Скачать:

 DOC - файл  PDF - файл, для смартфона

4 ноября́ 2020 го́да. Каза́нской ико́ны Бо́жией Ма́тери.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон: Воста́ните!

Хор: Благослови́.

Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Священнослужи́тели в алтаре́:

 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во нь, Го́споду помо́лимся.

 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 4:

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

 Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Стихи́ры Богоро́дицы, глас 4, подо́бен: «Я́ко до́бля…»:

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихи́ра: Я́ко прекра́сная Сло́ва пала́та,/ и Престо́л Светоноси́вый, Богоро́дице Влады́чице,/ Сопресто́льное Сло́во О́тчее во Твои́х ложесна́х вмести́ла еси́/ и, ро́ждши Свет незаходи́мый, на́ше омраче́ние просвети́ла еси́,/ лесть змии́ну отгна́ла еси́ и тле́ние потреби́ла еси́,/ жизнь ве́чную ми́ру дарова́ла еси́ Твои́м Рождество́м,/ врата́ рая́ отве́рзла еси́/ и вся блага́я челове́ческому естеству́ дарова́ла еси́./ Но и ны́не, Госпоже́, Твои́ми моли́твами// избавля́й рабы́ Твоя́ от всех бед.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихи́ра: Я́ко вели́ка су́щи Цари́ца и Ма́ти/ на Небеси́ Превысо́ких Сил Царя́,/ пречи́стыя Твоя́ ру́ки просте́рши,/ моле́бно за ны предстои́ши/ и на земли́ я́ко держа́вная Помо́щница/ Боже́ственною Твое́ю ико́ною/ и ду́хом с Твои́ми рабы́ пребыва́еши,/ и ве́село спаса́еши, и избавля́еши от вся́кия напа́сти// благоче́стно Богоро́дицу Тя испове́дающия.

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихи́ра: Я́ко златоза́рный рай/ и ме́сто прекра́сное и Богопросвеще́нное,/ и дре́во свято́е, Ду́хом Святы́м осене́нное,/ вмести́лище Све́та невече́рняго,/ Тебе́ ве́дущим,/ я́сно немерца́ющися Боже́ственною луче́ю,/ Младе́нцем Твои́м, све́тиши всей тва́ри, Его́же моля́щи, Цари́це Богоро́дице,/ спаси́ град Твой и лю́ди,// к Тебе́ прибега́ющия, от всех бед.

 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихи́ра: Я́ко порфи́рою ца́рскою и ви́ссом,/ ико́ною Твое́ю и Твоего́ Сы́на, Богоро́дице,/ Це́рковь Бо́жия просвети́вшися, красу́ется чудесы́./ Днесь явле́нием вся созыва́ет пра́здновати,/ па́че сия́ния со́лнечнаго благода́тию Свята́го Ду́ха блиста́ющися,/ на боля́щих и неду́жных исцеле́ния исто́чники источа́ющи// и всем да́рующи бога́тую ми́лость.

 

 Глас 8:

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихи́ра: Высо́кий Царю́ Непостижи́мый,/ со Отце́м седя́й на Престо́ле и Боже́ственным Ду́хом,/ благоволи́вый роди́тися на земли́/ от Де́вы Неискусобра́чныя, Иису́се,/ ущедря́я Твое́ созда́ние, челове́ческое естество́, неизрече́нными добро́тами,/ приими́ Твоея́ Ма́тере приноси́мыя Тебе́ за ны моли́твы,/ и не помяни́ беззако́ний на́ших,// но поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихи́ра: Высо́кий Царю́ Непостижи́мый,/ со Отце́м седя́й на Престо́ле и Боже́ственным Ду́хом,/ благоволи́вый роди́тися на земли́/ от Де́вы Неискусобра́чныя, Иису́се,/ ущедря́я Твое́ созда́ние, челове́ческое естество́, неизрече́нными добро́тами,/ приими́ Твоея́ Ма́тере приноси́мыя Тебе́ за ны моли́твы,/ и не помяни́ беззако́ний на́ших,// но поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихи́ра: Преклони́в Небеса́, Царь Сла́вы, сни́де/ обнови́ти Ада́ма, преступле́нием всего́ истле́вшаго,/ всели́ся в Тя, Чи́стая Де́во,/ и роди́ся, ключе́й де́вства не руши́в,/ и на рука́х Твои́х смире́н Младе́нец,/ И́же Арха́нгелов Царь ноша́шеся;/ и ны́не Твою́ моли́тву прие́млет/ и проше́ние Твое́ во всем исполня́ет Богоро́дице,/ я́ко Твой Сын и Бог,/ Ему́же усе́рдно моли́ся:// да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихи́ра: Па́че ски́нии Моисе́евы,/ по о́бразу Небе́сному сотворе́нныя,/ всю Тя Бог освяти́, Богоро́дице, Ду́хом Святы́м,/ весь всели́ся в Тя, всего́ челове́ка оживи́./ Тем и Твоя́ ико́на, па́че Ааро́ня киво́та,/ напо́лнися благода́ти Бо́жия/ и источа́ет освяще́ние душа́м и телесе́м./ Е́йже любе́зно покланя́ющеся,/ про́сим от Тебе́ вели́кия ми́лости:// да спасе́ши ду́ши на́ша, Благослове́нная Помо́щнице.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Прииди́те, возра́дуемся держа́вней Засту́пнице ро́да на́шего,/ Цари́це Богоро́дице,/ прииди́те к ти́хому Ея́ чу́дному,/ почита́емому А́нгелы,/ честно́му поклони́мся о́бразу./ Да́рует бо Богоро́дица ве́рным оби́льныя да́ры целе́бныя,/ от неистощи́маго исто́чника святы́я ико́ны неоску́дную благода́ть источа́ющи:/ тьмы избавля́ет нас искуше́ний и бед, и вся́каго греха́,/ благоче́стно и Богоприя́тно прославля́ющих и чту́щих/ све́тлую и чу́дную Богома́тере святу́ю ико́ну./ Тем, воспева́юще воззове́м Первообра́зней:/ ра́дуйся, любе́зная ми́ру по́моще// во спасе́ние душ на́ших.

 

Вход с кади́лом:

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти.

Све́те Тихи́й:

Хор: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Диа́кон: Во́нмем.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Проки́мен дня (во вто́рник ве́чера), глас 1:

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас пе́рвый:

 Ми́лость Твоя́, Го́споди,/ пожене́т мя вся дни живота́ моего́.

Хор: Ми́лость Твоя́, Го́споди,/ пожене́т мя вся дни живота́ моего́.

Диа́кон: Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т, на ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя.

Хор: Ми́лость Твоя́, Го́споди,/ пожене́т мя вся дни живота́ моего́.

Диа́кон: Ми́лость Твоя́, Го́споди

Хор: Пожене́т мя вся дни живота́ моего́.

Пареми́и Богоро́дицы:

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Бытия́ чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из главы 28:)

Чтец: Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней, и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, яко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: яко eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Прoро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из глав 43-44:)

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко Игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

 

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: При́тчей чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из главы 9:)

Чтец: Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: И́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: Прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́: обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум: разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.


Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Сподо́би, Го́споди:

 Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

 Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Лития́:

 Стихи́ры Богоро́дицы:

 Глас 2:

 Я́ко вои́стинну дре́вняго киво́та пречестне́е,/ егда́ Дави́д, собра́в чи́ны, ликовствова́ше,/ ны́не Твоя́, Богоро́дице, ико́на,/ е́йже предстоя́т архиере́ев собо́ри,/ и с чи́нми А́нгел свяще́нницы и все христоимени́тых люде́й мно́жество/ досто́йно блажа́т Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и прославля́ют раболе́пно, и честву́ют,/ и покланя́ются, и мо́лятся Тебе́ по Бо́зе:/ да мир умири́ши в Правосла́вии, и Це́рковь утверди́ши,/ и спасе́ши от всех зол Твоя́ рабы́,// я́ко еди́на Благослове́нная.

 Предстоя́т Ти, Госпоже́ Богоро́дице,/ пред Твои́м, Пречи́стая, о́бразом,/ архиере́ев сосло́вие и свяще́нницы/ и вси лю́дие, мона́си и прости́и,/ ве́дуще Тя вои́стинну Помо́щницу си́льну и непобеди́му,/ моле́ния Тебе́ приноси́ти от всея́ души́ подвиза́ют/ и поуща́ют на моли́тву к Бо́гу, тре́бующе Твоея́ по́мощи,/ да простре́ши Богоно́сныя Твоя́ ру́ки и умо́лиши за мир./ Вонми́ и услы́ши, Влады́чице,/ и пода́ждь утеше́ние рабо́м Твои́м,/ до́ндеже не одоле́ют ны грехи́ на́ши тя́жкия и лю́тыя:// Твоея́ бо всегда́ тре́буем вси по́мощи.

