3 января́ 2021 го́да. Неде́ля 30 по Пятидеся́тнице, пе́ред Рождество́м Христо́вым, св. оте́ц.

Святи́теля Моско́вского Петра́, всея́ Росси́и чудотво́рца. Глас 5.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон: Воста́ните!

Хор: Благослови́.

Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Священнослужи́тели в алтаре́:

 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во нь, Го́споду помо́лимся.

 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. \

Блаже́н муж:

Хор: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 5:

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

 Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Стихи́ры воскре́сные, глас 5:

На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихи́ра: Честны́м Твои́м Кресто́м, Христе́,/ диа́вола посрами́л еси́,/ и Воскресе́нием Твои́м жало грехо́вное притупи́л еси́,/ и спасл еси́ ны от врат сме́ртных:// сла́вим Тя, Единоро́дне.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихи́ра: Воскресе́ние дая́й ро́ду челове́ческому,/ я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся,/ устраши́шася сего́ кня́зи а́дстии,/ и взя́шася врата́ плаче́вная./ Вни́де бо Царь сла́вы Христо́с,/ глаго́ля су́щим во у́зах, изыди́те:// и су́щим во тьме, откры́йтеся.

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихи́ра: Ве́лие чу́до,/ неви́димых Соде́тель, за человеколю́бие пло́тию пострада́в,/ воскре́се Безсме́ртный./ Прииди́те оте́чествия язы́к, Тому́ поклони́мся:/ благоутро́бием бо Его́ от пре́лести изба́вльшеся,// в Трие́х Ипоста́сех Еди́наго Бо́га пе́ти навыко́хом.

 Стихи́ры отцо́в глас 6, подо́бен: «Все отло́жше…»:

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира: Яви́ся ми́ра конце́м пра́отцев па́мять,/ све́та и́стинно испо́лнена и заря́ми благода́ти сия́ющи:/ Христо́с бо, со́лнце све́тлое,/ свы́ше просия́в издале́ча,/ звезд собо́р веде́т, с Ним возсия́вший,/ и Рождество́ Богочелове́чное/ явля́ется внутрь Вифлее́ма бы́ти./ Вси, у́бо ве́рою Сего́ Рождество́/ благоче́стно пле́щуще, лику́им// хвалу́ предпра́зднственную.

 

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира: Сла́вою украша́ются/ Боже́ственнаго прича́стия/ Ада́м, ра́дуяся днесь,/ я́ко основа́ние и утвержде́ние пра́отцев му́дрых,/ совзыгра́ет же А́вель, и Ено́х весели́тся,/ и лику́ет Сиф и Но́е ку́пно;/ с патриа́рхи же пое́т Авраа́м всехва́льный,/ и рожде́ние без отца́ ны́не Мелхиседе́к ви́дит свы́ше./ Те́мже Боже́ственную па́мять Христо́вых пра́отцев/ и мы соверша́юще, мо́лим// спасти́ся душа́м на́шим.

 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира: Облиста́ ве́село/ и́же в пещи́ дете́й Богому́дрых собо́р/ и Христо́во Рождество́ пропове́дует на земли́;/ я́ко бо честна́я роса́ низше́д, Госпо́дь/ Ро́ждшую спаса́ет неопа́льну,/ соблюда́ет непоро́чну/ и обогаща́ет Боже́ственными дарова́нии./ Те́мже и Богоприя́тный/ ра́дуется Дании́л, веселя́ся,/ Ка́мень бо из Горы́ несе́чен прови́дя я́ве,/ со дерзнове́нием мо́лится// ны́не о душа́х на́ших.

 Стихиры святи́теля Петра́:

 Глас 2, подо́бен: «Ки́ими похва́льными…»:

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихира: Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м святи́теля?/ свяще́нства вене́ц, благоче́стия управле́ние,/ све́тлое Це́ркве украше́ние,/ исто́чник Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емый,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ реку́ мно́гих чуде́с,/ зе́млю Росси́йскую веселя́ща тече́ньми,// Петра́, те́плаго предста́теля на́шего и храни́теля?

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихира: Ки́ими смире́нными устна́ми воспои́м святи́теля? ди́внаго в чудесе́х и Безпло́тных сожи́теля,/ освяще́ннаго от пеле́н, столпа́ Це́ркве неподви́жима,/ весе́лие земли́ на́шея,/ пра́вды пра́вило, сирота́м пита́теля,// оби́димых засту́пника и больны́х врача́ безме́здна.

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира: Прииди́те ве́рных собо́ри,/ псало́мски воспле́щим рука́ми:/ печа́льных утеше́ние и отча́янных засту́пника,/ Боже́ственнаго Петра́ воспева́юще,/ похвалу́ земли́ Росси́йския и всего́ свяще́нства украше́ние,/ реку́ ми́лости,/ вои́стинну Боже́ственнаго Христо́ва смире́ния ревни́теля,// подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.

 Глас 1, самогла́сен:

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира: Боже́ственнаго свы́ше явле́ния све́тлостию просвети́вся, Пе́тре,/ тве́рдый умо́м, зако́нов избе́гл еси́ есте́ственных,/ я́коже се́ни, благода́тию и́стинною, всему́дре окропле́н;/ отону́дуже, прия́телище Пресвята́го Ду́ха быв,/ чуде́с дар восприя́л еси́/ и обогаща́еши си́ми ча́да твоя́./ И ны́не, с первосвяти́тели предстоя́ Христу́,// моли́ся о душа́х на́ших.

 Стихира отцо́в, глас 6:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Дании́л, муж жела́ний,/ ка́мень, без руки́ отсе́чен, ви́дев Тя, Го́споди,/ Младе́нца, без се́мене рожде́нна, пронарече́ Тя,/ из Де́вы воплоще́нна Сло́ва,/ непреме́ннаго Бо́га// и Спа́са душ на́ших.

 

 Стихи́ра предпра́зднства, глас 6:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Верте́пе, благоукраси́ся,/ А́гница бо гряде́т, чревонося́щи Христа́,/ я́сли же, подыми́те/ сло́вом разреши́вшаго от безслове́снаго дея́ния нас, земноро́дных./ Па́стырие, свиря́юще, свиде́тельствуйте чудеси́ стра́шному,/ и волсви́ от Перси́ды, зла́то, и лива́н, и сми́рну Царю́ принеси́те,/ я́ко яви́ся Госпо́дь из Де́вы Ма́тере./ Ему́же и, прини́кше, ра́бски Ма́ти поклони́ся/ и привеща́ше к держи́мому на объя́тиих Ея́:/ ка́ко все́ялся еси́ Мне?/ Или́ ка́ко прозя́бл еси́ во Мне,// Изба́вителю мой и Бо́же?

Вход с кади́лом:

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти.

Све́те Тихи́й:

Хор: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Диа́кон: Во́нмем.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Проки́мен воскре́сный:

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас 6-й:

 Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Диа́кон: Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Стих 2. И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих 3. До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Диа́кон: Госпо́дь воцари́ся.

Хор: В ле́поту облече́ся.

Пареми́и отцо́в:

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Бытия́ чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из главы 14:)

Чтец: Слы́шав Авра́м, я́ко плене́н бысть Лот, брата́нич его́, сочте́ свои́х си домоча́дец три́ста и осмна́десять и погна́ во след их да́же до Да́на. И нападе́ на ня но́щию сам и о́троцы его́ с ним; и порази́ их, и гони́ их до Хова́ла, е́же есть ошу́юю Дама́ска. И возврати́ вся́каго коня́ Содо́мскаго, и Ло́та, брата́нича своего́, возврати́, и вся име́ния его́, и жены́, и лю́ди. Изы́де же царь Содо́мский в сре́тение ему́, повнегда́ возврати́тися ему́ от се́ча ходоллогомо́рскаго и с царьми́, и́же с ним, во удо́ль Сави́ну, сие́ же бя́ше по́ле царе́во. И Мелхиседе́к, царь Сали́мский, изнесе́ хле́бы и вино́, бя́ше же свяще́нник Бо́га Вы́шняго. И благослови́ Авра́ма, и рече́: благослове́н Авра́м Бо́гу Вы́шнему, И́же созда́ Не́бо и зе́млю, и благослове́н Бог Вы́шний, И́же предаде́ враги́ твоя́ под ру́ки тебе́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Втора́го зако́на чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из главы 1:)

Чтец: Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: ви́дите, преда́х пред лице́м ва́шим зе́млю, вше́дше, насле́дуйте ю, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шим, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, да́ти им и се́мени их по них. И реко́х к вам во вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́н води́ти вас. Госпо́дь Бог ваш умно́жил вы есть, и се есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя, мно́жеством. Госпо́дь Бог оте́ц на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́т вас, я́коже глаго́ла вам. И взях от вас му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны, и поста́вих их владе́ти над ва́ми, тысященача́льники, и стонача́льники, и пятьдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмоводи́тели судия́м ва́шим. И запове́дах судия́м ва́шим во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посреде́ бра́тий ва́ших и суди́те пра́ведно посреде́ му́жа, и посреде́ бра́та его́, и посреде́ прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому су́диши и не устыди́шися лица́ челове́ческа, я́ко суд Бо́жий есть.

