей, всу́е тружда́емся:// ду́шу же покрыва́ющу, никто́же наш разори́т град. (Дважды)

  Плода́ чре́вна Ду́хом сынотворе́ное// Тебе́, Христу́, я́коже и Отцу́, святи́и всегда́ суть. (Дважды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Святы́м Ду́хом прозри́тся вся́кая святы́ня, прему́дрость:/ осуществу́ет бо вся́кую тварь: Тому́ послу́жим:// Бог бо, я́ко Отцу́ же и Сло́ву.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Святы́м Ду́хом прозри́тся вся́кая святы́ня, прему́дрость:/ осуществу́ет бо вся́кую тварь: Тому́ послу́жим:// Бог бо, я́ко Отцу́ же и Сло́ву.

3 Антифо́н:

  Боя́щиися Го́спода блаже́ни, в пути́ ходя́ще за́поведей:// снедя́т бо живо́тное всепло́дие. (Дважды)

  О́крест трапе́зы Твоея́ возвесели́ся,// зря Твоя́, Пастыренача́льниче, исча́дия, нося́ща ве́тви благоде́лания. (Дважды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Святы́м Ду́хом вся́кое бога́тство сла́вы,/ от Него́же благода́ть, и живо́т вся́кой тва́ри:// со Отце́м бо воспева́емь есть, и с Сло́вом.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Святы́м Ду́хом вся́кое бога́тство сла́вы,/ от Него́же благода́ть, и живо́т вся́кой тва́ри:// со Отце́м бо воспева́емь есть, и с Сло́вом.

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон:  Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас 3:

  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Хор:  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Диа́кон:  Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́.

Хор:  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Диа́кон:  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/

Хор:  И́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Иере́й:  Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши,  и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:   Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние.

Хор:   Да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:   И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон:  Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й  Мир всем.

Хор:  И ду́хови твоему́.

Иере́й:  От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон:  Во́нмем.

  (Евангелие воскресное 9-е, Ин., зач. 65:) 

Иере́й:  Су́щу по́зде в день той, во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ Его́ со́брани стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с, и ста посреде́, и глаго́ла им: мир вам. И сие́ рек, показа́ им ру́це, и но́зе, и ре́бра своя́: возра́довашася же ученицы́ ви́девше Го́спода. Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам. Я́коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие́ рек, ду́ну, и глаго́ла им: приими́те Дух Свят. И́мже отпу́стите грехи́, отпу́стятся им: и и́мже держите́, держа́тся. Фома́ же еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый близне́ц, не бе ту с ни́ми, егда́ прии́де Иису́с. Глаго́лаху же ему́ друзи́и ученицы́: ви́дехом Го́спода. Он же рече́ им: а́ще не ви́жду на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не иму́ ве́ры. И по днех осми́х па́ки бя́ху вну́трь ученицы́ Его́, и Фома́ с ни́ми. Прии́де Иису́с две́рем затворе́нным, и ста посреде́ их, и реч́е: мир вам. Пото́м глаго́ла Фоме́: принеси́ перст твой се́мо, и ви́ждь ру́це Мои́, и принеси́ ру́ку твою́, и вложи́ в ре́бра Моя́, и не бу́ди неве́рен, но ве́рен. И отвеща́ Фома́, и рече́ Ему́: Госпо́дь мой, и Бог мой. Глаго́ла ему́ Иису́с: я́ко ви́дев Мя, ве́рова: Блаже́ни не ви́девшии, и ве́ровавше. Мно́га же и и́на зна́мения сотвори́ Иису́с пред ученики́ Свои́ми, я́же не суть пи́сана в кни́гах сих. Сия́ же пи́сана бы́ша, да ве́руете, я́ко Иису́с есть Христо́с Сын Бо́жий: и да ве́рующе, живота́ и́мате во и́мя Его́.

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

  Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец:  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

  Глас 6:

Хор:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

  Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

  Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

Диа́кон:  Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:   Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Иере́й:  Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

 

Кано́н:

Песнь 1:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:  Во́ды дре́вле/ ма́нием Боже́ственным/ во еди́но со́нмище совокупи́вый/ и раздели́вый мо́ре Изра́ильтеским лю́дем,/ Сей Бог наш/ препросла́влен есть.// Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  И́же зе́млю осуди́в,/ престу́пльшему по́том изнести́ плода́ те́рние,/ от те́рния вене́ц из руки́ законопресту́пныя,/ Сей Бог наш, пло́тски прие́мый,// кля́тву разруши́л есть, я́ко просла́вися.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Победи́тель и Одоле́тель сме́рти,/ и́же сме́рти убоя́вся, яви́ся:/ стра́стную бо плоть одушевле́нную прие́м,/ Сей Бог наш, и бра́вся с мучи́телем,// вся совоскреси́, я́ко просла́вися.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: И́стинную Богоро́дицу вси язы́цы сла́вят Тя, без се́мене ро́ждшую:/ соше́д бо во утро́бу освяще́нную Твою́,/ Сей Бог наш, Е́же по нам осуществова́ся,// Бог же и Челове́к из Тебе́ роди́ся.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 3:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Род челове́чь порабоще́н мучи́телем грехолю́бным,/ кро́вию Боже́ственною Христо́с искупи́,// и обоготвори́в обнови́л есть, я́ко просла́вися.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Я́ко у́бо сме́ртен, сме́рти хотя́й,/ И́же животу́ сокро́вищник, Христо́с вкуси́,/ а я́ко безсме́ртен сый естество́м,// ме́ртвыя оживотвори́л есть, я́ко просла́вися.