 Глас 8:

 Пе́рвее написа́вшейся Твое́й ико́не/ Ева́нгельских та́ин благове́стником/ и к Тебе́, Цари́це, принесе́нней,/ да усво́иши ту и си́льну соде́лаеши спасти́ честву́ющия Тя,/ пора́довалася еси́, и я́ко су́щи ми́лостива спасе́ния на́шего Соде́тельница,/ я́ко уста́ и глас ико́не бы́вши,/ я́коже и Бо́га внегда́ зачина́ющи во чре́ве,/ песнь воспе́ла еси́:/ Се отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди!/ И, на ту зря́щи, глаго́лала еси́ со вла́стию:/ С сим о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла./ И мы и́стинно ве́руем,/ я́ко се рекла́ еси́, Госпоже́,/ сим о́бразом с на́ми еси́./ Тем благогове́йно предстоя́ще,/ поклоня́емся Тебе́ раби́ Твои́,// посети́ ны Твои́ми ма́терними щедро́тами.

 Глас 7:

 Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная/ па́че горы́ Сина́йския, Богоро́дице;/ она́ бо не терпя́щи сни́тия Сла́вы Бо́жия/ во о́бразех и се́нех, огне́м возгара́шеся,/ и гро́ми и мо́лнии та́мо бы́ша./ Ты же весь Боже́ственный Огнь сущ/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́ла еси́/ и от сосе́ц Твои́х млеко́м пита́ла еси́/ ма́нием Нося́щаго вся./ И ны́не ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/ помози́, Влады́чице,/ ве́рно пра́зднующим Твой честны́й пра́здник/ и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи:/ прия́ла бо еси́ от Бо́га дар// стро́ити и покрыва́ти христоимени́тое ста́до, рабы́ Твоя́.

 Глас 6:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Тебе́ вси ро́ди челове́честии/ хва́льныя да́ры прино́сят, Влады́чице,/ и мо́лятся я́ко Цари́це и Ма́тери Бо́жии./ Проро́цы Тя прему́дро пропове́даша,/ леви́ти благослови́ша, апо́столи и му́ченицы испове́даша,/ свяще́нницы покланя́ются, архиере́е пропове́дуют,/ мона́си и прости́и благогове́ют,/ бога́тии и убо́зии, сироты́ и вдовы́,/ и всяк во́зраст, и вся́ко преспе́яние,/ ста́рческое и младе́нческое,/ под кров Твой держа́вный с ве́рою прибега́ем:/ покры́й и соблюди́, Госпоже́, моли́твами Твои́ми// и спаси́ от бед ду́ши на́ша.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй. (50 раз)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор: Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец: Стихи́ры Богоро́дицы:

 Глас 2:

Стихира: Вмести́лище чи́стое Све́та пречи́стаго, Богоро́дице,/ ка́ко Тя, раби́, досто́йно воспева́ем,/ я́ко явле́нием пречи́стыя Твоея́ ико́ны// и Преве́чнаго Младе́нца вся освеща́еши.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

 О Де́во Нескве́рная, Богора́дованная,/ что Ти когда́ таково́ благодаре́ние принесе́м,/ я́ко блаже́ннаго Твоего́ Рождества́ всесия́ющею луче́ю// всех от тле́ния к жи́зни возвела́ еси́.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

 О Де́во Госпоже́, Ма́ти Зижди́телева,/ Небе́сных еси́ чино́в ра́дование/ и челове́ческому ро́ду благослове́нная Помо́щнице,// моли́ о спасе́нии душ на́ших.

 Глас 5:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Воспое́м, лю́дие, све́тло Дави́дскую песнь/ Отрокови́це, Неве́сте Бо́жии/ и Ма́тери Царя́ Христа́:/ предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, Влады́ко,/ ря́сны златы́ми оде́яна/ и преукра́шена Боже́ственными благоле́потами./ Сию́ у́бо я́ко избра́нную и до́брую в жена́х,/ па́че всего́ ми́ра удобри́в,/ благоволи́л еси́ роди́тися из Нея́/ вели́кия ра́ди ми́лости,/ и Сию́ Помо́щницу лю́дем Твои́м дарова́л еси́/ спаса́ти и покрыва́ти от бед/ всемогу́щею Твое́ю и Боже́ственною си́лою,// Ея́же моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор: Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех, обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя/ избавле́ния всех зол./ Всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м. (Три́жды)

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)

 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)

Чтец: Псалом 3:

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Бог Госпо́дь, глас 4:

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Тропа́рь, глас 4:

 Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех, обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя/ избавле́ния всех зол./ Всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тот же тропа́рь, глас 4:

 Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех, обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя/ избавле́ния всех зол./ Всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Кафи́змы:

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма десятая:

Псало́м 70:

 На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в век. Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне у́хо Твое́ и спаси́ мя. Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, я́ко утверже́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты. Бо́же мой, изба́ви мя из руки́ гре́шнаго, из руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго, я́ко Ты еси́ терпе́ние мое́, Го́споди, Го́споди, упова́ние мое́ от ю́ности моея́. В Тебе́ утверди́хся от утро́бы, от чре́ва ма́тере моея́ Ты еси́ мой покрови́тель: о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну. Я́ко чу́до бых мно́гим, и Ты помо́щник мой кре́пок. Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. Не отве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости, внегда́ оскудева́ти кре́пости мое́й, не оста́ви мене́. Я́ко ре́ша врази́ мои́ мне, и стрегу́щии ду́шу мою́ совеща́ша вку́пе, глаго́люще: Бог оста́вил есть eго́, пожени́те и ими́те eго́, я́ко несть избавля́яй. Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в по́мощь мою́ вонми́. Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́ющии ду́шу мою́, да облеку́тся в студ и срам и́щущии зла́я мне. Аз же всегда́ возупова́ю на Тя и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою́. Уста́ моя́ возвестя́т пра́вду Твою́, весь день спасе́ние Твое́, я́ко не позна́х кни́жная. Вни́ду в си́ле Госпо́дни, Го́споди, помяну́ пра́вду Тебе́ Еди́наго. Бо́же мой, и́мже научи́л мя еси́ от ю́ности моея́, и до ны́не возвещу́ чудеса́ Твоя́, и да́же до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, не оста́ви мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою́ ро́ду всему́ гряду́щему, си́лу Твою́ и пра́вду Твою́, Бо́же, да́же до вы́шних, я́же сотвори́л ми еси́ вели́чия. Бо́же, кто подо́бен Тебе́? Ели́ки яви́л ми еси́ ско́рби мно́ги и злы, и обра́щься оживотвори́л мя еси́, и от бездн земли́ возве́л мя еси́. Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́, и обра́щься уте́шил мя еси́, и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́. И́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, в сосу́дех псало́мских и́стину Твою́, Бо́же, воспою́ Тебе́ в гу́слех, Святы́й Изра́илев. Возра́дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вил. Еще́ же и язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде Твое́й, егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́щущии зла́я мне.

Псало́м 71:

 Бо́же, суд Твой царе́ви даждь, и пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву: суди́ти лю́дем Твои́м в пра́вде, и ни́щым Твои́м в суде́. Да восприи́мут го́ры мир лю́дем, и хо́лми пра́вду. Су́дит ни́щым людски́м, и спасе́т сы́ны убо́гих и смири́т клеветника́. И пребу́дет с со́лнцем, и пре́жде луны́ ро́да родо́в. Сни́дет я́ко дождь на руно́, и я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю. Возсия́ет во днех eго́ пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже отъи́мется луна́. И облада́ет от мо́ря до мо́ря, и от рек до коне́ц вселе́нныя. Пред ним припаду́т Ефио́пляне, и врази́ eго́ персть поли́жут. Ца́рие Фарси́йстии и о́строви да́ры принесу́т, ца́рие Ара́встии и Сава́ да́ры приведу́т: и покло́нятся eму́ вси ца́рие зе́мстии, вси язы́цы порабо́тают eму́. Я́ко изба́ви ни́ща от си́льна, и убо́га, eму́же не бе помо́щника. Пощади́т ни́ща и убо́га, и ду́шы убо́гих спасе́т: от ли́хвы и от непра́вды изба́вит ду́шы их, и че́стно и́мя eго́ пред ни́ми. И жив бу́дет, и да́стся eму́ от зла́та Арави́йска, и помо́лятся о нем вы́ну, весь день благословя́т eго́. Бу́дет утвержде́ние на земли́ на версе́х гор, превознесе́тся па́че Лива́на плод eго́: и процвету́т от гра́да я́ко трава́ земна́я. Бу́дет и́мя eго́ благослове́но во ве́ки, пре́жде со́лнца пребыва́ет и́мя eго́, и благословя́тся в нем вся коле́на земна́я, вси язы́цы ублажа́т eго́. Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ Еди́н. И благослове́но и́мя сла́вы Его́ во век и в век ве́ка, и испо́лнится сла́вы Его́ вся зе́мля: бу́ди, бу́ди.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 72:

 Коль благ Бог Изра́илев, пра́вым се́рдцем. Мои́ же вма́ле не подвижа́стеся но́зе: вма́ле не пролия́шася стопы́ моя́. Я́ко возревнова́х на беззако́нныя, мир гре́шников зря. Я́ко несть восклоне́ния в сме́рти их, и утвержде́ния в ра́не их, в труде́х челове́ческих не суть, и с челове́ки не прии́мут ран. Сего́ ра́ди удержа́ я́ горды́ня их до конца́: оде́яшася непра́вдою и нече́стием свои́м. Изы́дет я́ко из ту́ка непра́вда их, преидо́ша в любо́вь се́рдца. Помы́слиша и глаго́лаша в лука́встве, непра́вду в высоту́ глаго́лаша. Положи́ша на небеси́ уста́ своя́, и язы́к их пре́йде по земли́. Сего́ ра́ди обратя́тся лю́дие мои́ се́мо, и дни́е испо́лнени обря́щутся в них. И ре́ша: ка́ко уве́де Бог? И а́ше есть ра́зум в Вы́шнем? Се си́и гре́шницы и гобзу́ющии в век, удержа́ша бога́тство. И рех: еда́ всу́е оправди́х се́рдце мое́ и умы́х в непови́нных ру́це мои́, и бых я́звен весь день, и обличе́ние мое́ на у́тренних. А́ще глаго́лах, пове́м та́ко: се ро́ду сыно́в Твои́х, eму́же обеща́хся, и непщева́х разуме́ти: сие́ труд есть предо мно́ю, до́ндеже вни́ду во святи́ло Бо́жие и разуме́ю в после́дняя их. Оба́че за льще́ния их положи́л еси́ им зла́я, низложи́л еси́ я́, внегда́ разгорде́шася. Ка́ко бы́ша в запусте́ние? Внеза́пу исчезо́ша, погибо́ша за беззако́ние свое́. Я́ко со́ние востаю́щаго, Го́споди, во гра́де Твое́м о́браз их уничижи́ши. Я́ко разжже́ся се́рдце мое́, и утро́бы моя́ измени́шася. И аз уничиже́н и не разуме́х, ско́тен бых у Тебе́. И аз вы́ну с Тобо́ю, удержа́л еси́ ру́ку десну́ю мою́, и сове́том Твои́м наста́вил мя еси́, и со сла́вою прия́л мя еси́. Что бо ми есть на небеси́? И от Тебе́ что восхоте́х на земли́? Исчезе́ се́рдце мое́ и плоть моя́, Бо́же се́рдца моего́, и часть моя́, Бо́же, во век. Я́ко се удаля́ющии себе́ от Тебе́ поги́бнут; потреби́л еси́ вся́каго любоде́ющаго от Тебе́. Мне же прилепля́тися Бо́гови бла́го есть, полага́ти на Го́спода упова́ние мое́, возвести́ти ми вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни.

Псало́м 73:

 Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца́? Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́вцы па́жити Твоея́? Помяни́ сонм Твой, eго́же стяжа́л еси́ испе́рва, изба́вил еси́ жезло́м достоя́ния Твоего́, гора́ Сио́н сия́, в не́йже всели́лся еси́. Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц, ели́ка лука́внова враг во святе́м Твое́м. И восхвали́шася ненави́дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́, положи́ша зна́мения своя́, зна́мения, и не позна́ша, я́ко во исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне секи́рами разсеко́ша. Две́ри eго́ вку́пе: се́чивом и оско́рдом разруши́ша и́. Возжго́ша огне́м святи́ло Твое́, на земли́ оскверни́ша жили́ще и́мене Твоего́. Ре́ша в се́рдце свое́м ю́жики их вку́пе: прииди́те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́. Зна́мения их не ви́дехом: несть ктому́ проро́ка, и нас не позна́ет ктому́. Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг? Раздражи́т проти́вный и́мя Твое́ до конца́? Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою́ и десни́цу Твою́ от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц? Бог же Царь наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре, Ты сте́рл еси́ главы́ змие́в в воде́, Ты сокруши́л еси́ главу́ зми́еву, дал еси́ того́ бра́шно лю́дем Ефио́пским. Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки, Ты изсуши́л еси́ ре́ки Ифа́мския. Твой есть день, и Твоя́ есть нощь: Ты соверши́л еси́ зарю́ и со́лнце. Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы земли́, жа́тву и ве́сну Ты созда́л еси́ я́. Помяни́ сия́, враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии раздражи́ша и́мя Твое́. Не преда́ждь звере́м ду́шу, испове́дающуся Тебе́, душ убо́гих Твои́х не забу́ди до конца́. При́зри на заве́т Твой, я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́ домо́в беззако́ний. Да не возврати́тся смире́нный посра́млен, нищ и убо́г восхвали́та и́мя Твое́. Воста́ни, Бо́же, суди́ прю Твою́, помяни́ поноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день. Не забу́ди гла́са моли́твенник Твои́х, горды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 74:

 Испове́мыся Тебе́, Бо́же, испове́мыся Тебе́, и призове́м и́мя Твое́; пове́м вся чудеса́ Твоя́. Егда́ прииму́ вре́мя, Аз правоты́ возсужду́. Раста́яся земля́ и вси живу́щии на ней, Аз утверди́х столпы́ ея́. Рех беззако́ннующым, не беззако́ннуйте: и согреша́ющым, не возноси́те ро́га, не воздвиза́йте на высоту́ ро́га ва́шего, и не глаго́лите на Бо́га непра́вду: я́ко ниже́ от исхо́д, ниже́ от за́пад, ниже́ от пусты́х гор. Я́ко Бог судия́ есть: сего́ смиря́ет, и сего́ возно́сит. Я́ко ча́ша в руце́ Госпо́дни, вина́ нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния, и уклони́ от сея́ в сию́: оба́че дро́ждие Его́ не истощи́ся, испию́т вси гре́шнии земли́. Аз же возра́дуюся в век, воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: и вся ро́ги гре́шных сломлю́, и вознесе́тся рог пра́веднаго.

Псало́м 75:

 Ве́дом во Иуде́и Бог: во Изра́или ве́лие и́мя Его́. И бысть в ми́ре ме́сто Его́ и жили́ще Его́ в Сио́не. Та́мо сокруши́ кре́пости луко́в, ору́жие и мечь и брань. Просвеща́еши Ты ди́вно от гор ве́чных. Смято́шася вси неразу́мнии се́рдцем: усну́ша сном свои́м, и ничто́же обрето́ша вси му́жие бога́тства в рука́х свои́х. От запреще́ния Твоего́, Бо́же Иа́ковль, воздрема́ша все́дшии на ко́ни. Ты стра́шен еси́, и кто противоста́нет Тебе́? Отто́ле гнев Твой. С Небесе́ слы́шан сотвори́л еси́ суд: земля́ убоя́ся, и умолча́, внегда́ воста́ти на суд Бо́гу, спасти́ вся кро́ткия земли́. Я́ко помышле́ние челове́ческое испове́стся Тебе́: и оста́нок помышле́ния пра́зднует Ти. Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему. Вси и́же о́крест Его́ принесу́т да́ры, стра́шному и отъе́млющему ду́хи князе́й, стра́шному па́че царе́й земны́х.

Псало́м 75:

 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми. В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма, но́щию пред Ним, и не прельще́н бых. Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. Помяну́х Бо́га и возвесели́хся, поглумля́хся и малоду́шествоваше дух мой. Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́: смято́хся и не глаго́лах. Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся: но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой: еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь, и не приложи́т благоволи́ти па́ки? Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т, сконча́ глаго́л от ро́да в род? Еда́ забу́дет уще́дрити Бог? Или́ удержи́т во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́? И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго. Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́, и поучу́ся во всех де́лех Твои́х, и в начина́ниих Твои́х поглумлю́ся. Бо́же, во святе́м путь Твой: кто бог ве́лий я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́: сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́, изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася: смято́шася бе́здны, мно́жество шу́ма вод, глас да́ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят. Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную: подви́жеся и тре́петна бысть земля́. В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твои́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твоя́ не позна́ются. Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́лен, глас 3:

 Лю́дие благочести́вии, правове́рнии собо́ри христоимени́тии,/ приступи́те ве́рно вси,/ Боже́ственному припа́дающе Бо́жия Ма́тере о́бразу:/ Та́я бо исцеле́ние боля́щим ра́достно подае́т,/ уязвля́ет же злосла́вныя, я́ко стрела́ от лу́ка,/ нас всех весели́т светови́дно// и благода́тию озаря́ет моли́твами Свои́ми.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Всю Тя Бог освяти́, Де́ву До́брую и Непоро́чную в жена́х,/ проро́ки прообрази́в че́стно, иере́и благослови́в, во свята́я святы́х всели́,/ А́нгелом воспита́, с Небесе́ пи́щу хлеб подая́./ Сам же Преблаги́й, и Единоро́дное Бог Сло́во,/ всели́ся в Тя и пло́тию про́йде из Тебе́./ Те́мже Ти покланя́емся и чтим,// я́ко вои́стинну и́стинную су́щую Богоро́дицу.