 

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Втора́го зако́на чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из главы 10:)

Чтец: Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: се Го́спода Бо́га твоего́ не́бо и не́бо небесе́, земля́ и вся, ели́ка суть на ней. Оба́че отцы́ ва́ша произво́ли Госпо́дь люби́ти их и избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех язы́к, в день сей. И обре́жите жестокосе́рдие ва́ше, и вы́я ва́ша не ожесточи́те ктому́. И́бо Госпо́дь Бог ваш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й, Бог вели́кий, и кре́пкий, и стра́шный, И́же не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млет дар. Творя́й суд прише́льцу, и си́ру, и вдови́це и лю́бит прише́льца, да́ти ему́ хлеб и ри́зу. И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́ Еги́петстей. Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися, и Тому́ еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и И́менем Его́ клене́шися. Той хвала́ твоя́, и Той Бог твой, и́же сотвори́л ти есть вели́кая и сла́вная сия́, я́же ви́десте о́чи твои́.

Пареми́и святи́теля Петра́:

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: При́тчей чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из глав 10, 3 и 8:)

Чтец: Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно ея́ есть. Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́, в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва. От уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́н челове́к, и́же пути моя́ сохрани́т. Исхо́ди бо мои́ – исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т, и ра́зум и смысл аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, мой ра́зум, моя́ же кре́пость. Аз мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть. Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Научу́ бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из глав 4, 5:)

Чтец: Праведник, аще постигнет скончатися, в покои будет. Осудит же праведник умираяй живущия нечестивыя. Узрят бо кончину праведнаго и не разумеют, что совещаша о нем, яко повержет Господь нечестивыя безгласны ниц и поколеблет их от оснований, и до последняго исчезнут в болезни, и память их погибнет. Приидут бо в помышление согрешений своих ужасни, и обличит их сопротив беззакония их. Тогда станет в дерзновении мнозе праведник пред лицем оскорбивших его и отметающих труды его. Видевше же его, смятутся страхом многим и ужаснутся о преславнем спасении его. Рекут бо в себе, кающеся, и в тесноте духа воздохнут и рекут: сей бе, егоже имехом некогда в посмех и в притчу поношения, безумнии, житие его вменихом неистово и кончину его безчестну. Како вменися в сынех Божиих, и во святых жребий его есть? Убо заблудихом от пути истиннаго, и правды свет не облиста нам, и солнце не возсия нам. Беззаконных исполнихомся стезь и погибели, и ходихом стези непроходны, пути же Господня не разумехом.

 

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из глав 10, 6, 8, 9:)

Чтец: Уста праведнаго каплют премудрость: устне же мужей мудрых ведят благодать. Уста мудрых поучатся премудрости, правда же избавляет их от смерти. Скончавшуся мужу праведну, не погибнет надежда. Сын бо праведен раждается в живот, и во благих своих плод правды обымет. Свет праведным всегда, и от Господа обрящут благодать и славу. Язык мудрых добрая свесть, и в сердце их почиет мудрость. Любит Господь преподобныя сердца, приятни же ему вси непорочнии в пути. Мудрость Господня просвещает лице разумнаго. Постигает бо желающия ю, прежде даже разумети ю, и удобь узрится от любящих ю. Утреневавый к ней, не утрудится, и бдяй ея ради, вскоре без печали будет. Яко достойных ея сама обходит ищущи, и во стезях ея является им благоприемне. Мудрости никогдаже одолеет злоба. Сих ради и рачитель бых доброты ея, и возлюбих ю, и поисках от юности моея. И взысках невесту привести себе, яко всех Владыка возлюби ю. Таибница бо есть Божия хитрости, и обретательница дел Его. Труды ея суть добродетели: целомудрию же и разуму та учит, правде и мужеству, ихже потребнее ничтоже есть в житии человеком. Аще же и многаго искусства желает кто, весть древняя, и быти хотящая разсмотрит: свесть извития словес, и разрешения гаданий, знамения и чудеса проразумеет, и сбытия времен и лет; и всем советник есть благ, яко безсмертие есть в ней, и благославие во общении словес ея. Сего ради беседовах ко Господу, и помолихся Ему, и рех от всего сердца моего: Боже отцев и Господи милости, сотворивый вся словом Твоим, и мудростию Твоею устроивый человека, да владеет бывшими от Тебе тварьми, и да управляет мир в преподобии и правде. Даждь ми Твоих Престолов приседящую премудрость, и не отлучи мене от отрок Твоих, яко аз раб Твой, и сын рабыни Твоея. Посли ю с Небес от святаго жилища Твоего, и от престола славы Твоея, да сущи со мною научит мя, что благоугодно есть пред Тобою, и наставит мя в разум, и сохранит мя в славе своей. Помышления бо смертных вся боязлива, и погрешительна умышления их.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Сподо́би, Го́споди:

 Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

 Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

 

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Лития́:

 Стихи́ры предпра́зднства, глас 6, подо́бен: «Все отло́жше…»:

Стихи́ра: Незаходи́мое Со́лнце/ из Де́вственных ложе́сн возсия́ти и́дет,/ просвети́ти всю подсо́лнечную,/ чи́стыми очесы́ и чи́стыми дея́ньми/ сре́сти Сего́ потщи́мся/ и подъя́ти ны́не угото́вимся ду́хом/ гряду́щаго во Своя́ стра́нным рождество́м, я́коже благоволи́,/ я́ко да устра́ншияся ны еде́мскаго жития́/ возведе́т, я́ко Благоутро́бен,// в Вифлее́ме ражда́ется.

 На плеща́х носи́мый Херуви́мских,/ Бог Сло́во, пло́ти по Ипоста́си соедини́вся,/ во всенепоро́чное чре́во всели́ся, и бысть Челове́к,/ и на зе́млю гряде́т от Иу́дова пле́мене роди́тися,/ верте́п свят Всецарю́ благоукраси́ся,/ я́ко велича́йшая пала́та,/ я́сли же, я́ко престо́л огнезра́чен,/ в ни́хже я́ко Младе́нца Де́ва Мари́я полага́ет,// во обновле́ние созда́ния неопределе́ннаго.

 В безслове́сных я́слех Тя полага́ет Де́ва,/ Бо́жие Сло́во Безнача́льное,/ нача́ло прие́мшее па́че ума́,/ мое́ бо разреши́ти безслове́сие гряде́ши,/ е́же подъя́х за́вистию змии́ною,/ пелена́ми же пови́тися,/ я́ко да расто́ргнеши ру́бы и плени́цы прегреше́ний мои́х,/ Еди́не Бла́же и Человеколю́бче./ Те́мже Тя сла́влю,/ пою́ и покланя́юся прера́достно во пло́ти прише́ствию Твоему́,// и́мже свободи́хся.

 Стихи́ры свт. Петра́:

 Глас 4:

 Све́тло днесь Це́рковь украша́ется/ и ра́дуется, зову́щи,/ уясни́ся моя́ добро́та па́че всех:/ святи́телем бо красота́, сла́вный Петр/ взы́де на Небеса́ к Царю́ всех ца́рствующему./ Прииди́те же, празднолю́бцы, правосла́вных собо́ри,/ пе́ния и похвалы́ Тому́ принесе́м, зову́ще:/ о святи́телей добро́то!/ Моли́ся Христу́ Бо́гу/ изба́вити христоимени́тыя лю́ди от вся́кия ско́рби// и спасти́ ду́ши на́ша.

 Глас 6:

 Ду́ха Боже́ственная благода́ть святи́теля тя показа́/ и учи́теля изря́дна яви́;/ тем, мрак нече́стия обличи́в,/ лю́ди Богоразу́мия уче́ньми просвети́л еси́,/ святи́телю Богому́дре Пе́тре,/ архиере́ев сла́ва еси́ и красота́,/ и всем был еси́ изве́стен о́браз уче́ний./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,// Того́ при́сно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 До́блестей твои́х, свяще́нне о́тче,/ плод уясни́ ве́рных сердца́,/ кто бо слы́ша безме́рное твое́ смире́ние/ и терпе́нию не удиви́тся?/ И е́же к ни́щим ти́хость, и к скорбя́щим ми́лование./ Вся боголе́пно научи́л еси́, святи́телю Пе́тре,/ и ны́не на Небесе́х, неувяда́емым венча́вся венце́м,// моли́ о душа́х на́ших.

 Стихи́ры отцо́в:

 Глас 1:

 Луча́ми облиста́вшеся Богоглаго́лания,/ великоимени́тии проро́цы при́сно ублажа́ются/ и, раче́ния Ду́ха плодонося́ще,/ неизрече́нное Рождество́ Христа́ Бо́га всем пропове́даша,/ зако́нно же кончи́ну прия́ша,// пожи́вше жизнь пречу́дную.

 Глас 3:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Пра́отцев собо́р, празднолю́бцы,/ прииди́те, псало́мски да восхва́лим:/ Ада́ма пра́отца, Ено́ха, Но́я,/ Мелхиседе́ка, Авраа́ма, Исаа́ка и Иа́кова,/ по зако́не Моисе́я, и Ааро́на,/ и Иису́са, Самуи́ла и Дави́да,/ с ни́миже Иса́ию, Иереми́ю, Иезеки́иля, и Дании́ла, и двана́десять вку́пе,/ Илию́, Елиссе́я и всех,/ Заха́рию, и Крести́теля, и пропове́давшия Христа́// жизнь и воскресе́ние ро́да на́шего.