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Коле́но приклоня́ет вся́ко естество́ небе́сных, Де́во,/ вопло́щшемуся из Тебе́,// со земны́ми же достоле́пно преиспо́дняя, я́ко просла́вися.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  О примире́ний Я́же в Тебе́!/ Благи́х бо незави́стно Пода́тель,/ я́ко Бог Ду́ха Боже́ственнаго пода́вый нам,// плоть от Тебе́, Отрокови́це, прия́т, я́ко просла́вися.

Кано́н отцо́в, глас 8:

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Песносло́вити Седмо́е Собра́ние жела́ющему ми ны́не,/ седми́х дарова́ний собо́р/ даждь ми Паракли́та, Го́споди,/ умудри́вшаго сей огненноязы́чне// и ху́льное все языковре́дие умолча́ти сотво́ршаго. (Дважды)

 

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Бо́льшее из нача́ла числ седмо́е:/ и́бо созда́ния Боже́ственнаго/ всего́ первообра́зно бысть,/ всесоверше́нное преста́ние в седмы́й день;/ и ны́не всех ересе́й коне́ц// в Собо́ре равночи́сленном. (Дважды)

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:  Победи́в богобо́рнаго А́рия в Нике́и/ дре́вле па́стырским жезло́м,/ правосла́вными ше́ствовати Це́рковь уче́нии лик отце́в,/ и ны́не о сем посрами́л есть образобо́рцы// я́ко побо́рник.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Я́коже отцы́ благоче́стно научи́ша,/ испове́дующе ве́рно Деви́ческую утро́бу,/ безболе́зненно ро́ждшую пло́тию Безпло́тнаго:// покланя́емся же Сему́, столпопи́шуще изображе́ние, и че́стне облобыза́ем.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:  И́же от несу́щих вся Приведы́й,/ Сло́вом созида́емая,/ соверша́емая Ду́хом,/ Вседержи́телю Вы́шний,// в любви́ Твое́й утверди́ мене́.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Кресто́м Твои́м постыде́ся нечести́вый,/ соде́ла бо я́му, ю́же ископа́, впаде́:/ смире́нных же вознесе́ся, Христе́, рог,// во Твое́м воскресе́нии.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Благоче́стия пропове́дание язы́ком,/ я́ко вода́ покры́ моря́, Человеколю́бче:// воскре́с бо от гро́ба, Тро́ический откры́л еси́ свет.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Пресла́вная глаго́лана бы́ша о Тебе́,/ Гра́де Одушевле́нный при́сно Ца́рствующаго:// Тобо́ю бо, Влады́чице, су́щим на земли́ Бог спожи́л есть.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 3:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Очище́ние, Пречи́стый Кре́сте, и́дольских яви́лся еси́ Ты нечисто́т:// я́ко Иису́с Пребоже́ственный на Тебе́ ру́це распросте́рл есть.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Да вси ве́рнии,/ живоприе́мный Гро́бе, тебе́ покланя́емся:/ погребе́ся бо в тебе́// и воста́ Христо́с вои́стинну Бог наш.

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Жезл из ко́рене Иессе́ова, проро́чески прозя́бши Де́ва,/ цвет Тя, Христе́, возсия́ нам:// Свят еси́, Го́споди.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Да Боже́ственному прича́стию земноро́дныя соде́лаеши,/ от Де́вы плоть на́шу Ты, обнища́л еси́, прие́м:// Свят еси́, Го́споди.

Кано́н отцо́в, глас 8:

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Не поколеба́тися Христо́ве неруши́мей Це́ркви,/ от Него́ тайнонауча́еми, Боже́ственнии пастыренача́льницы,/ и́же сию́ поколеба́ти хотя́щия,/ я́коже анти́христовы ча́сти,// от благочести́вых отри́нуша. (Дважды)

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Очища́ет му́тныя и ти́нный пото́ки,/ от исто́чник спасе́ния поче́рп,/ и жа́ждущия лю́ди Христо́вы// насыща́ет уче́ний струя́ми отце́в сосло́вие. (Дважды)

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:  На ненави́дящих и́стинно/ и христианооглаго́льников Собра́ние христолю́бных Седмо́е в све́тлем гра́де Нике́йстем бысть,// его́же ца́рие Ири́на и Константи́н защи́тницы.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Всяк да отсту́пит нечести́вый,/ не почита́яй ико́ну честну́ю Богоро́дицы/ и Сию́ не пропове́дуяй, Христа́ Богому́жно ро́ждшую,/ и во огнь да отшле́тся// сгара́ти несожже́нно.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 3, подо́бен:  «Де́ва днесь…»:

  Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре,/ и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных;/ днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва,/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно// Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

И́кос:

  Не́бо и земля́ днесь да ликовству́ют,/ и Христа́ Бо́га единому́дренно да воспева́ют,/ я́ко у́зники от гробо́в воскреси́./ Сра́дуется вся тварь,/ принося́щи досто́йныя пе́сни Созда́телю всех,/ и Изба́вителю на́шему:/ я́ко челове́ки из а́да днесь, я́ко Жизнода́тель, совозве́д,/ на небеса́ совозвыша́ет,/ и низлага́ет вра́жия возноше́ния,/ и врата́ а́дова сокруша́ет/ Боже́ственною держа́вою вла́сти Своея́.