Хор: Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма оди́ннадцатая:

Псало́м 77:

 Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст мои́х. Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва. Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам: не утаи́шася от чад их в род ин, возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, и чудеса́ Его́, я́же сотвори́. И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м, я́ко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м: да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́жиих, и за́поведи Его́ взы́щут. Да не бу́дут я́коже отцы́ их, род стропти́в и преогорчева́яй, род и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́. Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в день бра́ни: не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша ходи́ти. И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, я́же показа́ им пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей, на по́ли Танео́се. Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех. И наста́ви я́ о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́. Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды. И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему́, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, вопроси́ти бра́шна душа́м свои́м. И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни? Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м? Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля, я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́. И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им. Хлеб а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ им до сы́тости. Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, и одожди́ на ня я́ко прах пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их. И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им. Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их: и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т. Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́. И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием. Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: и помяну́ша, я́ко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть. И возлюби́ша Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему́: се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́. То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся. Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней? И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, и не помяну́ша руки́ Его́ в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго, я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко да не пию́т. Посла́ на ня пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м. Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною, и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́. Посла́ на ня гнев я́рости Своея́, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́нгелы лю́тыми. Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́, и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых. И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре. И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева. И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не сохрани́ша, и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н, и прогне́ваша Его́ в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его́. Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех. И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́. Ю́ношы их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша; свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут. И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, и порази́ враги́ Своя́ вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им. И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́, и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в век. И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т eго́ от стад о́вчих. От дои́лиц поя́т eго́ пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое́. И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 78:

 Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст мои́х. Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва. Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам: не утаи́шася от чад их в род ин, возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, и чудеса́ Его́, я́же сотвори́. И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м, я́ко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м: да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́жиих, и за́поведи Его́ взы́щут. Да не бу́дут я́коже отцы́ их, род стропти́в и преогорчева́яй, род и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́. Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в день бра́ни: не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша ходи́ти. И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, я́же показа́ им пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей, на по́ли Танео́се. Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех. И наста́ви я́ о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́. Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды. И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему́, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, вопроси́ти бра́шна душа́м свои́м. И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни? Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м? Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля, я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́. И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им. Хлеб а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ им до сы́тости. Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, и одожди́ на ня я́ко прах пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их. И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им. Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их: и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т. Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́. И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием. Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: и помяну́ша, я́ко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть. И возлюби́ша Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему́: се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́. То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся. Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней? И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, и не помяну́ша руки́ Его́ в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго, я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко да не пию́т. Посла́ на ня пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м. Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною, и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́. Посла́ на ня гнев я́рости Своея́, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́нгелы лю́тыми. Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́, и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых. И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре. И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева. И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не сохрани́ша, и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н, и прогне́ваша Его́ в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его́. Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех. И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́. Ю́ношы их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша; свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут. И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, и порази́ враги́ Своя́ вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им. И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́, и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в век. И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т eго́ от стад о́вчих. От дои́лиц поя́т eго́ пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое́. И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.

Псало́м 79:

 Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на Херуви́мех, яви́ся, пред Ефре́мом и Beниами́ном и Манасси́ем, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́ нас. Бо́же, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. Го́споди Бо́же сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву раб Твои́х? Напита́еши нас хле́бом сле́зным, и напои́ши нас слеза́ми в ме́ру. Положи́л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ на́ши подражни́ша ны. Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. Виногра́д из Еги́пта прене́сл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́. Путесотвори́л еси́ пред ним, и насади́л еси́ коре́ния eго́, и испо́лни зе́млю. Покры́ го́ры сень eго́, и ве́твия eго́ ке́дры Бо́жия; простре́ ро́зги eго́ до мо́ря, и да́же до рек о́трасли eго́. Вску́ю низложи́л еси́ опло́т eго́, и объима́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м? Озоба́ и́ вепрь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́. Бо́же сил, обрати́ся у́бо, и при́зри с Небесе́ и виждь, и посети́ виногра́д сей, и соверши́ и́, eго́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́. Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут. Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́, и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны, и и́мя Твое́ призове́м. Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.

Псало́м 80:

 Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю, приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми, воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый день пра́здника ва́шего, я́ко повеле́ние Изра́илеви есть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю. Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти eму́ от земли́ Еги́петския, язы́ка eго́же не ве́дяше услы́ша. Отъя́т от бре́мене хребе́т eго́, ру́це eго́ в коши́ порабо́тасте. В ско́рби призва́л Мя еси́, и изба́вих тя, услы́шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на воде́ пререка́ния. Слы́шите, лю́дие мои́, и засвиде́тельствую вам, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́. Не бу́дет Тебе́ бог нов , ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му. Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой, изведы́й тя от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́. И не послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Моего́, и Изра́иль не внят Ми: и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц их, по́йдут в начина́ниих свои́х. А́ще бы́ша лю́дие Мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л, ни о чесо́м же у́бо враги́ eго́ смири́л бых, и на оскорбля́юшыя их возложи́л бых ру́ку Мою́. Врази́ Госпо́дни солга́ша Eму́, и бу́дет вре́мя их в век. И напита́ их от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти их.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 81:

 Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете? Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте. Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите eго́. Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят: да подви́жатся вся основа́ния земли́. Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси. Вы же я́ко челове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете. Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.

Псало́м 82:

 Бо́же, кто уподо́бится Тебе́? Не премолчи́ ниже́ укроти́, Бо́же. Я́ко се врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша главу́. На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево ктому́. Я́ко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя заве́т завеща́ша: селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне: Гева́л и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре, и́бо и Ассу́р прии́де с ни́ми, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым. Сотвори́ им я́ко Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове. Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гной земны́й. Положи́ кня́зи их, я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся кня́зи их, и́же ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лише Бо́жие. Бо́же мой, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко трость пред лице́м ве́тра. Я́ко огнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры, та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́. Испо́лни ли́ца их безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди. Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут. И да позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты еди́н Вы́шний по всей земли́.

Псало́м 83:

 Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил́ Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Псало́м 84:

 Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́лен, глас 4:

 Да ликовству́ет све́тло ве́рных все мно́жество,/ рыда́ет же де́монское во́инство,/ ви́дяще многоиме́нныя сия́ющия пра́здники Бо́жия Ма́тере,/ ублажа́ему Бо́жию Ма́терь Боже́ственными пе́сньми,/ иде́же бо Богоприя́тно сла́вится/ Преблагослове́нная Богоро́дица Влады́чица, Богоизбра́нная Отрокови́ца,/ неприя́зни паде́ние,// христиа́ном же кре́пкое утвержде́ние.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О всеблагослове́нная Богоро́дице Влады́чице,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ све́тлое проро́ческое сбытие́,/ апо́стольская похвало́, и му́ченическое испове́дание и ве́нче,/ А́нгелы чти́мая, и челове́ческими ро́ды многопе́тая,/ и всего́ ми́ра вожделе́нная Помо́щница,/ изба́ви рабы́ Твоя́ осужде́ния бу́дущаго и е́зера о́гненнаго,// еди́на Благослове́нная.

Полиеле́й:

Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Велича́ние пра́здника:

Духовенство: Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́ же истека́ет благода́тная по́мощь// всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Хор: Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́ же истека́ет благода́тная по́мощь// всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Псало́м избра́нный:

Хор: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его./ Я́ко кля́тся Го́сподеви, обеща́ся Бо́гу Иа́ковлю./ Се, слы́шахом я во Евфра́фе, обрето́хом я в поля́х дубра́вы./ Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий./ Бог посреде́ его́, и не подви́жится./ Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея./ От плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м./ Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли его́ в жили́ще себе́./ Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний./ Святы́ня и велеле́пота во святи́ле его́./ Свят храм твой, ди́вен в пра́вде./ До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дней./ Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.// Благослове́н Госпо́дь во век, и в век ве́ка.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Дважды)

 

Духовенство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Единожды)

Духовенство: Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́ же истека́ет благода́тная по́мощь// всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́льны Богородицы, глас 1:

 Правове́рно чту́щия Тя лю́дие, к Тебе́ прибега́ющия/ и ико́не Твое́й святе́й любе́зно покланя́ющияся,/ о Бо́жия Ма́ти, спаси́ и не даждь в расхище́ние сопоста́том,/ ниже́ наи́дут на ны вся зла́я,/ я́же грехи́ на́ша угото́ваша нам,/ ниже́ беззако́ния на́ша превзы́дут на главы́ на́ша,/ но да Твоя́ ма́терняя к Бо́гу преодоле́ет// за ны Богоприя́тная моли́тва.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пречи́стая Твоя́ ико́на, Богоро́дице Де́во, врачевство́ всему́ ми́ру духо́вное,/ к не́йже прибега́юще, Тебе́ поклоня́емся и почита́ем, и лобыза́ем, и чтим,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от нея́,// и неду́г теле́сных и душе́вных страсте́й Твои́ми моли́твами свобожда́емся.