 Стихи́ра предпра́зднства, глас 3:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Благоукраси́ся, Вифлее́ме,/ отве́рзеся бо Еде́м,/ гото́вися, Евфра́фо,/ обновля́ется бо Ада́м и Е́ва с ним:/ кля́тва бо разори́ся,/ спасе́ние ми́ру процвете́,/ и ду́ши пра́ведных украша́ются,/ я́ко дар дароно́сия, вме́сто ми́ра пе́ние принося́ще,/ спасе́ние душе́вное и нетле́ние прие́млюще./ Се бо в я́слех возлежа́й/ предповелева́ет пе́ние духо́вное соверша́ти вопию́щим непреста́нно:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй. (50 раз)

 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор: Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне:

 Стихи́ры воскре́сные, глас 5:

Стихира: Тебе́, Воплоще́ннаго Спа́са Христа́,/ и Небе́с неразлучи́вшася,/ во гла́сех пе́ний велича́ем,/ я́ко Крест и смерть прия́л еси́ за род наш,/ я́ко Человеколю́бец Госпо́дь,/ испрове́ргий а́дова врата́,/ тридне́вно воскре́сл еси́,// спаса́я ду́ши на́ша.

 

Стих: Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

 Прободе́ным Твои́м ре́бром, Жизнода́вче,/ то́ки оставле́ния всем источи́л еси́,/ жи́зни и спасе́ния:/ пло́тию же смерть восприя́л еси́,/ безсме́ртие нам да́руя./ Всели́в же ся во гроб нас свободи́л еси́,/ совоскреси́в с Собо́ю сла́вно, я́ко Бог./ Сего́ ра́ди вопие́м:// Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

 Стра́нно Твое́ распя́тие,/ и е́же во ад соше́ствие, Человеколю́бче, есть:/ плени́в бо его́, и дре́вния ю́зники/ совоскреси́в с Собо́ю сла́вно, я́ко Бог,/ рай отве́рз, восприя́ти сего́ сподо́бил еси́./ Те́мже и нам, сла́вящим Твое́ тридне́вное Воста́ние,/ да́руй очище́ние грехо́в:/ рая́ жи́тели сподобля́я,// я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

 Нас ра́ди пло́тию страсть прии́мый,/ и тридне́вен из ме́ртвых воскресы́й,/ плотски́я на́ша стра́сти исцели́,/ и возста́ви от прегреше́ний лю́тых,// Человеколю́бче, и спаси́ нас.

 Стихи́ра отцо́в, глас 2, самогла́сен:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

 Ра́дуйтеся, проро́цы честни́и, и́же зако́н Госпо́день до́бре учини́вше/ и ве́рою я́вльшеся непобеди́мии столпи́ и непрекло́ннии;/ вы бо и хода́таи яви́стеся Но́ваго Заве́та Христо́ва/ и, преста́вльшеся к Небеси́,// Того́ моли́те умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

 Стихи́ра предпра́зднства, глас 2:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Се вре́мя прибли́жися спасе́ния на́шего,/ гото́вися, верте́пе, Де́ва приближа́ется роди́ти,/ Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, красу́йся и весели́ся,/ я́ко из тебе́ возсия́ Госпо́дь наш./ Услы́шите, го́ры, и хо́лми,/ и окре́стныя страны́ Иуде́йския,/ я́ко гряде́т Христо́с,/ да спасе́т, его́же созда́, челове́ка,// я́ко Человеколю́бец.

Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших.

 

Тропа́рь отцо́в, глас 2:

 Ве́лия ве́ры исправле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния,/ святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся,/ и проро́к Дании́л львом па́стырь, я́ко овца́м, явля́шеся.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Тропа́рь святи́теля Петра́, глас 4:

 Я́же пре́жде безпло́дная, земле́, ны́не весели́ся:/ се бо Христо́с свети́льника в тебе́ показа́,/ я́ве сия́юща в ми́ре/ и исцелева́юща неду́ги и боле́зни на́ша./ Сего́ ра́ди лику́й и весели́ся со дерзнове́нием:/ святи́тель бо есть Вы́шняго,// сия́ соде́ловаяй.

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

 

Хор: Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец: Псалом 3:

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Бог Госпо́дь, глас 5:

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Тропа́рь воскре́сный, глас 5:

Хор: Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием Свои́м.

 

Тропа́рь отцо́в, глас 2:

 Ве́лия ве́ры исправле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния,/ святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся,/ и проро́к Дании́л львом па́стырь, я́ко овца́м, явля́шеся.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь святи́теля Петра́, глас 4:

 Я́же пре́жде безпло́дная, земле́, ны́не весели́ся:/ се бо Христо́с свети́льника в тебе́ показа́,/ я́ве сия́юща в ми́ре/ и исцелева́юща неду́ги и боле́зни на́ша./ Сего́ ра́ди лику́й и весели́ся со дерзнове́нием:/ святи́тель бо есть Вы́шняго,// сия́ соде́ловаяй.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропа́рь предпра́зднства, глас 4:

 Гото́вися, Вифлее́ме,/ отве́рзися всем, Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не, я́коже Ада́м, у́мрем.// Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

 

Кафи́змы:

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

 На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

 Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псало́м 12:

 Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

 Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псало́м 15:

 Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

 Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 5:

 Крест Госпо́день похва́лим,/ погребе́ние Свято́е пе́сньми почти́м,/ и Воскресе́ние Его́ препросла́вим,/ я́ко совозста́ви ме́ртвыя от гроб, я́ко Бог,/ плени́в сме́рти держа́ву, и кре́пость диа́волю,// и су́щим во а́де свет возсия́.

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

 Го́споди мертв наре́клся еси́, умертви́вый смерть,/ во гро́бе положи́лся еси́, истощи́вый гро́бы:/ горе́ во́ини гро́ба стрежа́ху,/ доле от века мертвыя воскреси́л еси́.// Всеси́льне и Непостижиме Го́споди, сла́ва Тебе́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня непроходи́мая;/ ра́дуйся, стено́ и покро́ве притека́ющим к Тебе́./ Ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и неискусобра́чная,/ ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га./ Моля́щи не оскудева́й о воспева́ющих// и кла́няющихся рождеству́ Твоему́.

Хор: Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

 Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псало́м 23:

 Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 5:

 Го́споди, по тридне́внем Твое́м Воскресе́нии, и апо́столов поклоне́нии, Петр вопия́ше Ти:/ жены́ дерзнове́ние прия́ша, аз же убоя́хся./ Разбо́йник богосло́вяше, аз же отверго́хся./ У́бо призове́ши ли мя про́чее ученика́ бы́ти;/ или́ па́ки пока́жеши мя ловца́ глуби́ннаго,// но ка́ющася приими́ мя, Бо́же, и спаси́ мя.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

 Го́споди, посреде́ осужде́нных пригвозди́ша Тя беззако́ннии,/ и копие́м ребро́ Твое́ прободо́ша./ О Ми́лостиве!/ Погребе́ние же прия́л еси́,/ разруши́вый а́дова врата́, и воскре́сл еси́ тридне́вно./ Притеко́ша жены́ ви́дети Тя, и возвести́ша апо́столом воста́ние:// Превозноси́мый Спа́се, Его́же пою́т а́нгели, Благослове́нный Го́споди, сла́ва Тебе́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Неискусобра́чная Неве́сто Богороди́тельнице,/ Я́же Е́вину печа́ль радостотвори́вшая,/ воспева́ем ве́рнии и покланя́емся Тебе́,/ я́ко возвела́ еси́ нас от дре́вния кля́твы,/ и ны́не моли́ непреста́нно, Всепе́тая, Пресвята́я,// во е́же спасти́ся нам.

Полиеле́й:

Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Велича́ние свт. Петра́:

Духовенство: Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Пе́тре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Хор: Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Пе́тре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный:

Хор: Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси́, живущии по вселе́нней./ Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум./ Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас./ Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей./ И́стину Твою́ и спасе́ние Твое́ рех./ Пове́м И́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя./ Услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́ и пове́дати вся чудеса́ Твоя́./ Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́, и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́./ Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду./ Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́./ Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд./ Пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка./ Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.// Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя.

 Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Пе́тре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас // Христа́ Бо́га на́шего.

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор: Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

 Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:// Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

 Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Ипакои́, глас 5:

 А́нгельским зра́ком ум смуща́юща,/ и Боже́ственным воста́нием душе́ю просвеща́емы,/ мироно́сицы апо́столом благовествова́ху:/ возвести́те во язы́цех Воскресе́ние,/ Го́споду соде́йствующу чудесы́,// подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Седа́льны свт. Петра́:

 Глас 1, подо́бен: «Гроб Твой, Спа́се…»:

 Вели́кий Христо́в святи́тель да воспое́тся,/ столп све́тлый, просвеща́ющий ны чуде́с светлостьми́,/ о́блак ро́сный, пла́мень страсте́й погаша́ющий// и ороша́ющий ве́рных мы́сли, Боже́ственный Петр.