Седа́лен отцо́в, глас 4, подо́бен: «Ско́ро предвари́…»:

  Свети́льницы пресве́тлии и́стины Христо́вы мiру яви́стеся на земли́,/ вои́стинну блаже́ннейшии, отцы́ Боговеща́ннии,/ изсуши́вше е́реси ху́льных языкобо́лий/ и угаси́вше пламенови́дная злосла́вных смуще́ния./ Те́мже, я́ко иера́рси Христо́вы,// моли́теся спасти́ся нам. (Два́жды)

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, глас 4:

  Ско́ро нас предвари́, Де́во Ма́ти Чи́стая;/ от враг нас исхити́, ху́лящих на Тя,/ сокруши́ языкобо́лия ересе́й вся,/ разреши́ кре́постию Твое́ю стремле́ния тех,/ да разуме́ют, я́ко еди́на Богома́ти еси́,// моли́твами Твои́ми правосла́вных совокупле́ние спаса́ющая.

Песнь 4:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:  Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди,/ Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на за ны на смерть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́ще:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Я́звы, Христе́, и ра́ны ми́лостивно подъя́л еси́,/ доса́ду по лани́тома ударе́ний терпя́, и долготерпели́вне оплева́ния нося́,/ и́миже соде́лал еси́ мне Спасе́ние:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Те́лом сме́ртным, Животе́, сме́рти причасти́лся еси́,/ стра́сти ра́ди ни́щих, и воздыха́ния убо́гих Твои́х,/ и растли́в тле́ющаго, Препросла́вленне,// всех совоскреси́л еси́, я́ко просла́вися.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Помяни́, Христе́, е́же стяжа́л еси́ ста́до стра́стию Твое́ю:/ Препросла́вленныя Твоея́ Ма́тере ми́лостивныя мольбы́ прие́м,/ и посети́в озло́бленное,// изба́ви си́лою Твое́ю, Го́споди.

Канон Крестовоскре́сный, глас 3:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Созда́вый по о́бразу Твоему́, Человеколю́бче, челове́ка,/ и умерщвле́на грехо́м преступле́ния ра́ди,// распе́нся на ло́бнем, спасл еси́.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Ме́ртвыя у́бо, и́хже пожре́ смерть, отдаде́,/ разори́ся же и а́дово тлетво́рное ца́рство,// воскре́сшу Ти из гро́ба, Го́споди.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  И́же поста́вивый го́ры, Влады́ко, ме́рилом Боже́ственнаго ра́зума,/ отсече́н еси́ от Де́вы Ка́мень, кроме́ рук:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Неду́гующее исцели́л еси́ на́ше естество́, Влады́ко,/ скоре́йшую из Де́вы сию́ соедини́в цельбу́,// Твое́ Пречи́стое, Сло́ве, Божество́.

Кано́н отцо́в, глас 8:

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Глаго́л Бо́жий иму́ще, стрелу́ и меч,/ вся ку́пно ты́я закала́ют злоу́мныя/ о́бразом Кре́стным,/ не чту́щия ра́вно изображе́ния Христо́ва, Богоро́дицы и всех святы́х,// отцы́ Богови́днейшии. (Дважды)

 

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Я́коже се́дмию труба́ми/ Иерихо́нския сте́ны в седмо́м обхожде́нии падо́ша;/ та́ко си́ми се́дмию Собо́ры/ весь сонм, на Бо́га вознося́щийся, низведе́н в бе́здну// в Собра́нии Седмо́м благогла́сных труб Ду́ха. (Дважды)

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:  Ю́ношеское настоя́ние показу́я/ и Боже́ственною ре́вностию распаля́емо,/ оте́ческое мно́жество,/ я́коже Илия́, сту́дныя свяще́нники умертви́ло есть./ Тем со дерзнове́нием Христо́ве ико́не// любе́зно покланя́тися научи́ло есть.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Ты моя́ наде́жда, Всечи́стая, Ты мое́ и пе́ние,/ Ты мое́ приста́нище, Ты мое́ исправле́ние, я́же Бо́га Сло́ва О́тча Вопло́щшагося несочта́нно родила́ еси́./ Те́мже Твое́й несомне́нно покланя́юся ико́не,// кре́постию Твое́ю укрепля́емь.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 