Степе́нна, глас 4:

1 Антифо́н:

Хор: От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́// и спаси́, Спа́се мой.

 Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо огне́м// бу́дете изсо́хше.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне.

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон: Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас четве́ртый:

 Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Хор: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Диа́кон: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Хор: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Диа́кон: Помяну́ и́мя Твое́.

Хор: Во вся́ком ро́де и ро́де.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почиваеши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.

Хор: Да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иере́й: От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Лк., зач. 4:)

Иере́й: Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, яко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́: се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́мь с нею я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 Глас 6:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра Богоро́дицы, глас 8:

 Прииди́те, возра́дуемся держа́вней Засту́пнице ро́да на́шего,/ Цари́це Богоро́дице,/ прииди́те к ти́хому Ея́ чу́дному,/ почита́емому А́нгелы,/ честно́му поклони́мся о́бразу./ Да́рует бо Богоро́дица ве́рным оби́льныя да́ры целе́бныя,/ от неистощи́маго исто́чника святы́я ико́ны неоску́дную благода́ть источа́ющи:/ тьмы избавля́ет нас искуше́ний и бед, и вся́каго греха́,/ благоче́стно и Богоприя́тно прославля́ющих и чту́щих/ све́тлую и чу́дную Богома́тере святу́ю ико́ну./ Тем, воспева́юще воззове́м Первообра́зней:/ ра́дуйся, любе́зная ми́ру по́моще// во спасе́ние душ на́ших.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Кано́н:

Песнь 1:

Пе́рвый кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́достно, Чи́стая, ны́не наста́вшее хвале́ние приноша́ю, ра́дуяся,/ и ти́хим гла́сом, Одиги́трие, вопию́ Ти:// ра́дуйся и испо́лни мя ра́зума, пе́ти начина́юща.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Христа́ роди́вшая, ра́дость нам ве́чную,/ о ра́дуйся, Всепе́тая, правосла́вных наде́ждо,/ Одиги́трие, всепе́тая Деви́це:// ра́дости испо́лни мя, ми́рови жела́нныя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Лику́ют вси челове́цы и А́нгели,/ всегда́ согла́сно вопию́ще на Небеси́ и на земли́, Одиги́трие:// ра́дуйся, Деви́це, ра́дости бо Рождество́м Твои́м вся́ческая испо́лнила еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дость Одиги́трие,/ со стра́хом Ти вопию́щих ра́дости сподо́би,/ Ма́ти су́щия ра́дости, избавля́ющи скорбе́й вся́ческих,// и всех поми́луй, к Тебе́ прибега́ющих.

Второ́й кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Благогове́ют Ти, Богоро́дице, А́нгелов нача́льницы, и святы́х чи́ни че́стно слу́жат,/ пра́веднии красу́ются, Небе́сных Хода́таицу блажа́т Тя./ Ку́пно же и земля́ и Не́бо в весе́лии све́тло восхваля́ют Тя,/ и мы, гре́шнии, ми́лости про́сим:// озари́ на́ша сердца́, Влады́чице, воспе́ти песнь святы́я Твоея́ ико́ны явле́нию. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Прииди́те, собери́теся христоимени́тии лю́дие, умы́ та́йно очи́стившеся, во святу́ю це́рковь Ма́тере Христа́ Бо́га на́шего:/ источа́ет бо нам неоску́дно от святы́я ико́ны исто́чник духо́вен,/ целе́бен душа́м и те́лом, песнь вопию́щим:// благослове́н из Тебе́ рожде́йся Бог наш. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Диви́т, Пренепоро́чная, и ужаса́ет всяк слух стра́нно чу́до Боже́ственнаго Твоего́ Рождества́:/ ка́ко Херуви́мскаго Творца́ зачала́ еси́;/ ка́ко Огнь нестерпи́мый во утро́бе носи́ла еси́;/ ка́ко Су́щую Жизнь пло́тию облекла́ еси́ и Живо́т всему́ ми́ру родила́ еси́,// Бо́га ку́пно и челове́ка? (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Под кров Твой, Де́во Госпоже́, прибега́ем вси ро́ди челове́честии:/ просвети́ ны све́том Рождества́ Твоего́, гре́шныя рабы́ Твоя́,/ моля́щияся приле́жно и кла́няющияся пречи́стей Твое́й ико́не,// прося́ще от Тебе́ прия́ти вели́кия ми́лости.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тропа́рь: Под кров Твой, Де́во Госпоже́, прибега́ем вси ро́ди челове́честии:/ просвети́ ны све́том Рождества́ Твоего́, гре́шныя рабы́ Твоя́,/ моля́щияся приле́жно и кла́няющияся пречи́стей Твое́й ико́не,// прося́ще от Тебе́ прия́ти вели́кия ми́лости.

Катава́сия:

Хор: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3:

Пе́рвый кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Христа́, Вы́шняго Царя́, о ра́дуйся, непоколеби́мая, чи́стая и одушевле́нная пала́то,/ ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся:// Тобо́ю бо неруши́м наш гра́д сохраня́ется.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Вмести́ти Его́же не возмо́же тварь,/ во утро́бу неискусобра́чную, Одиги́трие Деви́це, теле́сно вмести́ла еси́:// те́мже Ти, ра́дуйся, пое́м, по до́лгу велича́юще.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дость многопе́тая ми́рови,/ ра́достно Ти пою́ще при́сно, ве́чнующия, Чи́стая, ра́дости сподобля́емся// Твои́ми ма́терними моли́твами к Ро́ждшемуся из Тебе́, Одиги́трие.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Злату́ю Тя ста́мну, и све́щник, и жезл, и трапе́зу, Чи́стая, призыва́ем, Одиги́трие,/ и глас е́же ра́дуйся, Тебе́ при́сно привноша́ем// с си́ми же имены́.

Второ́й кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Ку́ю Ти досто́йную похвалу́ на́ше принесе́т коне́чное неможе́ние,/ я́ко явле́нием пречи́стыя Твоея́ Боже́ственныя ико́ны незави́стныя исто́чники целе́бныя источа́еши// ве́рно прибега́ющим к Тебе́ рабо́м Твои́м. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Боже́ственныя Твоея́ ико́ны свято́е явле́ние, Богоро́дице Де́во,/ я́ко светоза́рное возсия́ нам со́лнце, пресла́вных чуде́с лучи́ пуща́ющи,/ тьмы лю́тых обстоя́ний отгоня́ющи// свяще́нными Твои́ми, Влады́чице, предста́тельствы. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Испо́лнила еси́ благода́ти иногда́ первопи́санную Твою́ ико́ну, Госпоже́ Де́во Богоро́дице,/ и ны́не та́же благода́ть и́стинствует сия́нием ве́ры чуде́с, я́ко тоя́ ра́ди первопи́санныя,// ко спасе́нию ве́рно к Тебе́ по Бо́зе прибега́ющим. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Покланя́емся, Богоро́дице, Твоему́ пречи́стому о́бразу и пресла́дкому Твоему́ Младе́нцу,/ преве́чному и незаходи́мому Све́ту, Христу́,// И́мже спасла́ еси́ от лю́тых зол и тле́ния сме́ртнаго все челове́ческое естество́.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тропа́рь: Покланя́емся, Богоро́дице, Твоему́ пречи́стому о́бразу и пресла́дкому Твоему́ Младе́нцу,/ преве́чному и незаходи́мому Све́ту, Христу́,// И́мже спасла́ еси́ от лю́тых зол и тле́ния сме́ртнаго все челове́ческое естество́.