 Глас 3, подо́бен: «Красоте́ де́вства…»:

 Ми́лостивому Христо́ву уго́днику, незло́бивому и кро́ткому,/ вси тебе́ любо́вию зове́м, приле́жно моля́щеся:/ разреши́ междоусо́бную страсте́й на́ших брань,/ разруши́ злочести́вая ага́рян кова́рствия,/ и покори́ ты́я правове́рным, присноблаже́нне,// и вся́ческих изба́ви искуше́ний, любо́вию воспева́ющих тя.

 Глас 5, подо́бен: «Собезнача́льное Сло́во…»:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Правосла́вными сия́нии,/ я́ко во тьме лежа́щия ны, отягче́нныя во гресе́х просвети́л еси́/ и вся кова́рства лука́вых духо́в отгна́л еси́,/ чуде́с самоде́телен яви́вся, о́тче,/ сла́вимь Про́мыслом Вы́шняго был еси́./ Тем тя ве́рою почита́ем, святи́телю Пе́тре,// апо́столов и патриа́рхов единокро́вниче.

Седа́лен предпра́зднства Рождества́:

 Глас 5, подо́бен: «Собезнача́льное Сло́во…»:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Вифлее́ме, гото́вися на сре́тение Де́вы Мари́и и Богома́тере:/ се бо гряде́т к тебе́ Младе́нца нося́щи Христа́,/ Собезнача́льнаго Отцу́ и Ду́ху при́сно.// Его́же в верте́пе роди́т и по рождестве́ Де́ва па́ки яви́тся.

Степе́нна, глас 5:

1 Антифо́н:

Хор: Внегда́ скорбе́ти мне,/ Дави́дски пою́ Тебе́, Спа́се мой:// изба́ви ду́шу мою́ от язы́ка льсти́ваго. (Два́жды)

 Пусты́нным живо́т блаже́н есть,// Боже́ственным раче́нием воскриля́ющимся. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

 Святы́м Ду́хом одержа́тся вся,/ ви́димая же с неви́димыми:/ Самодержа́вен бо сый,// Тро́ицы Еди́н есть нело́жно.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́м Ду́хом одержа́тся вся,/ ви́димая же с неви́димыми:/ Самодержа́вен бо сый,// Тро́ицы Еди́н есть нело́жно.

2 Антифо́н:

 На го́ры душе́, воздви́гнемся,// гряди́ та́мо, отню́дуже по́мощь и́дет. (Два́жды)

 Десна́я Твоя́ рука́, и мене́, Христе́, каса́ющися,// от ле́сти вся́кия да сохрани́т. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Свято́му Ду́ху богосло́вяще рцем:/ Ты еси́ Бог, Живо́т, Раче́ние, Свет, Ум:// Ты Благосты́ня, Ты ца́рствуеши во ве́ки.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Свято́му Ду́ху богосло́вяще рцем:/ Ты еси́ Бог, Живо́т, Раче́ние, Свет, Ум:// Ты Благосты́ня, Ты ца́рствуеши во ве́ки.

3 Антифо́н:

 О ре́кших мне: во дворы́ вни́дем Госпо́дня:// ра́дости мно́гия испо́лнен быв, моли́твы возсыла́ю. (Два́жды)

 В дому́ Дави́дове стра́шная соверша́ются:// огнь бо та́мо паля́ всяк сра́мный ум. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Свято́му Ду́ху живонача́льное досто́инство,/ от Него́же вся́кое живо́тно одушевля́ется,// я́ко во Отце́, ку́пно же и Сло́ве.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Свято́му Ду́ху живонача́льное досто́инство,/ от Него́же вся́кое живо́тно одушевля́ется,// я́ко во Отце́, ку́пно же и Сло́ве.

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон: Во́нмем. Прему́дрость во́нмем, проки́мен, глас 5:

 Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

Хор: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

 

Диа́кон: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Хор: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

Диа́кон: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/

Хор: Я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.

Хор: Да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иере́й: От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Евангелие воскресное 8-е, Ин., зач.64:)

Иере́й: Во вре́мя о́но, Мари́я стоя́ше у гро́ба вне пла́чущи. Я́коже пла́кашеся, прини́че во гроб и ви́де два а́нгела в бе́лых ри́зах седя́ща, еди́наго у главы́ и еди́наго у ногу́, иде́же бе лежа́ло те́ло Иису́сово. И глаго́ласта ей о́на: же́но, что пла́чешися? Глаго́ла и́ма: я́ко взя́ша Го́спода моего́, и не вем, где положи́ша Его́. И сия́ ре́кши обрати́ся вспять и ви́де Иису́са стоя́ща, и не ве́дяше, я́ко Иису́с есть. Глаго́ла ей Иису́с: же́но, что пла́чеши, кого́ и́щеши? Она́ же мня́щи, я́ко вертогра́дарь есть, глаго́ла Ему́: го́споди, а́ще ты еси́ взял Его́, пове́ждь ми, где еси́ положи́л Его́, и аз возму́ Его́. Глаго́ла ей Иису́с: Мари́е. Она́ же обра́щшися глаго́ла Ему́: Раввуни́, е́же глаго́лется, Учи́телю. Глаго́ла ей Иису́с: не прикаса́йся Мне, не у бо взыдо́х ко Отцу́ Моему́: иди́ же ко бра́тии Мое́й и рцы им: восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему, и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему. Прии́де же Мари́я Магдали́на пове́дающи ученико́м, я́ко ви́де Го́спода, и сия́ рече́ ей.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

 Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 Глас 6:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

 Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Кано́н:

Песнь 1:

Кано́н воскре́сный, глас 5:

Хор:

Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е,/ сокруша́яй бра́ни/ мы́шцею высо́кою,/ Христо́с истрясе́,/ Изра́иля же спасе́,// побе́дную песнь пою́ща.

Чтец:

Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Тебе́ терноно́сный евре́йский сонм,/ любве́, Благоде́телю, к Тебе́ не сохра́нь ма́терния, Христе́, венча́,// родонача́льника разреша́юща терно́вное запреще́ние.

Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Воздви́гл еси́ мя па́дшаго в ров,/ прекло́нься, Жизнода́вче Безгре́шне:/ и моея́ злосмра́дныя тли, Христе́, претерпе́в неискуше́нно,// Боже́ственнаго Существа́ ми́ром мя облагоуха́л еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Разреши́ся кля́тва, печа́ль преста́:/ Благослове́нная бо и Благода́тная,/ ве́рным ра́дость возсия́,// благослове́ние всем конце́м цветонося́щи Христа́.

Кано́н святи́теля Петра́, глас 8:

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: О́тче Богому́дре, святи́телю Пе́тре,/ отве́рзи моя́ недосто́йная устна́ воспе́ти тя/ и приими́, я́ко благово́нное кади́ло, от убо́жества моего́,// е́же тебе́ принесо́х, недосто́йный.

 

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

 Воспои́м вси вели́каго святи́теля Петра́,/ почти́м засту́пника и утвержде́ние земли́ Росси́йския,// его́же дарова́ Госпо́дь гра́ду Москве́ храни́теля бо́дра.

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Спаси́тельным Христо́вым за́поведем после́довал еси́, прему́дре святи́телю Пе́тре,/ вдов и сиро́т был еси́ предста́тель// и земли́ Росси́йския вели́кое защище́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице,/ Соде́теля и Спа́са ро́ждшая всех пою́щих Тя,/ спаси́ от бед град Твой,// непреста́нно моля́щи Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего за ны.

 

Кано́н святы́х отцо́в:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Днесь собо́р Боже́ственных оте́ц Христо́во Рождество́ предпра́зднует све́тло,/ и пропису́ет сие́ пресла́вная благода́ть:// Авраа́м бо о́браз зако́на и о́троцы суть. (Два́жды)

 

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Дре́вле прие́млет Божество́ Еди́но Триипоста́сное свяще́нный Авраа́м,/ ны́не же сопресто́льное Сло́во О́тчее Боже́ственным Ду́хом к де́тем прихо́дит,// сла́вно восхваля́емое.

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Число́м и ве́рою Боже́ственныя Тро́ицы безбо́жие низве́ргше,// в пещи́ де́ти о́бразы чу́вственными сокрове́нныя Бо́жия та́йны ми́ру прояви́ша.

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Авраа́м изба́вися от руки́ непра́ведныя,/ пла́мене же пе́щнаго Боже́ственнии о́троцы иногда́,/ и Дании́л проро́к от звере́й и ро́ва спасе́ся.// Те́мже ны́не Рождество́ Христо́во предпра́зднуем.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Обра́дованная, Безневе́стная Ма́ти, Де́во нетле́нная, блажи́м Тя:/ и́бо от ро́да Авраа́мля и пле́мене Дави́дова процвела́ еси́,// Христа́ же родила́ еси́, проро́ки пропове́даннаго пре́жде.

 

Катава́сия:

Хор: Христо́с ражда́ется – сла́вите,/ Христо́с с Небе́с – сря́щите./ Христо́с на земли́ – возноси́теся./ По́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,// я́ко просла́вися.