Песнь 5:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:  К Тебе́ у́треннюю, всех Творцу́,/ преиму́щему всяк ум ми́рови,/ зане́ свет повеле́ния Твоя́,// в ни́хже наста́ви мя.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Судии́ непра́ведному,/ евре́йскою за́вистию пре́дан быв, Всеви́дче,/ и всей пра́ведне судя́й земли́,// Ада́ма дре́вняго изба́вил еси́ осужде́ния.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Твой мир це́рквам Твои́м, Христе́,/ непобеди́мою си́лою Креста́ Твоего́,// из ме́ртвых воскресы́й, пода́ждь, и спаси́ ду́ши на́ша.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ски́ния Свята́я, и простра́ннейши небе́с,/ я́ко И́же во всей тва́ри Невмести́маго Сло́ва Бо́жия прие́мши,// Еди́на яви́лася еси́, Присноде́во.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 3:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Копие́м в ребро́ Твое́, о Христе́ мой, прободе́н быв,/ от ребра́ челове́ча созда́нную,/ губи́тельства всем челове́ком бы́вшую хода́таицу,// кля́твы свободи́л еси́.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Ра́вен Отцу́ по Существу́ сый,/ свяще́нный храм Пречи́стаго Твоего́ и Всечестна́го телесе́,// из ме́ртвых воскреси́л еси́, Христе́ Спа́се наш.

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Сло́во Бо́жие Сын Твой, Де́во,/ Соде́тель Ада́ма первозда́ннаго,/ не созда́ние, а́ще и плоть одушевле́ну// Себе́ из Тебе́ созда́л есть.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Ра́вен Отцу́ Сын Твой, Де́во,/ Сло́во Бо́жие, Ипоста́сь соверше́нна во двою́ естеству́,// Иису́с Госпо́дь, Бог соверше́н и Челове́к.

Кано́н отцо́в, глас 8:

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Высо́кою мы́слию сразсмотри́вше,/ ана́феме образобо́рцев преда́ша,/ я́ко чужда́я сих му́дрствовавших, честни́и отцы́;/ и честь Христо́ве ико́не, я́коже ле́по,// воздая́ти повеле́ша. (Трижды)

 

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Ны́не вре́мя весе́лия,/ ны́не день спасе́ния яви́ся,/ возвесели́мся у́бо и Христу́ ра́достно возопии́м:/ мир даждь нам Твой// моли́твами отце́в Седма́го Собо́ра, Человеколю́бче

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:  Ны́не вре́мя весе́лия,/ ны́не день спасе́ния яви́ся,/ возвесели́мся у́бо и Христу́ ра́достно возопии́м:/ мир даждь нам Твой// моли́твами отце́в Седма́го Собо́ра, Человеколю́бче.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Благоутро́бия ра́ди ми́лости,/ от Де́вы роди́ся Сын Бо́жий невра́щно,/ чу́ждее нося́, я́ко Свое́,/ и зра́ком сим опи́санный, зри́тся во́лею,// по Существу́ Сый Неопи́сан.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

 

Песнь 6:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:  Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух мой;/ но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,// я́ко Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Бе́здна ми́лости и щедро́т обы́де мя,/ благоутро́бным сни́тием Твои́м:/ вопло́щься бо, Влады́ко,// и быв в ра́бии зра́це, обожи́л еси́, с Собо́ю сопросла́вив.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Умерщвле́ние подъя́т умертви́тель,/ умерщвле́наго оживле́нно ви́дя:/ Твоего́ воскресе́ния си́и суть, Христе́, о́бразы,// и стра́сти Твоея́ пречи́стыя победи́тельная.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Пречи́стая, я́же Еди́на Созда́телю и челове́ком, па́че ума́ исхода́таившая,// Сы́на Твоего́ ми́лостива прегре́шшым рабо́м Твои́м, и побо́рника бы́ти, помоли́ся.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 3:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Ра́нами Ты искуси́вся, от а́да ура́неных,/ стра́стию Креста́ совоскреси́л еси́./ Те́мже Ти зову́:// возведи́ от тли живо́т мой, Человеколю́бче.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Отверза́ются Ти Христе́ стра́хом врата́ а́дова,/ сосу́ды же вра́жия восхища́ются:/ те́мже Тя жены́ срето́ша,// вме́сто печа́ли ра́дость прии́мша.

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Вообража́ется е́же по нам, от Нетле́нныя Де́вы,/ И́же о́бразом неразлу́чный, о́бразом быв и ве́щию,// не прело́жся Божество́м Челове́к.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Бе́здны грехо́в, и бу́ри страсте́й, Пречи́стая, изба́ви мя:/ еси́ бо приста́нище, и бе́здна чуде́с,// ве́рою притека́ющим к Тебе́.

Кано́н отцо́в, глас 8:

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Да ка́плют сла́дость го́ры и ра́дость:/ ерети́ческое бо мно́жество изгна́ся,/ го́рький излива́ющее яд,// святы́х ико́н отверже́ние. (Трижды)

 

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Не́бо и земля́ согла́сно да пра́зднуют/ Дще́ре Бо́жия вели́чие:// ибо велича́ется, отмета́ющи Сию́ умаля́ющия.