 

Катава́сия:

Хор: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́лен Богоро́дицы, глас 8, подо́бен: "Прему́дрости":

 Боже́ственнии Сло́ва апо́столи,/ Ева́нгелия Христо́ва велегла́снии вселе́нныя благове́стницы,/ Боже́ственную це́рковь созда́вше в пресвято́е Твое́ и́мя, Богоро́дице,/ и к Тебе́, Госпоже́, прихо́дят, моля́ще Тя приити́ на тоя́ освяще́ние./ Ты же, о Богома́ти, рекла́ еси́:/ иди́те с ми́ром и Аз с ва́ми та́мо есмь./ Они́ же, ше́дше, обрета́ют та́мо на стене́ це́ркве Твоего́, Влады́чице, о́браза подо́бие,/ Боже́ственною пи́сано си́лою шаро́вными подо́бии,/ и ви́девше, поклони́шася Ти и просла́виша Бо́га./ С ни́миже и мы Боже́ственней Твое́й покланя́емся ико́не,/ прося́ще от Тебе́ вели́кия ми́лости:// да́руй согреше́ний оставле́ние рабо́м Твои́м, Еди́на Благослове́нная.

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тот же седа́лен Богоро́дицы.

Песнь 4:

Пе́рвый кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, чу́до чуде́с, Одиги́трие Влады́чице./ Ра́дуйся, всех ра́досте градо́в и ве́сей,/ непобеди́мое христиа́нское в беда́х храни́лище,// и предгра́дие, и на враги́ побежде́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, ра́дуйся люде́й правосла́вных похвало́ и христолюби́вых па́стырей, покро́в пребыва́еши всех, Цари́це.// Ра́дуйся, Одиги́трие, прибе́жище всем нам и утвержде́ние.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, всем ско́рое в беда́х избавле́ние./ Ра́дуйся, гото́вое всем скорбя́щим утеше́ние./ Ра́дуйся, Всепе́тая, ра́дуйся, Одиги́трие Всеблагослове́нная,// всем немощны́м Исцели́тельнице.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, Ея́же вели́чия вся тварь/ сла́вити у́бо спеши́т по достоя́нию, но не возмога́ет, Одиги́трие,/ и сего́ ра́ди зове́т Ти:// ра́дуйся, Влады́чице, Боговмести́мое жили́ще.

Второ́й кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Почти́м, лю́дие, Чи́стыя в чистоте́ ико́ну Де́вы Богоро́дицы/ и Тоя́ Боже́ственнаго Младе́нца, Христа́ Бо́га на́шего,/ и лобыза́ем и прославля́ем со стра́хом и тре́петом:/ почита́ем бо ико́ну благоче́стно,// па́че же почита́ем Са́мую Ту́ю су́щую Чи́стую Богома́терь. (Два́жды)

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Да́вид, Боже́ственный и чу́дный проро́к, издале́ча прови́дя, глаго́ла:/ лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дие./ Мы же, ве́рнии, покланя́емся и лобыза́ем честну́ю ико́ну,// душа́ми ку́пно и телесы́ освяща́емы. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ева́нгелия Христо́ва Богогла́сный списа́тель Лука́/ Бо́жиим манове́нием всенепоро́чный Твой напису́ет о́браз, Богоро́дице,/ и Младе́нца Преве́чнаго на рука́х Твои́х вообрази́в,/ к нему́же притека́ющия напа́стей и бед избавля́еши,// и вся покрыва́еши, и спаса́еши Твое́ю ми́лостию. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Ты еси́ похвало́ и вене́ц святы́м всем, о Цари́це!/ Ты упова́ние на́ше и Помо́щнице по Бо́зе,/ и на Тя наде́жду спасе́ния на́шего возложи́хом вси./ Тебе́ мо́лимся, я́ко Бо́жии Ма́тери:// одожди́ гре́шным рабо́м Твои́м бога́тыя Твоя́ душеспаси́тельныя ми́лости.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тропа́рь: Ты еси́ похвало́ и вене́ц святы́м всем, о Цари́це!/ Ты упова́ние на́ше и Помо́щнице по Бо́зе,/ и на Тя наде́жду спасе́ния на́шего возложи́хом вси./ Тебе́ мо́лимся, я́ко Бо́жии Ма́тери:// одожди́ гре́шным рабо́м Твои́м бога́тыя Твоя́ душеспаси́тельныя ми́лости.

Катава́сия:

Хор: Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5:

Пе́рвый кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Благосты́ни бе́здно и щедро́там еси́, ра́дуйся Одиги́трие Деви́це,/ ра́дуйся, всем ра́дость творя́щи ве́рным.// О, ра́дуйся, су́щим в беда́х, скорбя́щим пребы́страя Засту́пнице.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дости от исполне́ния вели́чия чуде́с Твои́х зря́ще исполня́емся вси,/ не зря́щии, слы́шаще же, ве́рнии./ Те́мже, ра́дуйся, Тебе́ при́сно,// всю́ду и вси, Одиги́трие, пое́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Христа́ Бо́га на́шего, о ра́дуйся, Одиги́трие, жили́ще/ и дом неизрече́нней и пребоже́ственней, Де́во, Сла́ве Его́./ О, ра́дуйся, пала́то преукраше́нная,// ра́дуйся, гра́де одушевле́нный, присноца́рствующий.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дость неоску́дную Тя разсмотря́юще,/ я́ко мо́ре, Отрокови́це, Одиги́трие Деви́це,/ ра́дующеся вси, ра́дуйся, вопие́м Ти// и, пою́ще, Боже́ственных даро́в неви́димо при́сно от Тебе́ ожида́ем.

Второ́й кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Вся́ко, Пречи́стая, существо́ воспе́ти недоуме́ет Тя,/ па́че бо Го́рних умо́в превозвы́силася еси́,/ ро́ждши непристу́пнаго и стра́шнаго Всецаря́, и Бо́га,/ но я́ко Ми́лостива и ско́рая челове́ком Помо́щница,// вонми́ моле́нию раб Твои́х и да́руй Твою́ по́мощь. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Безоче́сным сла́дкое зре́ние дае́тся, глухи́м слы́шание,/ немы́м благоглаго́лание, хромы́м хожде́ние, прокаже́нным очище́ние,/ де́монствуемым целому́дрие и в боле́знех су́щим разли́чных исцеле́ние// осене́нием Пречи́стыя Твоея́, Богоро́дице, ико́ны. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Не умолчи́м никогда́же, Богоро́дице, псалмы́ и пе́сньми воспева́ти вели́чия Твоя́, Обра́дованная:/ Бо́га бо вои́стинну воплоти́вшагося родила́ еси́,// во спасе́ние на́ше всеми́рное и избавле́ние.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тропа́рь: Не умолчи́м никогда́же, Богоро́дице, псалмы́ и пе́сньми воспева́ти вели́чия Твоя́, Обра́дованная:/ Бо́га бо вои́стинну воплоти́вшагося родила́ еси́,// во спасе́ние на́ше всеми́рное и избавле́ние.

 

Катава́сия:

Хор: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

Песнь 6:

Пе́рвый кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Христа́, Чи́стая, прие́млющи,/ глас, е́же ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це, слы́шала еси́,// Его́же неизрече́нно ро́ждши, и ра́дуйся, от всех слы́шиши всегда́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дости вся испо́лнила еси́,/ Вы́шняя и ни́жняя Ты совокупи́ла еси́, Одиги́трие,// те́мже ра́достно и согла́сно ны́не Не́бо и вся земля́ зове́т Ти.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Вдова́м, о ра́дуйся, Всепе́тая, и всем си́рым, Одиги́трие, утеше́ние,// ра́дуйся, всем источа́ющи ни́щим бога́тство неистощи́мое.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Зла́та вся́каго блиста́ема и у́тра со́лнечнаго светле́йши,/ жили́ще Христо́во, ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, Деви́це,// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Второ́й кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Боже́ственнаго Твоего́ Рождества́, Де́во Госпоже́, пребога́тая благода́ть,/ ю́же дре́вле изглаше́нием предала́ еси́ пречи́стому Твоему́ о́бразу,// неоску́дне де́йствовати вели́кая же и пресла́вная во спасе́ние на Тя наде́ющимся. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Иде́же прославля́ется свято́е и́мя Обра́дованныя Богоро́дицы,/ та́мо вся́ческих благи́х исто́чницы пролива́ются;/ прииди́те в чистоте́, челове́цы,// се бо явле́ние Боже́ственныя Де́вы ико́ны сказу́ет Цари́цы прише́ствие во спасе́ние всех ве́рных. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Целе́ния боле́зней, отгна́ние же страсте́й и душепита́тельное спасе́ние,/ грехо́в проще́ние и ве́чное избавле́ние от пречи́стыя Твоея́ ико́ны, Влады́чице,// ве́рно приходя́ще, прие́млем, Богома́ти Всенепоро́чная. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: К Тебе́, Госпо́же, прибега́ют ро́ди правове́рных, про́сят вели́кия ми́лости/ и прие́млют неоску́дно су́щии в неду́зех исцеле́ние, в страсте́х премене́ние, в печа́лех утеше́ние./ Источи́ и мне, Влады́чице, ка́плю душеспаси́тельную,// да со все́ми и аз пою́ Твое́ вели́чие.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тропа́рь: К Тебе́, Госпо́же, прибега́ют ро́ди правове́рных, про́сят вели́кия ми́лости/ и прие́млют неоску́дно су́щии в неду́зех исцеле́ние, в страсте́х премене́ние, в печа́лех утеше́ние./ Источи́ и мне, Влады́чице, ка́плю душеспаси́тельную,// да со все́ми и аз пою́ Твое́ вели́чие.