 

Песнь 3:

Кано́н воскре́сный, глас 5:

Хор:

Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м,/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х,// Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Чтец:

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Желчь у́бо и́же из ка́мене мед сса́вшии,/ в пусты́ни чудоде́йствовавшему Тебе́ принесо́ша, Христе́:/ о́цет же за ма́нну воз благодея́ние Ти возда́ша// о́троцы Изра́илевы неблагода́рнии.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: И́же дре́вле светови́дным о́блаком покрыва́еми,/ Живо́т во гро́бе Христа́ положи́ша:/ но самовла́стно воскре́с, всем ве́рным подаде́// та́йно осеня́ющее свы́ше Ду́ха сия́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Ты Ма́ти Бо́жия несочета́нно родила́ еси́,/ И́же от Нетле́нна Отца́ возсия́вшаго, кроме́ боле́зней ма́терних:/ те́мже Тя, Богоро́дицу, воплоще́нна бо родила́ еси́ Сло́ва,// правосла́вно пропове́дуем.

Кано́н святи́теля Петра́, глас 8:

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Сокруши́ ага́ряны и вся сопоста́ты безбо́жныя, преподо́бне Пе́тре,/ моле́нием твои́м к Творцу́ и Бо́гу на́шему,// и си́лу их, борю́щую ны, не́мощну покажи́, и свире́пства злолю́тая покори́.

 

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

 Ты прояви́л еси́, Влады́ко, в после́днем ро́де на́шем чудотво́рца святи́теля Петра́,/ земли́ Росси́йския утвержде́ние, Це́ркве Твоея́ пра́вое пра́вило// и иере́йскаго чи́на чинонача́льника.

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Тебе́ прикосну́выйся, свя́те, су́щему в честно́м гро́бе твое́м,/ исцеле́ние получи́ти сподо́бися:// рука́м бо того́, к пе́рсем прико́рчившимся, Бо́жиею благода́тию дае́ши простира́тися.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Бу́ди ми, Де́во, прибе́жище, и приста́нище,/ стена́ необори́мая и Засту́пница,/ Бо́га пло́тию ро́ждшая, Пречи́стая,// Изба́вителя всеще́драго и Спа́са пою́щих Тя, Богоневе́стная.

 

Кано́н святы́х отцо́в:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Ю́же по о́бразу сла́ву и по подо́бию Бо́жию ве́рно соблюда́юще,/ злата́го о́браза пла́мень огне́м духо́вным страда́льчески угаси́ша о́троцы, пою́ще:// Еди́наго Го́спода зна́ем. (Два́жды)

 

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Му́дростию обложе́ни и Ду́ха си́лою, о́троцы/ мудрецы́ Вавило́нския плене́ннии посрами́ша и де́рзостне взыва́ху:// несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди Человеколю́бче. (Два́жды)

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Ра́дуется и сликовству́ет с детьми́ и проро́ки зако́н/ и предъигра́ет Госпо́дню Боже́ственному прише́ствию днесь,// и Авраа́м ра́дуется, я́ко от се́мене его́ ви́де Го́спода воплоща́ема.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Зача́тие без стра́сти,/ прия́тие па́че сло́ва про́йде Рождества́ Твоего́, Богоро́дице:/ проро́ки бо пропове́данное па́че естества́ та́инство нам яви́ся,// Сло́во Бо́жие, Сый Бог.

Катава́сия:

Хор: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,// свят еси́, Го́споди.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Конда́к святи́теля Петра́, глaс 8, подо́бен: «Взбра́нной…»:

 Взбра́нному и ди́вному на́шея земли́ чудотво́рцу,/ днесь любо́вию тебе́ притека́ем, пе́снь, Богоно́се, плету́ще,/ я́ко, име́я дерзнове́ние ко Го́споду,/ многообра́зных изба́ви нас обстоя́ний, да зове́м ти:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

И́кос:

 Но́вый чудотво́рец яви́лся еси́,/ исцеле́ния подава́я всем, усе́рдно от души́ приходя́щим:/ и Христо́вы лю́ди, Богоно́се, неви́димо посеща́я, зе́млю на́шу просвеща́еши,/ я́ко да согла́сно зове́м ти си́це:/ ра́дуйся, све́та безстра́стнаго до́ме;/ ра́дуйся, страсте́й те́мных прогони́телю;/ ра́дуйся, де́монския разруши́вый ко́зни;/ ра́дуйся, а́нгельския возвесели́вый чи́ны;/ ра́дуйся, высото́ Боговиде́ния чи́стаго;/ ра́дуйся, глубино́ смире́ния, боле́зни омыва́ющая;/ ра́дуйся, я́ко был еси́ зри́тель неви́димых:/
ра́дуйся, я́ко сообщи́лся еси́ лико́м святи́телей;/ ра́дуйся, земли́ Росси́йския па́стырю и учи́телю;/ ра́дуйся, святи́телем изря́дная похвало́;/ ра́дуйся, его́же ра́ди показа́ Бог чудоде́йствия ве́лия;/ ра́дуйся, его́же ра́ди Бог сла́вится;// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

 

Ипакои́ отцо́в, глас 8:

 А́нгел отроко́в ороси́ пещь,/ ны́не же жен плач разреши́, глаго́ля:/ Что прино́сите ми́ра?/ Кого́ и́щете во гро́бе?/ Воста́ Христо́с и Бог:// есть бо Жизнь и Спасе́ние ро́да челове́ческаго.

 

Седа́лен свт. Петра́, гла́с 4, подо́бен: «Ско́ро предвари́…»:

 Свети́льник светосия́нен яви́лся еси́ ми́ру,/ просвеща́яй блиста́ньми Боже́ственных твои́х слове́с ве́рных помышле́ния, святи́телю о́тче Пе́тре.// Те́мже вси свяще́нную твою́ и Боже́ственную па́мять днесь ра́достно соверша́ем. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

Седа́лен предпра́зднства, глaс 4: подо́бен: «Ско́ро предвари́…»:

 Де́вы, предначни́те деви́ческую ра́дость;/ ма́тери, восхвали́те провожде́ние Ма́тере Христа́ Бо́га на́шего;/ волсви́ со А́нгелы, с на́ми па́стырие:/ гряде́т бо Де́ва во гра́де Вифлее́ме роди́ти Сы́на, Преве́чнаго Бо́га,// спаса́ющаго мир от тле́ния.

Песнь 4:

Кано́н воскре́сный, глас 5:

Хор:

Ирмо́с: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние/ прозорли́во, Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во Спасе́ние люде́й Твои́х// спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Чтец:

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Я́же от Ме́рры горча́йшыя во́ды,/ я́ко во о́бразе проначерта́я Пречи́стый Крест Твой, Бла́же,/ грехо́вное умерщвля́ющ вкуше́ние,// дре́вом услади́л еси́.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Крест за дре́во разу́мное,/ за сла́дкую же пи́щу желчь, Спа́се мой, прия́л еси́,// за тле́ние же сме́рти кровь Твою́ Боже́ственную излия́л еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Кроме́ у́бо сочета́ния зачала́ еси́ нетле́нно во чре́ве,/ и без боле́зни родила́ еси́,// и по Рождестве́, Де́ва, Бо́га пло́тию ро́ждши, сохрани́лася еси́.

Кано́н святи́теля Петра́, глас 8:

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Благода́тию Ду́ха пома́зался еси́ архиере́й всеизря́дне Пе́тре,/ во Христа́ бо оде́явся жития́ ра́ди чи́стаго.// Тем научи́л еси́ сла́вити в Тро́ице Еди́наго Бо́га.

 

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

 Изба́ви твое́ ста́до от бу́ри греха́, преподо́бне святи́телю Пе́тре,/ бед же и скорбе́й,// приводя́ ны в приста́нища ти́хая Боже́ственныя во́ли Христо́вы.

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Христо́в яви́лся еси́ уго́дник, о́тче пресвяще́нне Пе́тре:/ тем моля́ся не преста́й ко Го́споду/ от напа́стей, и бед, и скорбе́й изба́вити ста́до твое́,// и от ну́ждных искуше́ний.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Свяще́нно Тя сла́вят святи́тельстии собо́ри и вси преподо́бных ли́цы:/ Зижди́теля бо всех, Сы́на, Сло́во Бо́жие,// я́ко младе́нца на руку́ Твое́ю понесла́ еси́.

 

Кано́н святы́х отцо́в:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Отце́в нача́ток: Авраа́ма, Исаа́ка и Иа́кова почти́м,/ я́ко из тех се́мене возсия́ Христо́с,// вопло́щься из Де́вы, я́ко Всеси́лен. (Два́жды)

 

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Пропису́яй бу́дущая соше́ствию Христо́ву Дании́л/ зве́ри, я́ко о́вцы, показа всем я́ве:// прови́де бо бу́дущее, я́ко проро́к Бо́жий. (Два́жды)

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Грехо́вным не привлече́ни я́дом,/ от пла́мене изба́вистеся, де́ти:// зла́та бо чисте́йше су́ще му́дрии, в пещи́ пре́лести не слия́шася.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Велегла́сно пропове́дуется ожида́ние язы́ков/ и спасе́ние ми́ра па́че естества́ Рождество́ Твое́, Пречи́стая, Честна́я,// его́же пое́т оте́ческая па́мять днесь.