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:  Не́бо и земля́ согла́сно да пра́зднуют/ Дще́ре Бо́жия вели́чие:// ибо велича́ется, отмета́ющи Сию́ умаля́ющия.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́терний Сын, И́же О́тчий пе́рвее безма́терен,/ безо́тчий же Боголе́пно роди́вся/ и возроди́в мя;// те́мже Ро́ждшую с Рожде́нным образу́я, облобыза́ю.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Конда́к отцо́в, глас 6, подо́бен: «Рукопи́саннаго…»:

  И́же из Отца́ возсия́в, Сын неизрече́нно/ из Жены́ роди́ся, сугу́б естество́м,/ Его́же ви́дяще, не отмета́емся зра́ка изображе́ния,/ но, сие́ благоче́стно начерта́юще,/ почита́ем ве́рно./ И сего́ ра́ди и́стинную ве́ру Це́рковь держа́щи,// лобыза́ет ико́ну вочелове́чения Христо́ва.

И́кос:

  Хотя́й Всеще́дрый Бог нас воздвиза́ти при́сно/ к па́мяти соверше́нней Своего́ вочелове́чения,/ подло́г сей предаде́ челове́ком,/ шароде́ланьми ико́н честны́й возобража́ти зрак;/ я́ко да сия́ во зре́ниих ви́дяще,/ ве́руем, я́же сло́вом слы́шахом,/ разуме́юще я́ве дея́ние и и́мя,/ начерта́ние и страда́ния святы́х муже́й,/ и Христа́ Венцода́вца,/ венцы́ подаю́ща святы́м, страда́льцем же и му́чеником.// И́хже ра́ди ясне́йше и́стинную ве́ру держа́щи, Це́рковь лобыза́ет ико́ну вочелове́чения Христо́ва.

Песнь 7:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:  Я́коже дре́вле/ благочести́выя три о́троки ороси́л еси́/ в пла́мени халде́йстем,/ све́тлым Божества́ огне́м/ и нас озари́,/ благослове́н еси́, взыва́ющия,// Бо́же оте́ц на́ших.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Раздра́ся церко́вная све́тлая катапета́сма, в распя́тии Соде́теля,/ сокрове́нную в Писа́нии явля́ющи ве́рным и́стину,// благослове́н еси́, зову́щим, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Прободе́нным Твои́м ре́бром,/ ка́плями Богото́чныя Животворя́щия Кро́ве, Христе́,/ смотри́тельно ка́плющия на зе́млю,/ су́щих от земли́ возсозда́л еси́,// благослове́н еси́, зову́щих, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев:  Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Тро́ичен:  Ду́ха Блага́го со Отце́м просла́вим, и с Сы́ном Единоро́дным,/ Еди́но в Трие́х ве́рнии чту́ще Нача́ло, и Еди́но Божество́:// благослове́н еси́, зову́ще, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 3:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Не про́ста со́лнце на кресте́ ви́сяща челове́ка,/ но Бо́га воплоще́нна зря помрача́ется. Ему́же и пое́м:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Кре́пкаго Божество́м прие́м ад страшли́вый, нетле́ния Пода́теля,/ ду́ши пра́ведных вопию́щия изблева́:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  И́же сла́вы Госпо́дь, и держа́й го́рния си́лы,/ И́же со Отце́м седя́й, де́вственныма рука́ма носи́мь:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Я́ра смерть, но сию́ Тебе́ бесе́довавшую погуби́л еси́,/ от Де́вы Богоипоста́сная плоть быв:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Кано́н отцо́в, глас 8:

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Побежда́ются догма́тами/ Богоглаго́ливых муже́й ересенача́льницы,/ образо́в честь первообра́зным изобразу́ющих пра́во,/ я́коже рече́ Вели́кий Васи́лий:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. (Два́жды)

 

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Хра́ми удобря́ются, све́тлыми ико́нами украша́емии днесь;/ сего́ ра́ди мир в це́рквах, па́че всех челове́к красне́йшему добро́тою,/ совоспева́ет пою́щему:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. (Два́жды)

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:  Свет облиста́, дале́че тьма, нечести́вии отгна́ны./ Сего́ ра́ди вся́ческая све́та испо́лнишася,/ Светода́теля Христа́ с весе́лием пою́т и глаго́лют:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чица, еди́на всех спасе́ния наде́жда,/ я́же стра́шно ро́ждшая Царя́ царе́й Христа́,/ на рука́х Свои́х Сего́ Младе́нца нося́щи,// спокланя́ема есть описа́ние, я́коже отцы́ глаго́лют.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:  Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ Богоче́стия предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода// и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Раздра́ся церко́вная све́тлость,/ егда́ крест Твой водрузи́ся на ло́бнем,/ и тварь преклоня́шеся стра́хом, воспева́ющи:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Воскре́сл еси́ Христе́ из гро́ба,/ и па́дшаго прельще́нием, дре́вом испра́вил еси́ Боже́ственною си́лою, зову́ща и глаго́люща:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́к.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Храм Бо́жий яви́лася еси́ Вмести́лище одушевле́нное, и Ковче́г:/ Творца́ бо челове́ком, Богороди́тельнице Пречи́стая, примири́ла еси́,/ и досто́йно вся дела́ пое́м Тя,// и превозно́сим во вся ве́ки.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 3:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Сло́во нестра́стное, безстра́стно у́бо Божество́м,/ стра́ждет же пло́тию Бог, Ему́же и пое́м:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Усну́вый у́бо, я́ко сме́ртен,/ воскре́сл еси́, я́ко Безсме́ртен, Спа́се,/ и спаса́еши от сме́рти пою́щих:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Чи́ны у́мныя, я́ко Ма́ти, превозшла́ еси́,/ и близ Бо́га бы́вши:/ благослови́м, Благослове́нная Де́во, рождество́ Твое́,// и превозно́сим во вся ве́ки.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Добро́ту есте́ственную, красне́йшу/ показа́ла еси́, облистава́ющую плоть Божества́./ Благослови́м, Благослове́нная Де́во, рождество́ Твое́,// и превозно́сим во вся ве́ки.