Катава́сия:

Хор: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Конда́к Богоро́дицы, глас 8, подо́бен: «Взбра́нной…»:

 Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние,/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бед и зол/ благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

И́кос:

 Смысл очи́стивше и ум, притеце́м к Богоро́дице,/ све́тло пе́сньми ублажа́юще Ю́,/ и пречи́стую ико́ну Ея́ прославля́ем и чтим,/ и припа́дающе покланя́емся я́ко Само́й су́щей о́ной:/ честь бо ико́ны на Первообра́зное восхо́дит,/ и почита́яй и покланя́яйся ей почита́ет са́мое Первообра́зное,/ я́коже Боже́ственнии отцы́ реко́ша. И а́ще кто не чтит Пресвяты́я
Богоро́дицы и не покланя́ется ико́не Ея́, ана́фема да бу́дет:/ посрамля́ет бо и погубля́ет не чту́щия Ю́,// избавля́ет же от вели́ких бед и зол, благонра́вныя и Богобоя́щияся рабы́ Своя́.

Песнь 7:

Пе́рвый кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие,/ всех и всегда́ наставля́ющи ве́рных ше́ствовати ко вся́кому пути́ спаси́тельному,// ра́дуйся Влады́чице, Тобо́ю бо при́сно избавля́емся настоя́щия ва́рварския беды́.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, ра́дуйся Одиги́трие,/ бдя́щи и моля́щися о нас к Богу,/ и вся́кия зло́бы хода́тайством Твои́м вся́ческих скорбе́й,// Богороди́тельнице, всех люде́й избавля́ющи.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, ра́дуйся Пресвята́я Одиги́трие,/ проше́ния на́ша к по́льзе нам исполня́ющи// и хотя́щи всем при́сно всегда́ любодру́жное благо́е еди́нство, спешно́е же во изя́щных.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, ра́дуйся, корабле́м Одиги́трие,/ ну́ждно пла́вающим, избавля́ющи ве́рных/ и всем избавле́ние от вся́кия ско́рби и неду́ги// пестро́тныя и ме́дленныя разреша́ющи вско́ре.

Второ́й кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Прииди́те, почерпе́м отпуще́ние от неистощи́маго исто́чника,/ точа́щаго святы́ню Пречи́стыя Де́вы/ и Тоя́ Пречи́стаго Младе́нца, Бо́жия Сло́ва, нас ра́ди вочелове́чшагося./ К Нему́ возопии́м:/ Тво́рче Изба́вителю,// препрославле́нный со Отце́м и Ду́хом, Бо́же, благослове́н еси́. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Неусы́пную, Чи́стая, и Богоприя́тную иму́щи моли́тву,/ и непреодоле́емую держа́ву кре́пости,/ враго́в на́ших де́рзость, я́же на ны, разори́/ и вы́я их под но́зе ве́рному наро́ду на́шему низложи́,/ да возвесели́мся о Тебе́, раби́, Сы́ну Твоему́ вопию́ще:// оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуемся и весели́мся, ве́рнии лю́дие, чу́дному явле́нию ико́ны Пречи́стыя Влады́чицы Богоро́дицы:/ река́ бо яви́ся неисчерпа́ема, целе́бную во́ду точа́щи,/ слепы́м бо ви́дети дае́т и глухи́м слы́шание,// хромы́м хожде́ние, и всем су́щим в неду́зех безме́здное исцеле́ние. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Неиспы́тана глубина́, недове́домо та́инство, непостижи́м о́браз, Де́во, зача́тия Твоего́,/ зача́тие без се́мене, без му́жа рождество́./ Безпло́тный воплоти́ся, Преве́чный младе́нствует,/ Сын Бо́жий, Сын Тебе́, Де́вы, быва́ет, Ему́же вопие́м:// Бо́же, благослове́н еси́.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тропа́рь: Неиспы́тана глубина́, недове́домо та́инство, непостижи́м о́браз, Де́во, зача́тия Твоего́,/ зача́тие без се́мене, без му́жа рождество́./ Безпло́тный воплоти́ся, Преве́чный младе́нствует,/ Сын Бо́жий, Сын Тебе́, Де́вы, быва́ет, Ему́же вопие́м:// Бо́же, благослове́н еси́.

Катава́сия:

Хор: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8:

Пе́рвый кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, Всеблагослове́нная Мари́е,/ из Тебе́ бо Всеблагослове́нный Бог оде́яся во всего́ мя челове́ка/ и, оде́явся, соедини́ Своему́ Божеству́ неизрече́нным соедине́нием, Де́во Одиги́трие;// ра́дуйся, Обра́дованная, ра́досте всего́ ми́ра.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, лука́вых духо́в Прогони́тельнице;/ ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие;/ ра́дуйся, Ю́же Небе́сная неви́димая во́инства славосло́вят всегда́ и велича́ют я́ко Ма́терь Божию бы́вшую;// ра́дуйся, Я́же ни́жняя сочета́вши с Вы́шними.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, всех Небе́сных сил без разсужде́ния превосходя́щая;/ ра́дуйся, Одиги́трие;/ ра́дуйся, вся́кия тва́ри я́ко Бо́га Ро́ждшая госпо́дствующи, ей, Влады́чице Всепе́тая;// ра́дуйся, пребыва́еши Де́ва Чи́стая и по рождестве́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, жена́м всем сла́во, хра́ме преосвяще́нный Бо́га на́шего,/ ра́дуйся Одиги́трие;/ ра́дуйся, душеспаси́тельная всей вселе́нней;/ ра́дуйся, покрыва́ющий о́блаче, Небе́с ши́ршая;// ра́дуйся, мирополо́жнице, Боже́ственнаго ми́ра полна́.

Второ́й кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Ум А́нгельский и челове́ческий ужаса́ется, Богоро́дице,/ ка́ко Бо́га Небе́снаго, ложесна́ми объе́мши, воплоти́ла еси́,/ ка́ко, Младе́нца ро́ждши, я́ко Сы́на на руку́ но́сиши/ Его́же ужаса́ется тварь и трепе́щут Го́рнии Престо́ли, вопию́ще непреста́нно:// Свят, Свят, Свят еси́ Бо́же, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Ра́дуйся, су́щая ра́досте всего́ ми́ра,/ со Арха́нгелом Гаврии́лом вопие́м Ти, Богоро́дице;/ ра́дуйся, вмести́лище Невмести́маго;/ ра́дуйся, Благода́тная, носи́ло Божества́ всего́;/ ра́дуйся, Ада́мово воззва́ние, с Тобо́ю Госпо́дь, и Тебе́ ра́ди с на́ми спаса́я нас,// Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ко́рень Иессе́ев освяще́нный, ко́рень греха́ на́шего исто́ргнула еси́;/ жезл Ааро́нов процве́тший, Жизнода́теля цве́та израсти́вши Христа́;/ ста́мно манноприе́мная, сме́рти всю си́лу сокруши́ла еси́/ и в поро́ду жи́зни возвела́ еси́ род челове́ческий:// те́мже Тя пое́м, до́брых вино́вную. (Два́жды)

 Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропа́рь: Ты похвала́ христиа́ном еси́, Влады́чице,/ Ты ору́жие на враги́ и стена́ к Тебе́ прибега́ющим./ Тя и ны́не на по́мощь призыва́ем, Госпоже́,/ не даждь враго́м вознести́ся на лю́ди Твоя́,/ и́же Тебе́ не хва́лят, ни Сы́на Твоего́, Богоро́дице, и Твое́й ико́не не кла́няются:// сих победи́ и ду́ши на́ша спа́си.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тропа́рь: Ты похвала́ христиа́ном еси́, Влады́чице,/ Ты ору́жие на враги́ и стена́ к Тебе́ прибега́ющим./ Тя и ны́не на по́мощь призыва́ем, Госпоже́,/ не даждь враго́м вознести́ся на лю́ди Твоя́,/ и́же Тебе́ не хва́лят, ни Сы́на Твоего́, Богоро́дице, и Твое́й ико́не не кла́няются:// сих победи́ и ду́ши на́ша спа́си.