Катава́сия:

Хор: Жезл из ко́рене Иессе́ева/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи,/ прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя,/ Невеще́ственный и Бо́же:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5:

Кано́н воскре́сный, глас 5:

Хор:

Ирмо́с: Одея́йся Све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́треннюю, и Тебе́ зову́:/ ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,// я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Чтец:

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: И́же сла́вы Госпо́дь в несла́вне зра́це,/ на дре́ве обезче́щен во́лею ви́сит,// о боже́ственней мне сла́ве несказа́нно промышля́я.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ты мя преобле́кл еси́ в нетле́ние, Христе́,/ тли сме́ртныя неистле́нно пло́тию вкуш,// и возсия́в из гро́ба тридне́вен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Ты пра́вду же и избавле́ние нам ро́ждши Христа́ без се́мене,// свобо́дно соде́яла еси́ от кля́твы, Богоро́дице, естество́ пра́отца.

Кано́н святи́теля Петра́, глас 8:

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: О́крест стоя́ще ра́ки твоея́, святи́телю Преподо́бне Пе́тре,/ име́ем тя хода́тая к Бо́гу,// и заступле́ние земли́ Росси́йския, и утвержде́ние незы́бленное.

 

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

 Ми́лостив быв убо́гим,/ ми́лость душе́вную испроси́, прехва́льне:/ ми́лостыню бо стяжа́в, о́тче святы́й Пе́тре,// свещу́ све́тлу устро́ил еси́.

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Жили́ще был еси́ Свята́го Ду́ха вои́стинну, блаже́нне Пе́тре,// и Того́ явле́нными Боже́ственными да́ры до́бре разбогати́лся еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Ми́ро Тя имену́ем, Пречи́стая,/ я́ко ро́ждшую Бо́га пло́тию,// истоще́нное благода́тное ми́ро всем, притека́ющим под кров Твой.

 

Кано́н святы́х отцо́в:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Отце́в нача́ток, я́ко началовожда́ зако́на и благода́ти,/ от ро́да Авраа́мля днесь Дании́ла Боже́ственнаго почти́м:/ я́ко проро́к бо Бо́жий предвозвести́ Христа́ от Де́вы// и Сего́ предусрета́ет Боже́ственное рожде́ние. (Два́жды)

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Прописа́вше я́сно к нам Госпо́дне прише́ствие А́нгеловым соше́ствием,/ угаси́ша Авраа́мстии о́троцы пещь/ и, тучеро́сен огнь соде́лавше,// в сем ве́рою о́браза злата́го сла́ву изнури́ша. (Два́жды)

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Загради́ уста́ звере́й Дании́л в ро́ве Ду́хом,/ о́гненную же кре́пость угаси́ша Авраа́мстии о́троцы благода́тию/ и, спа́сшеся си́и от тли, предвозвеща́ют Христа́ из Де́вы,// моля́ще я́ко Изба́вителя спасе́ния на́шего.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Боже́ственным Ду́хом явля́я от нас безстра́стно Твое́ прия́тие, Иса́иа вопия́ше, Го́споди,/ бо́дрствуя зако́ном благода́ти:/ от ро́да у́бо Авраа́мля, от пле́мене же Иу́дова по пло́ти Де́ва,// без се́мене, гряде́т ражда́ющи.

 

Катава́сия:

Хор: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела,/ мир подава́юща, посла́л еси́ нам:/ тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,// славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Песнь 6:

Кано́н воскре́сный, глас 5:

Хор:

Ирмо́с: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́,// и от тли возведи́ мя, я́ко Благоутро́бен.

Чтец:

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: В тле́ние попо́лзся родонача́льник, Влады́ко Христе́,/ преслу́шаннаго бра́шна вкуш,// и к животу́ возведе́н бысть стра́стию Твое́ю.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Живо́т низше́л еси́ ко а́ду, Влады́ко Христе́,/ и тле́ние растле́вшему быв,// тле́нием источи́л еси́ Воскресе́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Де́ва роди́, и ро́ждши пребы́сть чиста́,/ на руку́ нося́щаго вся́ческая,// я́ко вои́стинну Де́ва Ма́ти поне́сшая.

Кано́н святи́теля Петра́, глас 8:

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Житие́ твое́ целому́дренно, священноявле́нне, соверши́л еси́, пра́вдою украси́вся/ и му́жеством смы́сла доброде́тели сочета́в себе́,// преблаже́нне святи́телю Пе́тре.

 

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

 Храни́ град твой, святи́телю Пе́тре преблаже́нне,/ от безбо́жных и чужеве́рных нахожде́ний и от междоусо́бныя ра́ти,/ моля́ся непреста́нно Влады́це Христу́,// е́же мир па́стве твое́й дарова́ти.

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Ты у́бо и по сме́рти сла́вимь, я́ко жив, чудоде́йствуеши немощны́м/ и сля́ченным дае́ши исцеле́ние Боже́ственною благода́тию,/ глаго́лет бо Госпо́дь:// прославля́ющаго мя просла́влю.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Превы́шши была́ еси́ Небе́сных сил, заче́нши Сло́во Бо́жие неизрече́нное,/ И́же, вся́ческая сло́вом соверши́в, и от Отца́ пре́жде век роди́ся;// Того́, Чи́стая, моля́щи не преста́й.

 

Кано́н святы́х отцо́в:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Нрав страннолюби́в, ве́ра же высока́ Авраа́ма, су́ща пра́отца;/ те́мже, Боже́ственное та́инство обра́зне прие́м, ра́довашеся,// пред Христо́м же теки́й ны́не весели́тся. (Два́жды)

 

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Тварь повину́ ны́не ве́ра отроко́м да́ром Зижди́теля:/ огнь бо всея́дец и безсту́дный устыде́ся// чту́щих огня́ де́лателя, Иису́са Христа́. (Два́жды)

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Ми́ра свире́пство прише́ствием Христо́вым сочисля́тися изъяви́,/ к ми́ру глубо́кому боголе́пно, загради́в уста́ львов,// Дании́л проро́к в ро́ве иногда́.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Из ложе́сн родила́ еси́ де́вственных Христа́, Марие́, Ма́ти безму́жная,/ Его́же проро́цы ви́девше духо́вне,// Того предликовству́ют ны́не отцы́ рожде́ственная.

Катава́сия:

Хор: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ прия́т,/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну./ Его́же бо не пострада́ истле́ния,// Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Конда́к отцо́в, глас 1, подо́бен: «Лик А́нгельский…»:

 Весели́ся, Вифлее́ме, Евфра́фо, гото́вися:/ се бо А́гница, Па́стыря вели́каго во утро́бе нося́щи, е́же роди́ти тщи́тся,/ Его́же зря́ще, Богоно́снии отцы́ веселя́тся,// с па́стырьми пою́ще Де́ву доя́щую.

И́кос:

 Твоего́ Рождества́, Де́во, све́тлость зря́ще сия́ющую,/ Авраа́м Боголюби́вый, Исаа́к приснопа́мятный,/ Иа́ков и весь Богосо́бранный лик святы́х ра́дуется/ и тварь приведо́ша к Твоему́ сре́тению ра́достными рече́нии:/ ра́дости бо Хода́таица всем яви́лася еси́,/ во утро́бе заче́ншая иногда́ в Вавило́не Ви́деннаго,/ и о́троки, в пещь непра́ведне вве́рженныя, неопа́льны Соблю́дшаго,/ и Тя Показа́вшаго па́че вся́каго ра́зума./ Тем и воспева́ют Зри́маго в рука́х Ю́ницы,// пою́ще Де́ву доя́щую.

Песнь 7:

Кано́н воскре́сный, глас 5:

Хор:

Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки ороси́, согла́сно пою́щия:// Бо́же, благослове́н еси́.

Чтец:

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Пло́тию обло́жься я́коже на у́дице льще́ния,/ Боже́ственною Твое́ю си́лою зми́я низвле́кл еси́// возводя́ вопию́щия: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Земли́ непрохо́дное осуществова́вый составле́ние,/ во гро́бе покрыва́ется пло́тию Невмести́мый.// Ему́же вси пое́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Еди́ну у́бо Ипоста́сь во Двою́ Естеству́, Всенепоро́чная/ родила́ еси́ Воплоще́ннаго Бо́га.// Ему́же вси пое́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Кано́н святи́теля Петра́, глас 8:

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Отве́рзи ми две́ри покая́ния, преблаже́нне, архиере́ю Пе́тре,/ да омы́ю скве́рну окая́нныя моея́ души́ и те́ла,/ вся чу́вствия и со́весть направля́я Бо́гу пе́ти:// отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

 И́мамы тя засту́пника те́пла, твои́ раби́,/ и сте́ну необори́му гра́да твоего́ Москвы́, и утвержде́ние,/ и не убои́мся сопоста́тных враго́в,/ но побежда́ем ты́я си́лою Христо́вою, пою́ще:// оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Уста́вы оте́ческия утверди́л еси́, му́дре,/ и Це́рковь Пресвяты́я Бо́жия Ма́тере свяще́нства ле́потою прекра́сну устро́ил еси́,/ и уче́нии твои́ми лю́ди наказа́л еси́ пе́ти:// оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Спаси́тельное приста́нище, Богоро́дице Де́во, Тя иму́ще ны́не,/ жите́йских бед и бу́ри избега́ем,/ к приста́нищу тишины́ Твоея́ прибега́юще, Сы́ну Твоему́ зове́м:// оте́ц на́ших Бо́же, Благослове́н еси́.