Кано́н отцо́в, глас 8:

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Законополага́ет у́бо изя́щнейше отце́в сосло́вие,/ Богочести́вым имстви́тельное поклоне́ние/ и возставле́ние свяще́нныя ико́ны Христо́вы;/ любоблагочести́вии же ле́тнюю па́мять я́ко ча́да соверша́ем благопослушли́вая о́ных,// и любо́вию о́браз Христо́в лобыза́ем. (Два́жды)

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Седмокра́тно преклоня́ху смире́нных высокому́дреннии/ и любодоброде́тельных стремле́ния пресеца́ху,/ и́миже оглаго́ловаху Боже́ственная дея́ния их;/ но и́же Седма́го Собо́ра соше́дшиися отцы́ в Нике́и// горды́ню о́ных а́бие истерза́ша седмокра́тнейше. (Два́жды)

 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропа́рь:  Стре́лы младе́нец быва́ют псало́мски старому́дрствующим младому́дренных я́звы и ра́ны;/ Боже́ственною же си́лою изнемога́ют язы́цы мно́зи,/ хулы́ на высоту́ глаго́лющих;/ и всяк, кто Отца́, Сы́на и Ду́ха, Бо́га Еди́наго, не весть,// Всевино́внаго и Еди́наго.

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Зи́ждется Младе́нец самово́льне ми́лости ра́ди, Зижди́тель от чи́стых крове́й Твои́х,/ соблюда́яй Тя по рождестве́ Преочище́нну всю Чи́стую/ и очища́яй оскверне́нный о́браз./ Те́мже на ико́нах соизобража́ется Тебе́,// естество́м быв Челове́к, Бог Сый естество́м.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

  О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

 

Диакон:   Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор:  Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

  Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

  Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

  Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

  Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

  Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:  Но́вое чу́до и Боголе́пное:/ деви́ческую бо дверь затворе́нную/ я́ве прохо́дит Госпо́дь,/ наг во вхо́де,/ и плотоно́сец яви́ся во исхо́де Бог,/ и пребыва́ет дверь затворе́на./ Сию́ неизрече́нно// я́ко Богома́терь, велича́ем.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Стра́шно есть зре́ти Тебе́, Творца́/ на дре́ве воздви́жена, Сло́ве Бо́жий,/ пло́тски же стра́ждуща Бо́га за рабы́,/ и во гро́бе бездыха́нна лежа́ща,/ ме́ртвыя же из а́да разреши́вша:// те́мже Тя, Христе́, я́ко Всеси́льна, велича́ем.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Из тли сме́ртныя спасл еси́, Христе́, пра́отцы,/ положе́н быв во гро́бе мертв,/ и живо́т процве́л еси́, ме́ртвыя воскреси́в,/ руководи́в естество́ челове́ческое ко све́ту,/ и в Боже́ственное обле́к нетле́ние.// Те́мже исто́чника Тя све́та при́сно жива́го велича́ем.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Храм и Престо́л яви́лася еси́ Бо́жий,/ во́ньже всели́ся И́же в вы́шних сый,/ рожде́йся неискусому́жно, Всечи́стая,/ пло́ти Твоея́ не отве́рз вся́чески врата́./ Те́мже непреста́нными, Чи́стая, моли́твами Твои́ми,// язы́ки ва́рварския ско́ро до конца́ покори́.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 3:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Честь челове́ком от безче́стныя сме́рти всем источи́л еси́:/ ея́же распя́тием Твои́м, Спа́се, вкуси́в,// существо́м сме́ртным нетле́ние мне дарова́л еси́, Христе́, я́ко Человеколю́бец.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию.

Тропарь:  Спасл мя еси́ воскре́с из гро́ба, Христе́:/ воскре́сл же еси́, и Отцу́ приве́л еси́ Твоему́ Роди́телю:/ одесну́ю же Его́ спосади́л еси́// за благоутро́бие ми́лости Твоея́, Го́споди.

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Сы́тость Твои́х похва́л, Де́во,/ благочести́вым ве́рным отню́д не быва́ет:/ жела́нием бо жела́ние при́сно Боже́ственное, и Духо́вное прие́млюще,// я́ко Ма́терь Бо́жию, велича́ем.  