 

Катава́сия:

Хор: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

 О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

 

Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9:

Пе́рвый кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, свеще́, Свет невече́рний поне́сшая,/ и в Рождестве́ Твое́м многобо́жия тьму разруши́вшая,/ и а́довы про́пасти изба́вльшая лю́ди;// ра́дуйся, Одиги́трие Богоро́дице, добро́т всех Предхода́таице.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, земле́, из нея́же Клас прозя́бши Небе́сный ве́рным,/ и ми́ра всего́ душегу́бнаго гла́да изба́ви, разу́мная и одушевле́нная;/ о ра́дуйся, виногра́де, и́же Грозд живо́тный ро́ждшая,// Богоро́дице Чи́стая, Одиги́трие.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, та́йных цвето́в прекра́сный су́щий раю́;/ ра́дуйся, Ма́ти Де́во, Неви́димых ра́зум чистото́ю странноле́пно побе́ждши, Богороди́тельнице;/ ра́дуйся, Отрокови́це;// ра́дуйся, Одиги́трие, всеми́рное чу́до и слы́шание.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ле́то живота́ на́шего про́чее сохрани́ неврежде́нно поможе́нием Твои́м, Де́во Отрокови́це,/ и сподо́би коне́ц благи́й получи́ти нам, воспева́ющим Тя и взыва́ющим:// ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Одиги́трие.

Второ́й кано́н Богоро́дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Тебе́, тве́рдую Помо́щницу ро́ду челове́ческому, Богоро́дице Мари́е, лик проро́ческий многообра́зно провозвести́,/ сень святу́ю, Небе́с простра́ннейшую,/ скрижа́ль Богопи́санную и купину́ неопали́мую,/ дверь Богопрохо́дную, го́ру же и ле́ствицу, и мост, и жезл процве́тший:// мы же вои́стину Богоро́дицу Тя велича́ем. (Два́жды)

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь: Та́йна глубины́ Рождества́ Твоего́ ум А́нгельский ужаса́ет, Де́во,/ и пречи́стая ико́на де́моны прого́нит,/ и ли́ца нечести́вых омрача́ет, и в студ порева́ет:/ не терпя́т бо взира́ти на си́лу ея́, бе́гают же и исчеза́ют.// Мы же любе́зно покланя́емся и лобыза́ем, и Тя, Богоро́дицу велича́ем. (Два́жды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Предста́тельница су́щи неотсту́пна к Вы́шнему Царю́,/ я́ко иму́щи ма́терне дерзнове́ние непосты́дно,/ в ми́ре глубо́це правосла́вных житие́ утверди́ и оте́чество на́ше возвы́си,/ и вся поле́зная да́руй всегда́ рабо́м Твои́м,// да Тя, Богоро́дице, велича́ем. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: О Всеми́лостивая христиа́ном Помо́щнице,/ не мо́жет Тя воспе́ти досто́йно ум челове́ческий и А́нгельский,/ я́ко всея́ тва́ри честне́йши, Небе́сных и земны́х сла́внейши:/ всех бо родила́ еси́ Творца́ и Бо́га,/ но, о Влады́чице,/ приими́ ми́лостивно ю́же Тебе́ от се́рдца возложи́хом песнь,// спаса́й нас всегда́, на Тя бо наде́емся.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Тропа́рь: О Всеми́лостивая христиа́ном Помо́щнице,/ не мо́жет Тя воспе́ти досто́йно ум челове́ческий и А́нгельский,/ я́ко всея́ тва́ри честне́йши, Небе́сных и земны́х сла́внейши:/ всех бо родила́ еси́ Творца́ и Бо́га,/ но, о Влады́чице,/ приими́ ми́лостивно ю́же Тебе́ от се́рдца возложи́хом песнь,// спаса́й нас всегда́, на Тя бо наде́емся.

Катава́сия:

Хор: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, помилуй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Свети́лен Богоро́дицы:

 Да почти́тся Всепе́тая Ма́ти Бо́жия,/ Жизнь Су́щую ро́ждши, Христа́ Бо́га на́шего,/ ра́йских двере́й отверзе́ние и всего́ ми́ра очище́ние, к животу́ возведе́ние:/ Сей есть проро́ком глаго́лавый,// Тому́ поклони́мся, Бо́гу и Спа́су душ на́ших.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Друго́й свети́лен Богоро́дицы:

 Прииди́те, ве́рнии, с чистото́ю, возвели́чим Пречи́стыя Ма́тере Бо́га на́шего чу́дную ико́ну/ и Боже́ственнаго Младе́нца, Спа́са Христа́,/ Его́же я́ко ро́ждшая на руку́ носи́вши/ и ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,// непреста́нно мо́лит за ны и подае́т рабо́м Свои́м бога́тыя ми́лости.

Хвали́тны псалмы́, глас 4:

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец: Стихи́ры Богоро́дицы:

 Глас 4:

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира: Просла́вим, ве́рнии, Обра́дованную Богоро́дицу,/ па́че же во усте́х на́ших и́мамы всегда́/ свято́е и благослове́нное и́мя Ея́,/ непреста́нно прибега́юще к пречи́стей Ея́ и цельбоно́сней ико́не:/ то́ю бо обрета́ем я́же на земли́ вся блага́я и поле́зная/ и су́щих на возду́се от де́монов запина́ний избавля́емся,/ я́ко Ма́ти, ро́ждшая всех Творца́,// спаса́ет от бед ду́ши на́ша.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира: Просла́вим, ве́рнии, Обра́дованную Богоро́дицу,/ па́че же во усте́х на́ших и́мамы всегда́/ свято́е и благослове́нное и́мя Ея́,/ непреста́нно прибега́юще к пречи́стей Ея́ и цельбоно́сней ико́не:/ то́ю бо обрета́ем я́же на земли́ вся блага́я и поле́зная/ и су́щих на возду́се от де́монов запина́ний избавля́емся,/ я́ко Ма́ти, ро́ждшая всех Творца́,// спаса́ет от бед ду́ши на́ша.

 

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира: Да рыда́ет ве́чно сонм злочести́вых,/ не испове́дающих Тя в рождестве́ Чи́стую Богороди́тельницу/ и не покланя́ющихся пречи́стей Твое́й ико́не./ Ве́рнии же лю́ди, ра́дующеся,/ испове́дуем Тя и́стинную Де́ву Богоро́дицу,/ я́ко вои́стинну родила́ еси́ пло́тию Христа́ Бо́га на́шего,/ тле́ние Ада́мово попра́ла еси́/ и от греха́ весь мир очи́стила еси́,/ жизнь безконе́чную дарова́ла еси́,/ ра́йский вход ве́рным отве́рзла еси́/ Боже́ственным Твои́м Рождество́м;/ Его́же моли́ спасти́ся нам,// пою́щим ве́рно Твое́ та́инство.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира: Ра́дуется у́бо и весели́тся/ неизрече́нною ра́достию все мно́жество благочести́вых:/ припа́дающе же покланя́ются,/ вси благогове́ют Бо́жии Ма́тери с боя́знию,/ благодаря́ще Сию́ по Бо́зе я́ко Бо́га,/ толи́ких превели́ких благ Хода́таицу,/ в ня́же жела́ют А́нгели прини́кнути,/ дарова́ Богоро́дицею ве́рным Христо́с Бог наш,// име́яй премно́жество щедро́т и вели́кую пребога́тую ми́лость.

 Глас 8:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свята́я Твоя́ и сообра́зная ико́на Богоро́дице Де́во,/ благода́тию Твое́ю пребога́тый су́щий исто́чник,/ кипя́щий всей подсо́лнечней/ и светя́щий всему́ ми́ру/ светолу́чными Свята́го Ду́ха сия́ньми и исцеле́ний светлостьми́./ Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию несказа́нно родила́ еси́,/ от Арха́нгела Гаврии́ла сицева́я слы́шавши:/ ра́дуйся Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ и Дух Святы́й осени́т Тя к зача́тию./ Та́кожде рекла́ еси́ к первопи́санной Твое́й ико́не, на ту зря́щи:/ с то́ю Моя́ благода́ть,/ и сло́во Твое́ со вла́стию ико́не бысть./ И о́браз, и глас, и си́ла, и де́ло, и всяк ум/ превосходя́щая Боже́ственная благода́ть, спребыва́ющи ве́чно,/ зна́мения и чудеса́ непреста́нно содева́ет/ и душеполе́зное исцеле́ние всем ве́рно приходя́щим подае́т// Твои́ми Богома́терними непреста́нными к Бо́гу моли́твами.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам све́т.

 

Славосло́вие вели́кое:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь, глас 4:

Хор: Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех, обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя/ избавле́ния всех зол./ Всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

 Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Бог ми́лости и ще́дрот и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор: Тебе́, Господи.

Иере́й: Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Прему́дрость.

Хор: Благослови́.

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й: Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

Многоле́тие:

Хор: Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:

Новости строительства

Буклет

Храм строим не мы а сам Господь

Copyright © 2013 - 2021 . PAW.