Кано́н святы́х отцо́в:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Христа́ роди́в по пло́ти, ве́рою,/ родонача́льниче о́тче Авраа́ме, яви́лся еси́ язы́ков ду́хом оте́ц я́ве/ во спасе́ние нас, пою́щих:// Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́. (Два́жды)

 

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Безду́шнаго шу́ма, вотще́ восклица́ющаго,/ одушевле́нных посрами́ песнь:/ пещь бо, огне́м горя́щую, телесы́ попира́юще,/ о́троцы невре́дно Изба́вителю пою́т:// Бо́же, благослове́н еси́. (Два́жды)

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Виде́нием воззре́в духо́вным, проро́к дре́вле Дании́л/ Христо́во яви́ второ́е прише́ствие/ и я́же в нем стра́шная предвозвеща́ет, вопия́:// Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Стра́нное чу́до, во проро́цех повеству́емое и отце́м дре́вле явле́нно:/ Де́ва Чи́стая, роди́ти хотя́щи, прии́де на спасе́ние нас, песнопою́щих:// Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

 

Катава́сия:

Хор: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мени стоя́ще, поя́ху:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8:

Кано́н воскре́сный, глас 5:

Хор:

Ирмо́с: Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше, поя́ху:/ дела́ вся́кая, Го́спода по́йте// и превозноси́те во вся ве́ки.

Чтец:

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ты о во́льней спаси́тельныя стра́сти помоли́лся еси́ ча́ши, я́коже нево́льней:// два хоте́ния, двема́ бо по коему́ждо но́сиши существо́ма, Христе́, во ве́ки.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Твои́м вседе́тельным схожде́нием ад, Христе́, пору́ганный/ изблева́ вся, я́же дре́вле ле́стию умерщвле́нныя,// Тебе́ превознося́щия во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Тя я́же па́че ума́/ богому́жне Сло́вом Ро́ждшую Го́спода, и де́вствующую,// вся дела́, Де́во, благослови́м, и превозно́сим во вся ве́ки.

Кано́н святи́теля Петра́, глас 8:

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Побежде́н быв от врага́ прегреше́нии мно́гими молв жите́йских,/ ве́рою прихожду́ и, я́ко Манасси́а, в покая́нии вопию́ Ти, Христе́:// Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

 Моли́твы, преблаже́нне, и моле́ния твори́ приле́жно к Бо́гу при́сно за рабы́ твоя́,/ в печа́лех засту́пника и побо́рника тя иму́щия, от бед спаса́емся,// Го́спода пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Вооружа́ются на лю́ди твоя́ смире́нныя, святи́телю пречестны́й о́тче Пе́тре, сы́нове ага́рины;/ сокруши́ ты́я неви́димою си́лою моли́тв твои́х/ ко Влады́це за ны, при́сныя рабы́ твоя́,// Го́спода пою́щия и превознося́щия Его́ во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Влады́чице Де́во Пречи́стая и пресла́вная,/ со святи́телем Петро́м Твоему́ Сы́ну и Царю́ моли́ся приле́жно/ от вся́кия нужды и бед изба́вити град твой и́скренний Москву́,// Тебе́ ве́рою блажа́щий, Госпоже́, и пою́щий, и превознося́щий во вся ве́ки.

Кано́н святы́х отцо́в:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Твое́ заколе́ние предъизобразу́я, Авраа́м, Христе́,/ его́же роди́ сы́на, на горе́ повину́яся Тебе́, Влады́ко,/ я́коже овча́, взы́де пожре́ти хотя́й ве́рою;/ но возврати́ся, ра́дуяся, с ним,// и сла́вя, и превознося́ Тя, Изба́вителя ми́ра. (Два́жды)

 

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Пла́менем неутружде́нным, Христе́, облече́ну Ти, я́ко ри́зою Боже́ственною,/ огнь святы́х о́трок Твои́х угаси́ зело́,/ и роса́ Твои́м низхожде́нием пою́щим шумя́ше:// свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. (Два́жды)

 

 Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропа́рь: Дае́тся львом в снедь судо́м непра́ведным проро́к Дании́л,/ но имя́ше повеле́нием воздержа́ния спо́стники благоче́стно зве́ри во глубине́ ро́вища./ Того́ моли́твами, Авраа́ма же и отроко́в// спаси́ в ми́ре, Христе́, пою́щия Тя.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Его́же провозвести́ша ве́рно проро́честии гла́си,/ Иису́са Емману́ила, в челове́честе о́бразе гряду́ща,/ Бо́жия и О́тча Сы́на же и Собезнача́льное Сло́во,// от Ду́ха Свята́го Де́ва Мари́я ражда́ет неискусому́жно в Вифлее́ме гра́де.

 

Катава́сия:

Хор: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

 Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́ пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода// и превозно́сит во вся ве́ки.

Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9:

Кано́н воскре́сный, глас 5:

Хор:

Ирмо́с: Иса́ие, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве/ и роди́ Сы́на Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка,/ Восто́к и́мя Ему́,/ Его́ же велича́юще,// Де́ву ублажа́ем.

Чтец:

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Па́дшаго челове́ка восприя́л еси́, Влады́ко Христе́, из ложе́сн Деви́ческих/ всему́ совоку́плься, греху́ же ни еди́ному прича́щься:// всего́ от истле́ния Ты свободи́л еси́ пречи́стыми Твои́ми страстьми́.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Богото́чною кро́вию истоще́нною, Влады́ко Христе́,/ от Твои́х пречи́стых ребр и животворя́щих,/ же́ртва у́бо преста́ и́дольская,// вся же земля́ Тебе́ хвале́ния же́ртву прино́сит.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Не Бо́га безпло́тна, ниже́ па́ки челове́ка про́ста/ произведе́ Чи́стая Отрокови́ца, и Нескве́рная:/ но Челове́ка соверше́нна, и нело́жно соверше́нна Бо́га.// Его́же велича́ем со Отце́м же и Ду́хом.

Кано́н святи́теля Петра́, глас 8:

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Я́ко блудни́ца, и разбо́йник, и мыта́рь вопию́ Ти от се́рдца, Христе́:/ согреши́х, прости́ мне, Влады́ко, мно́гая моя́ согреше́ния/ и изба́ви мя от вся́каго гне́ва Твоего́ святи́теля Петра́ моле́нием,// я́ко да непреста́нно Тя велича́ю.

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

 Прииди́те, собери́теся, вси моско́встии наро́ди,/ к блаже́ннаго святи́теля Петра́ гро́бу/ и со слеза́ми возопи́йте к Бо́гу:/ изба́ви, Го́споди, от бед лю́ди Твоя́, глаго́люще,// да Тя велича́ем во ве́ки.

Припев: Святи́телю отче Пе́тре, моли Бога о нас.

Тропарь: Вельми́ ра́дуется о тебе́, пречестны́й о́тче святи́телю Пе́тре,/ со́бственный град твой Москва́,/ помо́щника и засту́пника име́я тя,/ и ны́не, влады́ко, не отходи́ ду́хом от нас,/ моли́тву творя́ за ны к Бо́гу,/ я́ко да изба́вит ны от наси́лия безбо́жных ага́рян, враго́в на́ших,// да тя всегда́ велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Мари́е, Пречи́стая Влады́чице,/ оскверне́нное се́рдце мое́ и ду́шу мольба́ми Твои́ми очи́сти/ и жи́зни ве́чныя насле́дника мя, Госпоже́, сотвори́,/ не помина́ющи мои́х безчи́сленных зол,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га умоли́ за мя, окая́ннаго,// и певцы́ Твоя́ сохрани́, Всесвята́я.

Кано́н святы́х отцо́в:

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Су́щих пре́жде зако́на отце́в пра́здник соверша́юще,/ от них боголе́пно почти́м Христа́:/ Авраа́м бо, ку́пно и Исаа́к, и Иа́ков, проро́ков и зако́на яви́шася основа́ние// и благода́ти ве́рою Ду́ха пропове́дницы. (Два́жды)

 

Припев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Огне́м показа́вый Моисе́ю в купине́ па́че ума́ богови́дне та́инство Бог,/ во огнь к де́тем низше́д То́йже,// огне́м есте́ственным Божества́ Его́ пе́щный пла́мень ро́су показа́. (Два́жды)

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Со Авраа́мом, соше́дшеся, пресвяти́и де́ти/ и Дании́л, ди́вный проро́к Бо́жий,/ Исаа́к и Иа́ков с Моисе́ем и Ааро́н/ Христо́ва пре́жде Рождества́ ликовству́ют ве́рно,// моля́щеся непреста́нно во е́же спасти́ся нам.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Сра́дуется вся тварь Твоему́ Рождеству́, Де́во:/ Еде́ма бо Вифлее́м отве́рзе нам./ И се дре́ва жи́зни вси наслажда́ющеся ве́рно, вопие́м приле́жно:// моли́твы на́ша, Влады́чице, испо́лни.

 

Катава́сия:

Хор: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – верте́п, Престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – Христо́с Бог,// Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, помилуй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон: Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон: Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.