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Положи́л еси́ нам непосты́дную Моли́твенницу,/ Тебе́ ро́ждшую, Христе́./ Тоя́ мольба́ми Ми́лостива подае́ши нам Ду́ха, Пода́теля бла́гости,// от Отца́ Тобо́ю происходя́ща.

Кано́н отцо́в, глас 8:

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Ве́лий кре́постию и сове́том вся содержа́й,/ Непостижи́ме Еди́не Бо́же,/ держа́внейше Всенача́льниче, Всецарю́,/ Це́рковь утверди́, в правосла́вии Твое́м соблюда́я,/ отце́в всесла́вных, изоблича́ющих злосла́вие, мольба́ми. (Два́жды)

 

Припев:  Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Вели́ких че́стей сподо́бистеся на земли́,/ Небому́дрении святи́и,/ я́ко Христо́во изображе́ние любе́зно почто́сте./ И ны́не сень отложи́вше, и покрыва́ло пло́ти,/ самоли́чно Сего́ в Лице́ зрите́,// и бо́льших сподобля́еми. (Два́жды)

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:  Да нака́жемся всево́инством ва́рварскаго безслове́сия,/ е́же попусти́л еси́ на ны;/ тех стремле́ние и де́рзость Сам сокруши́/ и ве́рным спобо́рствуй, наде́ющимся на Тя, Вседе́телю,/ благодерзнове́нными моли́твами святы́х оте́ц,// и́хже соверша́ем па́мять.

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Разуме́ти та́йну стра́шнаго Твоего́ Рождества́ ника́коже мо́жет ум челове́ческий, но ниже́ А́нгельский высокоу́мный,/ я́ко Бо́га Ты родила́ еси́ Воплоще́ннаго, па́че естества́.// Тем Тя, Богоро́дицу, ве́дуще и со О́нем напису́юще, велича́ем.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:   Го́споди, помилуй.

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Диа́кон:   Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш

Диа́кон:   Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон:   Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш.

Ексапостила́рий воскре́сный девя́тый:

  Заключе́нным Влады́ко две́рем, я́ко вшел еси́,/ Апо́столы испо́лнил еси́ Ду́ха Пресвята́го, ми́рно ду́нув,/ и́мже вяза́ти же и реша́ти грехи́ рекл еси́:/ и по осми́ днех Твоя́ ре́бра Фоме́ показа́л еси́, и ру́це./ С ни́мже вопие́м:/ Госпо́дь и Бог Ты еси́.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́лен отцо́в, подо́бен: «Ду́хом во святи́лище…»:

  Отцы́ Небому́дреннии, на Седмо́м Собо́ре собра́вшиися,/ моли́тву приле́жну Тро́ице принеси́те,/ е́же изба́витися от вся́кия е́реси и суда́ ве́чнаго,/ Ца́рствие же получи́ти нам Небе́сное,// ваш Собо́р Боже́ственный воспева́ющим.

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и:

  Мольба́ми, Преблаги́й Го́споди, Ма́тере Твоея́ / и и́же на Седми́ Собо́рех собра́вшихся отце́в / Це́рковь утверди́ и ве́ру укрепи́, / и Ца́рствия Небе́снаго вся покажи́ прича́стники, / егда́ прии́деши на зе́млю суди́ти всю тварь.

Хвали́тны псалмы́, глас 3:

Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

  Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 3:

На 8. Стих:  Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира:  Прииди́те вси язы́цы,/ уразуме́йте стра́шныя та́йны си́лу:/ Христо́с бо Спас наш, Е́же в нача́ле Сло́во,/ распя́тся нас ра́ди, и во́лею погребе́ся,/ и воскре́се из ме́ртвых, е́же спасти́ вся́ческая:// Тому́ поклони́мся.

Стих:  Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира:  Пове́даша вся чудеса́/ стра́жие Твои́, Го́споди,/ но собо́р суеты́ испо́лни мздо́ю десни́цу их,/ скры́ти мня́ше воскресе́ние Твое́,// е́же мир сла́вит: поми́луй нас.

 

На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира:  Ра́дости вся испо́лнишася/ воскресе́ния иску́с прии́мша:/ Мари́я бо Магдали́на ко гро́бу прии́де,/ обре́те а́нгела на ка́мени седя́ща,/ ри́зами блиста́ющася и глаго́люща:/ что и́щете жива́го с ме́ртвыми?/ Несть зде, но воста́, я́коже рече́,// предваря́я вы в Галиле́и.

Стих:  Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира:  Во све́те Твое́м, Влады́ко,/ у́зрим свет, Человеколю́бче:/ воскре́сл бо еси́ из ме́ртвых,/ Спасе́ние ро́ду челове́ческому да́руя:/ да Тя вся тварь славосло́вит Еди́наго Безгре́шнаго,// поми́луй нас.

 

  Стихи́ры отцо́в:

  Глас 6, подо́бен: «Все отло́жше…»:

На 4. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира:  Все собра́вше душе́вное худо́жество,/ и Боже́ственным Ду́хом разсмотри́вше,/ Небе́сный и честны́й Си́мвол ве́ры/ честни́и отцы́ Богопи́санне начерта́ша;/ в не́мже я́вственнейше/ Ро́ждшему Собезнача́льнаго Сло́ва науча́ют/ и всеи́стинно Единосу́щнаго,/ апо́стольским после́дующе проявле́нно уче́нием,/ благосло́внии и пребога́тии и́стинно,// и Богому́дрии.

Стих:  Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира:  Все собра́вше душе́вное худо́жество,/ и Боже́ственным Ду́хом разсмотри́вше,/ Небе́сный и честны́й Си́мвол ве́ры/ честни́и отцы́ Богопи́санне начерта́ша;/ в не́мже я́вственнейше/ Ро́ждшему Собезнача́льнаго Сло́ва науча́ют/ и всеи́стинно Единосу́щнаго,/ апо́стольским после́дующе проявле́нно уче́нием,/ благосло́внии и пребога́тии и́стинно,// и Богому́дрии.

Стих:  Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,/ и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

Стихира:  Все прие́мше, у́мное сия́ние Свята́го Ду́ха,/ преесте́ственнейшее благосло́вие/ кра́ткими глаго́лы и мно́гим ра́зумом/ Богодохнове́нно провеща́ша,/ я́ко Христо́вы пропове́дницы,/ Ева́нгельских предста́телие уче́ний, блаже́ннии,/ и благочести́вых преда́ний,/ свы́ше прие́мше сих открове́ние я́ве// и просве́щшеся, изложи́ша ве́ру Богонауче́нную.

Стих:  Собери́те Ему́/ преподо́бныя Его́.

Стихира:  Все собра́вше па́стырское иску́сство/ и я́рость дви́гше ны́не пра́веднейшую,/ отмсти́тельне тя́жкия отгна́ша и па́губныя во́лки,/ пра́щею Ду́ха изве́ргше от церко́внаго исполне́ния,/ па́дшия я́ко к сме́рти/ и я́ко неисце́льно неду́говавшия,/ Боже́ственнии па́стырие,/ я́ко раби́ и́стиннейшии Христо́вы,// и Боже́ственнаго пропове́дания таи́нницы свяще́ннейшии.

  Глас 8:

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Святы́х отце́в лик,/ от коне́ц вселе́нныя сте́кшийся,/ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го,/ Еди́но Существо́ научи́ша и Естество́,/ и та́йну Богосло́вия я́сно преда́ша Це́ркви;/ и́хже, похваля́юще ве́рою, ублажи́м, глаго́люще:/ о Боже́ственный по́лче,/ Богоглаго́ливии ору́жницы ополче́ния Госпо́дня,/ зве́зды многосве́тлыя мы́сленныя тве́рди,/ та́инственнаго Сио́на необори́мии столпи́,/ миродохнове́ннии цве́ти ра́йстии,/ всезлата́я уста́ Сло́ва,/ Нике́йская похвало́, вселе́нныя украше́ние,// приле́жно моли́теся о душа́х на́ших.

   Глас 2:

Хор:  И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам све́т.

 

Славосло́вие вели́кое:

Хор:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

  На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

  Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

  Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

Хор:  Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:   Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:   Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:  Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.)

Диа́кон:  А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:   Тебе́, Го́споди.

Иере́й:   Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Иере́й:   Мир всем.

Хор:   И ду́хови твоему́.

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:   Тебе́, Господи.

 

Иере́й:   Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Диа́кон:   Прему́дрость.

Хор:   Благослови́.

Иере́й:   Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

 

Иере́й:   Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й:   Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

Многоле́тие:

Хор:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихи́ра ева́нгельская девя́тая, глас 5:

  Я́ко в после́дняя ле́та,/ су́щу по́зде от суббо́т,/ предста́л еси́ друго́м Христе́,/ и чудесе́м чу́до известву́еши,/ заключе́ным вхо́дом две́рным,/ е́же из ме́ртвых Твое́ воскресе́ние./ Но испо́лнил еси́ ра́дости ученики́,/ и Ду́ха Свята́го препода́л еси́ им,/ и власть по́дал еси́ оставле́ния грехо́в/ и Фомы́ не оста́вил еси́ в неве́рствия погружа́тися бу́ри./ Те́мже пода́ждь и нам ра́зум и́стинный и оставле́ние прегреше́ний,// благоутро́бне Го́споди.

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:

Пе́рвый час:

Чтец:  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5:

  Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

  Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 3:

  Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь отцо́в, глас 8:

  Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

  Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

  Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:   Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:   Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:   Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

  Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре,/ и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных;/ днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва,/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно// Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

  Го́споди, поми́луй. (40 раз)

  И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

  Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

  И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:   Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец:   Ами́нь.

Иере́й:   Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Конда́к, глас 8:

  Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) Благослови́.  

Отпу́ст.

Иере́й:   Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды)  

 

 

  [1] Одна из стихир по указанию настоятеля  —  из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.

Новости строительства

Буклет

Храм строим не мы а сам Господь

Copyright © 2013 - 2020 . PAW.