Ексапостила́рий воскре́сный восьмо́й:

 Два А́нгела ви́девши внутрь гро́ба, Мари́я удивля́шеся,/ и Христа́ не зна́ющи, я́ко вертогра́даря вопроша́ше:/ го́споди, где положи́л еси́ те́ло Иису́са моего́?/ Зва́нием же Того́ позна́вши бы́ти Самого́ Спа́са,/ слы́ша: не прикаса́йся Мне, ко Отцу́ отхожду́,// рцы бра́тии Мое́й.

 

Свети́лен отцо́в, подо́бен: «Ученико́м…»:

 Патриа́рхов избра́ннии и пре́жде зако́на отцы́ ве́рою предвозсия́ша,/ Авраа́м, Исаа́к же и Иа́ков, я́ко свети́льницы:/ вси бо проро́цы и пра́ведницы возсия́ша от них, я́ко свещи́ светови́дныя,/ и тварь всю луча́ми просвети́ша честна́го проро́чества,// и приле́жно мо́лятся к Бо́гу о ми́ре.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́лен свт. Петра́, подо́бен: «Жены́, услы́шите…»:

 Дух святы́й святи́теля тя пома́за, Пе́тре преблаже́нне,/ Христо́ву па́ству па́ствити на па́житех спаси́тельных./ Тем и потща́лся еси́ наставля́ти лю́ди пра́выми стезя́ми:// того́ ра́ди ны́не сугу́быя венцы́ от Венцеда́вца прия́л еси́.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свети́лен предпра́зднства, подо́бен: «Посети́л ны есть…»:

 Предпра́зднственныя, ве́рнии, Рождества́ пе́сни прииди́те, принесе́м вси́:/ гряде́т уже́ Христо́с в Вифлее́м роди́тися,// спасти́ вселе́нную, я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Хвали́тны псалмы́, глас 5:

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец: Стихи́ры воскре́сные, глас 5:

На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира: Го́споди, запеча́тану гро́бу от беззако́нников,/ проше́л еси́ из гро́ба,/ я́коже роди́лся еси́ от Богоро́дицы:/ не уразуме́ша, ка́ко воплоти́лся еси́, безпло́тнии Твои́ а́нгели:/ не чу́вствоваша, когда́ воскре́сл еси́, стрегу́щии Тя во́ини./ Обоя́ бо запечатле́стася испыту́ющим,/ яви́шася же чудеса́ кла́няющимся ве́рою та́инству:/ е́же воспева́ющим,// возда́ждь нам ра́дость и ве́лию ми́лость.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира: Го́споди, вереи́ ве́чныя сокруши́в,/ и у́зы растерза́в, от гро́ба воскре́сл еси́,/ оста́вль Твоя́ погреба́льная,/ во свиде́тельство и́стиннаго тридне́внаго Твоего́ погребе́ния:/ и предвари́л еси́ в Галиле́и, в пеще́ре стрего́мый./ Ве́лия Твоя́ ми́лость, Непостижи́ме Спа́се,// поми́луй и спаси́ нас.

На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира: Го́споди, жены́ теко́ша на гроб,/ ви́дети Тя, Христа́, нас ра́ди пострада́вшаго,/ и прише́дша, обрето́ша а́нгела на ка́мени седя́ща,/ стра́хом отва́льшемся,/ и к ним возопи́, глаго́ля:/ воскре́се Госпо́дь, рцы́те ученико́м,/ я́ко воскре́се от ме́ртвых,// спаса́яй ду́ши на́ша.

 Стихи́ры отцо́в, лас 5, подо́бен: «Ра́дуйся, по́стников…»:

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира: Возвы́си твой глас и́стинно,/ Сио́не, Боже́ственный гра́де,/ и пропове́ждь отце́в Боже́ственную па́мять,/ со Авраа́мом Исаа́ка и Иа́кова почита́ющи присносла́внаго,/ се со Иу́дою и Леви́ем велича́ем Моисе́я вели́каго и Ааро́на чу́днаго/ и почита́ем с Дави́дом Иису́са и Самуи́ла вси./ Предпра́зднству Христо́ву Боже́ственную похвалу́/ пе́сньми Боже́ственными пле́щуще,/ я́же от Него́ благода́ть улучи́ти про́сим// и ми́ру дарова́ти ве́лию ми́лость.

На 4. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира: Гряди́, на о́гненную иногда́ возсе́дый, Илие́, Боже́ственную колесни́цу,/ и Богому́дре Елиссе́е со Езеки́ею во еди́но,/ Оси́е, ку́пно сра́дуйтеся,/ честна́я же двоенадеся́тице проро́ков Богодохнове́нная,/ Рождеству́ Христо́ву сликовству́йте/ и в пе́снех, вси пра́веднии, воспо́йте,/ о́троцы всеблаже́ннии,/ росо́ю ду́ха угаси́вшии пла́мень пе́щный,/ о нас моли́те Христа́// низпосла́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 Стихи́ры святи́теля Петра́:

 Глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»:

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира: Преподо́бне о́тче Пе́тре,/ ты еще́ во утро́бе ма́терни/ святи́тельства прозва́ние прия́л еси́,/ нарече́нное от Бо́га./ Ты измла́да Христа́ возлюби́л еси́,/ прие́м от Него́ па́ству слове́сных ове́ц,/ до́бре пасл еси́ Це́рковь Бо́жию./ Тем твое́ пра́зднуем успе́ние/ и, ра́дующеся, Христа́ велича́ем.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Стихира: Преподо́бне святи́телю Пе́тре,/ испроси́ к Бо́гу моли́твами твои́ми Це́ркви утвержде́ние,/ архиере́ю па́ствы попече́ние и управле́ние,/ стране́ побе́ду на ага́ряны и на вся враги́ одоле́ние,/ неподви́жимо и непобори́мо пребыва́ние гра́да твоего́/ и ве́рным лю́дем грехо́в оставле́ние,/ всем, притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,// за ны, святи́телю, моля́ся.

 Глас 6:

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Стихира: Всяк град и страна́,/ сла́вному гра́ду на́шему Москве́, ра́дуйтеся, спра́зднующе днесь:/ ди́вный бо врач и спаси́тель наш вели́кий Петр/ Небе́снаго врачевства́ лечбы́ предлага́ет нам,/ к безме́здным лечба́м свои́м вся любе́зно созва́,/ не хитростьми́ челове́ческими, ни обвяза́ньми,/ но де́йством Свята́го Ду́ха/ душе́вное и теле́сное исцеле́ние преесте́ственное подава́я,/ е́же прие́млюще оби́льне,/ род всяк и во́зраст, сла́вим Христа́ Бо́га,/ подаю́щаго ра́ди уго́дника Своего́// того́ воспева́ющим ве́лию ми́лость.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Стихира отцо́в, глас 8:

 Зако́нных уче́ний сосло́вие/ во пло́ти явля́ет Христо́во Боже́ственное Рождество́,/ пре́жде зако́на благода́ть благовеству́ющия,/ я́ко па́че зако́на в ве́ре су́щия;/ те́мже, тле́ния измене́нию су́щу хода́тайственно,/ во а́де держи́мым душа́м предпропове́даху воскресе́ния ра́ди:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

 Глас 2:

Хор: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам све́т.

 

Славосло́вие вели́кое:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

Хор: Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

 Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Бог ми́лости и ще́дрот и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор: Тебе́, Господи.

Иере́й: Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Прему́дрость.

Хор: Благослови́.

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й: Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

Многоле́тие:

Хор: Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Стихи́ра Ева́нгельская восьма́я, глас 8:

 Мари́ины сле́зы не всу́е пролива́ются те́пле,/ се бо сподо́бися и уча́щих А́нгелов,/ и виде́ния Самого́ Иису́са./ Но еще́ земна́я му́дрствует, я́ко жена́ немощна́я:/ те́мже и отсыла́ется не прикаса́тися Христу́./ Но оба́че пропове́дница посыла́ется Твои́м ученико́м,/ и́мже благовествова́ние нося́щи,/ е́же ко Оте́ческому жре́бию восхо́д возвеща́ющи.// С не́юже сподо́би и нас явле́ния Твоего́, Влады́ко Го́споди.

СРАЗУ ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5:

 Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

 Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

 Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 5:

 Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием Свои́м.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь отцо́в, глас 2:

 Ве́лия ве́ры исправле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния,/ святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся,/ и проро́к Дании́л львом па́стырь, я́ко овца́м, явля́шеся.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

 Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Конда́к отцо́в, глас 1, подо́бен: «Лик А́нгельский…»:

 Весели́ся, Вифлее́ме, Евфра́фо, гото́вися:/ се бо А́гница, Па́стыря вели́каго во утро́бе нося́щи, е́же роди́ти тщи́тся,/ Его́же зря́ще, Богоно́снии отцы́ веселя́тся,// с па́стырьми пою́ще Де́ву доя́щую.

 Го́споди, поми́луй. (40 раз)

 И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

 Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Иере́й: Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Конда́к, глас 8:

 Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) Благослови́.

Отпу́ст.

Иере́й: Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Новости строительства

Буклет

Храм строим не мы а сам Господь

Copyright © 2013 - 2021 . PAW.